Trang chủ » blog » Từ vựng về quần áo, phụ kiện & thời trang

Từ vựng về quần áo, phụ kiện & thời trang

Thời trang là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên toàn thế giới và cho dù bạn có quan tâm đến nó hay không, một điều chắc chắn là tất cả chúng ta đều mặc quần áo. Khi học tiếng Anh, sẽ có nhiều lần bạn sẽ cần nói về quần áo theo cách này hay cách khác, cho dù bạn ra ngoài mua quần áo mới hay bạn đang nói chuyện với ai đó về những gì bạn có thể mặc cho một sự kiện. Trong bài viết này, VerbaLearn sẽ trình bày đến bạn một số từ vựng về quần áo theo từng chủ đề khác nhau.

Từ vựng về xống áo & mua áo polo nam
kiện

1. Bảng từ vựng

Skirt /

skɝːt/

váy
Bikini /bəˈkiː. nay/ bikini
Dress pants /dres/ /pænts/ áo quần
Jumper

/ˈdʒʌm. pɚ/

áo may liền với quần
Sneakers /ˈsniː. kɚ/ giày thể thao
Hoodie /ˈhʊd. i/ áo trùm đầu
Vest /vest/ vest
High heels /ˌhaɪ ˈhiːlz/ dày cao gót
Flip flops /ˈflɪp. flɑːp/ dép tông
Handbag /ˈhænd. bæɡ/ túi xách tay
Tank top /ˈtæŋk ˌtɑːp/ áo ba lỗ
Singlet /ˈsɪŋ. ɡlət/ loại áo thể thao
Boots /buːt/ giày ống
Shorts /ʃɔːrts/ quần sọt
Polo shirt

/ˈpoʊ. loʊ ˌʃɝːt/

áo thun có cổ
Umbrella /ʌmˈbrel. ə/ cái ô
Dress /dres/ trang phục
Hawaiian shirt /həˌwaɪ. ən ˈʃɝːt/ áo sơ mi hawaii
Mittens /

ˈmɪt̬.ən

/

găng tay
Socks /sɑːk/ vớ
Swimsuit /ˈswɪm. suːt/ đồ bơi
Trench coat /ˈtrentʃ ˌkoʊt/ áo choàng
Winter coat /ˈwɪn. t ̬ ɚ/ /koʊt/ áo lạnh
Straw hat /strɑː/ hat mũ rơm
Cap /kæp/ mũ lưỡi trai
Scarf /skɑːrf/ khăn quàng cổ

2. Hình ảnh

Một số từ bỏ vựng về áo quần & phụ kiện đc minh họa bằng biệu tượng công ty siêu hữu dụng đến địa cầu học tập tiếng Anh. Bao gồm cả học viên học tập Tiếng Anh & trẻ nhỏ. Không chỉ cải thiện năng lực hình dung mà lại vẫn còn trợ giúp thôi thúc quy trình học tập tiếng anh .

Từ vựng về quần áo và phụ kiện

Từ vựng về phụ kiện

1. Bảng từ vựng

Sunglasses /ˈsʌnˌɡlæs. ɪz/ kính râm
Apron /ˈeɪ. prən/ tạp dề
Necklace /ˈnek. ləs/ chuỗi hạt
Watch /wɑːtʃ/ đồng hồ đeo tay
Socks /sɑːk/ vớ
Tie /taɪ/ cà vạt
Bow tie /ˌboʊ ˈtaɪ/ cà vạt nơ
Purse /pɝːs/ cái ví
Ring /rɪŋ/ nhẫn
Gloves /ɡlʌv/ găng tay
Scarf /skɑːrf/ khăn quàng cổ
Umbrella

/ʌmˈbrel. ə/

cái ô
Boots /buːt/ giày ống
Mittens

/

ˈmɪt̬.ən

/

găng tay
Stockings /ˈstɑː. kɪŋ/ vớ
Earmuffs /ˈɪr. mʌfs/ tai nghe
Hair clip (U.K) – Bobby pin (U.S) /ˈbɑː. bi/ kẹp tóc (US & UK)
Hair band /ˈher. bænd/ băng đô
Safety pin /ˈseɪf. ti ˌpɪn/ chốt an toàn
Pocket watch /ˈpɑː. kɪt/ đồng hồ bỏ túi

2. Từ vựng về một số loại mũ khác nhau

Beanie /ˈbiː. nay/ cái mũ len
Cap /kæp/ mũ lưỡi trai
Beret /bəˈreɪ/ mũ nồi
Straw hat /strɑː/ /hæt / mũ rơm
Derby hat /ˈdɝː. bi/ /hæt / mũ lưỡi trai
Helmet /ˈhel. mət/ mũ bảo hiểm
Top hat /ˌtɑːp ˈhæt/ mũ chóp
Mortar board /ˈmɔːr. tɚ/

/bɔːrd/

mũ vuông (học sinh & giáo sư)

3. Hình ảnh

Từ vựng về phụ kiện

Từ vựng xống áo trẻ nhỏ

1. Bảng từ vựng

Overalls /ˈoʊ. vɚ. ɑːlz/ quần yếm
Mittens /

ˈmɪt̬.ən

/

găng tay
Beanie /ˈbiː. nay/ cái mũ len
Baby apron /ˈbeɪ. bi/ /ˈeɪ. prən/ tạp dề em bé
Socks /sɑːk/ vớ
Diaper /ˈdaɪ. pɚ/
Singlet /ˈsɪŋ. ɡlət/ áo nịt, áo thể thao
Shoes

/ʃuː/

đôi giày
Safety pin /ˈseɪf. ti ˌpɪn/ chốt an toàn

2. Hình ảnh

Từ vựng quần áo trẻ em

Từ vựng áo quần nam nhi

1. Bảng từ vựng

Sweater /ˈswet ̬. ɚ/ áo len
Shirt /ʃɝːt/ áo sơ mi
Jeans /dʒiːnz/ quần jeans
Gloves /ɡlʌv/ găng tay
Cap

/kæp/

cap
Suit /suːt/ bộ com lê
Hawaiian shirt /həˌwaɪ. ən ˈʃɝːt/ áo sơ mi hawaii
Singlet /ˈsɪŋ. ɡlət/ loại áo thể thao, áo nịt
Business shoes /ˈbɪz. nɪs/ /ʃuː/ giày cho doanh nhân
Flip flops /flɪp/ flɒps/ dép tổng
Shorts /ʃɔːrts/ quần sọt
Cardigan /ˈkɑːr. dɪ. ɡən/ cardigan
Jacket /ˈdʒæk. ɪt/ áo khoác
Sport shoes /spɔːrt/ /ʃuː/ giày thể thao
Bow tie /ˌboʊ ˈtaɪ/ cà vạt nơ
Sleeveless shirt /ˈsliːv. ləs/ /ʃɝːt/ áo không tay
Vest /vest/ vest
Long-sleeved top /ˌlɑːŋˈsliːvd/ /tɑːp/ áo tay dài
Polo shirt /ˈpoʊ. loʊ ˌʃɝːt/ áo thun có cổ
Jumper / ˈdʒʌm. pɚ/ áo may liền với quần
Trench coat /ˈtrentʃ ˌkoʊt / áo choàng
Bathrobe /ˈbæθ. roʊb/ áo choàng tắm
Cargo pants /ˈkɑːr. ɡoʊ ˌpænts/ quần vận chuyển hàng hóa, quần túi hộp
Swimsuit /ˈswɪm. suːt/ đồ bơi
Blazer /ˈbleɪ. zɚ / áo blazer
T-shirt /ˈtiː. ʃɝːt/ áo thun
Belt /belt/ thắt lưng
Underpants /ˈʌn. dɚ. pænts/ quần lót
Waistcoat /ˈweɪs. koʊt/ áo ghi lê
Socks /sɑːk/ vớ
Tie /taɪ/ cà vạt
Pullover /ˈpʊlˌoʊ. vɚ/ áo hở cổ
Umbrella /ʌmˈbrel. ə/ dù che mưa
Scarf /skɑːrf/ khăn quàng cổ
Sunglasses /ˈsʌnˌɡlæs. ɪz / kính râm
Glasses /ˈɡlæs · əz / kính
Boots /buːt/ giày ống
Wallet /ˈwɑː. lɪt/ ví tiền
Handbag /ˈhænd. bæɡ/ túi xách tay
Watch /wɑːtʃ/ đồng hồ

2. Hình ảnh

Từ vựng quần áo đàn ông

Từ vựng áo quần nữ giới

1. Bảng từ vựng

Wedding dress /ˈwed. ɪŋ/ /dres/ váy cưới
Sweater /ˈswet ̬. ɚ/ áo len
T-shirt /ˈtiː. ʃɝːt/ áo thun
Sheath dress /ʃiːθ/ /dres/ váy trùm
Dress /dres/ trang phục
Gym clothes /dʒɪm/ /kloʊđz/ quần áo tập thể hình
Bra /brɑː/ nịt vú
Tank top /ˈtæŋk ˌtɑːp/ áo ba lỗ
Shorts /ʃɔːrts/ quần sọt
Hoodie /ˈhʊd. i/ áo trùm đầu
Jeans /dʒiːnz/ quần jeans
Long coat /lɑːŋ/ /koʊt/ áo khoác dài
Uniform /ˈjuː. nə. fɔːrm/ đồng phục
Coat /koʊt/ áo choàng
Dress pants /dres/ /pænts/ áo quần
Swimsuit /ˈswɪm. suːt/ đồ bơi
Long-sleeve top /ˌlɑːŋˈsliːvd/ áo tay dài
Skirt /skɝːt/ váy
Thong /θɑːŋ/ quần lót
Hat /hæt/
Necklace /ˈnek. ləs/ chuỗi hạt
Ring /rɪŋ/ nhẫn hạt
Earrings /ˈɪr. ɪŋ/ hoa tai
Perfume

/pɝːˈfjuːm/

nước hoa
Mittens /

ˈmɪt̬.ən

/

găng tay
Sunglasses /ˈsʌnˌɡlæs. ɪz/ kính râm
Handbag /ˈhænd. bæɡ/ túi xách tay
Bracelet /ˈbreɪ. slət/ vòng đeo tay
Purse /pɝːs/ cái ví
Watch /wɑːtʃ/ đồng hồ
Umbrella /ʌmˈbrel. ə/ cái ô
Scarf /skɑːrf/ khăn quàng cổ
Slip /slɪp/ trượt
High-heels shoes

/ˌhaɪ ˈhiːlz/

giày cao gót
Flip-flops /ˈflɪp. flɑːp/ dép tông
Boots /buːt/ giày ống
Stockings /ˈstɑː. kɪŋ/ vớ
Jacket /ˈdʒæk. ɪt/ áo khoác

2. Hình ảnh

Từ vựng quần áo phụ nữ

Từ vựng áo xống đợt đông

1. Bảng từ vựng

Beanie /ˈbiː. nay/ cái mũ len
Sweater /ˈswet ̬. ɚ/ áo len
Gloves /ɡlʌv/ găng tay
Fleece jacket /fliːs/ /ˈdʒæk. ɪt/ áo khoác lông cừu
Jeans /dʒiːnz/ quần jean
Mittens /

ˈmɪt̬.ən

/

găng tay
Scarf /skɑːrf/ khăn quàng cổ
Socks /sɑːk/ vớ
Trench coat /ˈtrentʃ ˌkoʊt/ áo choàng
Jacket /ˈdʒæk. ɪt/ áo khoác
Long coat /lɑːŋ/ /koʊt/ áo khoác dài
Long – sleeved top /ˌlɑːŋˈsliːvd/ áo tay dài
Boots /buːt/ giày ống
Earmuffs /ˈɪr. mʌfs/ tai nghe
Cardigan /ˈkɑːr.dɪ.ɡən/ áo len

2. Hình ảnh

Từ vựng quần áo mùa đông

Từ vựng áo quần đợt hè

1. Bảng từ vựng

T-shirt /ˈtiː. ʃɝːt/ áo thun
Dress /dres/ đầm
Singlet /ˈsɪŋ. ɡlət/ áo không tay
Cap /kæp/ mũ lưỡi trai
One-piece bathing suit /ˈwʌn. piːs/ /ˈbeɪ. đɪŋ/ /suːt/ đồ tắm
Hawaiian shirt /həˌwaɪ. ən ˈʃɝːt/ áo sơ mi hawaii
Sunglasses /ˈsʌnˌɡlæs. ɪz/ kính râm
Swim trunks /swɪm/ /trʌŋks/ quần bơi
Straw hat /strɑː/

/hæt/

mũ rơm
Polo shirt /ˈpoʊ. loʊ ˌʃɝːt/ áo thun có cổ
Overalls /ˈoʊ. vɚ. ɑːlz/ quần yếm
Bikini /bəˈkiː. nay/ bikini
Shorts /ʃɔːrts/ quần sọt
Tank top /ˈtæŋk ˌtɑːp/ áo ba lỗ
Flip flops /ˈflɪp. flɑːp/ dép tông

2. Hình ảnh

Từ vựng quần áo mùa hè

Từ vựng về điểm trang & trang sức mỹ phẩm

1. Bảng từ vựng

Toner /ˈtoʊ. nɚ/ nước cân bằng da
Mirror

/ˈmɪr. ɚ/

gương
Brightener chất tăng trắng
Makeup kit /ˈmeɪk. ʌp/ /kɪt/ đồ trang điểm
Nail polish /ˈneɪl ˌpɑː. lɪʃ/ làm móng
Lip gloss /lɪp/ /ɡlɑːs/ son bóng
Lip liner /lɪp/ /ˈlaɪ. nɚ/ kẻ viền môi
Foundation /

faʊnˈdeɪ.ʃən

/

nền tảng
Eyeliner /ˈaɪˌlaɪ. nɚ/ bút kẻ mắt
Eye shadow /ˈaɪ ˌʃæd. oʊ/ bóng mắt
Lipstick /ˈlɪp. stɪk/ son môi
Mascara /mæsˈker. ə/ mascara
Cleanser /ˈklen. zɚ/ chất tẩy rửa
Tanning lotion /

ˈloʊ.ʃən

/

kem mờ vết sạm
Bronzer /ˈbrɑːn. zɚ/ kiểu bronzer
Moisturizer /ˈmɔɪs. tʃɚ. aɪ. zɚ/ kem dưỡng ẩm
Face cream /ˈfeɪs ˌkriːm/ kem dưỡng da
Concealer /kənˈsiː. lɚ/ kem che khuyết điểm
Primer

/ˈpraɪ. mɚ/

lót
Blush /blʌʃ/ đỏ mặt
Brush /brʌʃ/ chải

2. Hình ảnh

Từ vựng về trang điểm và mỹ phẩm

Từ vựng loại sản phẩm chăm nom cá thể

1. Bảng từ vựng

Perfume /pɝːˈfjuːm/ nước hoa
Hand lotion /hænd/ /

ˈloʊ.ʃən

/

kem dưỡng da tay
Razor /ˈreɪ. zɚ/ dao cạo
Tissues /ˈtɪʃ. uː/ giấy nhẹ, giấy tissues
Sunglasses /ˈsʌnˌɡlæs. ɪz/ kính râm
Hand mirror /hænd/ /ˈmɪr. ɚ/ gương cầm tay
Wet wipe

/ˈwet ˌwaɪp/

lau ướt
Toothbrush /ˈtuːθ. brʌʃ/ bàn chải đánh răng
Sunscreen /ˈsʌn. skriːn/ kem chống nắng
Deodorant /

diˈoʊ.dɚ.ənt

/

khử mùi
Toothpaste /ˈtuːθ. peɪst/ kem đánh răng
Cotton swab (U.S) – cotton bud (U.K) /

ˈkɑː.t̬ən

/ /swɑːb/

bông gòn (US & UK)
Tweezers

/ˈtwiː. zɚz/

cái nhíp
Scissors /ˈsɪz. ɚz/ cây kéo
Mouthwash

/ˈmaʊθ. wɑːʃ/

nước súc miệng
Dental floss /

ˈden.t̬əl ˌflɑːs

/

chỉ nha khoa

2. Từ vựng về sản phẩm tóc

Comb Comb chải
Hair spray /ˈher ˌspreɪ/ xịt dưỡng tóc
Hair clip /her/ /klɪp/ kẹp tóc
Hairband /ˈher. bænd/ băng đô
Hairbrush /ˈher. brʌʃ/ bàn chải tóc
Bobby pin /ˈbɑː. bi ˌpɪn/ pin Bobby
Hair dryer

/ˈheə ˌdraɪ.ər

/

máy sấy tóc
Hair gel /ˈher ˌdʒel/ keo vuốt tóc

3. Hình ảnh

Từ vựng sản phẩm chăm sóc cá nhân

Tham khảo đính các cỗ trường đoản cú vựng

Trên đây là tổng hợp 7 chủ đề từ vựng về quần áo, hi vọng bài viết trên sẽ mang lại lượng kiến thức tốt nhất cho bạn đọc. Nếu bài viết có thiếu sót, bạn có thể bình luận xuống dưới nhé.

Mạnh KhôiTốt nghiệp CN ngôn từ Anh năm 2010, sở hữu rộng 10 năm kinh nghiệm tay nghề vào câu hỏi huấn luyện và đào tạo về Tiếng Anh. Nguyễn Võ Mạnh Khôi được xem là 1 vào các biên tập viên về mảng ngoại ngữ có lợi hàng đầu trên VerbaLearn. Mong rằng các phân tách tiếp tục về kinh nghiệm tay nghề học hành cũng cũng như kiến thức và kỹ năng vào mỗi bài giảng tiếp tục trợ giúp fan hâm mộ trả lời đc phổ biến vướng mắc .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *