Trang chủ » blog » Từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường

Từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường đang dần trở thành vấn nạn đối với toàn cầu, được giới chức năng, cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm. Vì thế, đề tài này thường xuất hiện rất nhiều trong các bài kiểm tra nói, viết trong các kỳ thi tiếng Anh quan trọng. Để mở rộng vốn từ hơn, hãy cùng Langmaster khám phá các từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường ngay dưới đây.

1. Những từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường dạng danh từ

Dưới phía trên được xem là những trường đoản cú vựng về thiên nhiên và môi trường bởi Tham khảo bài viết này Anh nhằm khách tham quan tìm hiểu thêm :

null

Những từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường dạng danh từ

Environmental pollution /ɪnˌvaɪərənˈmɛntl pəˈluːʃən/: ô nhiễm môi trường

Contamination /kənˌtæmɪˈneɪʃən/: sự làm nhiễm độc

Protection/preservation/conservation /prəˈtɛkʃən/ˌprɛzə(ː)ˈveɪʃən/ˌkɒnsə(ː)ˈveɪʃən/: bảo vệ/bảo tồn

Air/soil/water pollution /eə/sɔɪl/ˈwɔːtə pəˈluːʃən/: ô nhiễm không khí/đất/nước

Greenhouse /ˈgriːnhaʊs/: hiệu ứng nhà kính

Government’s regulation /ˈgʌvnmənts ˌrɛgjʊˈleɪʃən/: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ

Shortage/ the lack of /ˈʃɔːtɪʤ/ ðə læk ɒv/: sự thiếu hụt

Wind/solar power/energy /wɪnd/ˈsəʊlə ˈpaʊə/ˈɛnəʤi/: năng lượng gió/mặt trời

Alternatives /ɔːlˈtɜːnətɪvz/: giải pháp thay thế

Solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/: tấm năng lượng mặt trời

Woodland/forest fire /ˈwʊdlənd/ˈfɒrɪst ˈfaɪə/: cháy rừng

Deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/: phá rừng

Gas exhaust/emission /gæs ɪgˈzɔːst/ɪˈmɪʃən/: khí thải

Carbon dioxide /ˈkɑːbən dioxin/: CO2

Culprit (of) /ˈkʌlprɪt (ɒv)/: thủ phạm (của)

Ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/: hệ thống sinh thái

Soil erosion /sɔɪl ɪˈrəʊʒən/: xói mòn đất

Pollutant /pəˈluːtənt/: chất gây ô nhiễm

Polluter /pəˈluːtə/: người/tác nhân gây ô nhiễm

Pollution /pəˈluːʃən/: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm

Preserve biodiversity /prɪˈzɜːv ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsɪti/: bảo tồn sự đa dạng sinh học

Natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/: tài nguyên thiên nhiên

Greenhouse gas emissions /ˈgriːnhaʊs gæs ɪˈmɪʃənz/: khí thải nhà kính

A marine ecosystem /ə məˈriːn ˈiːkəʊˌsɪstəm/: hệ sinh thái dưới nước

The ozone layer /ði ˈəʊzəʊn ˈleɪə/: tầng ozon

Ground water /graʊnd ˈwɔːtə:/: nguồn nước ngầm

The soil /ðə sɔɪl/: đất

Crops /krɒps/: mùa màng

Absorption /əbˈsɔːpʃ(ə)n/: sự hấp thụ

Acid deposition /ˈæsɪd ˌdɛpəˈzɪʃən/: mưa axit

Acid rain /ˈæsɪd reɪn/: mưa axit

Activated carbon /ˈæktɪveɪtɪd ˈkɑːbən/: than hoạt tính

Activated sludge /ˈæktɪveɪtɪd slʌʤ/: bùn hoạt tính

Aerobic attached-growth treatment process /eəˈrəʊbɪk əˈtæʧt-grəʊθ ˈtriːtmənt ˈprəʊsɛs/: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám

Aerobic suspended-growth treatment process /eəˈrəʊbɪk səsˈpɛndɪd-grəʊθ ˈtriːtmənt ˈprəʊsɛs/: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

Từ vựng tiếng Anh đi theo vấn đề : Ô nhiễm [ Từ vựng tiếng Anh phổ biến # một ]
Xem lắp :
=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ
=> Đứng top 1000 + TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

2. Những từ vựng về ô nhiễm môi trường tiếng Anh dạng tính từ

khi kiếm tìm những tự vựng tiếng Anh về thiên nhiên và môi trường thì không hề bỏ lỡ những tính từ bỏ bên dưới phía trên :

Toxic /ˈtɒksɪk/: độc hại 

Polluted /pəˈluːtɪd/: bị ô nhiễm 

Deforestation /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/: nạn phá rừng

Eco-friendly /ˈiː.kəʊˌfrend.li/: thân thiện với môi trường

Extinct /ɪkˈstɪŋkt/: tuyệt chủng

Harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại

Hazardous /ˈhæzərdəs/: nguy hiểm

Polluted /pəˈluːtɪd/: bị ô nhiễm

Serious/acute /ˈsɪərɪəs/əˈkjuːt/: nghiêm trọng

Thorny/head-aching/head splitting /ˈθɔːni/hɛd-ˈeɪkɪŋ/hɛd ˈsplɪtɪŋ/: đau đầu

3. Những từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường dạng động từ

Dưới phía trên được xem là những cồn từ bỏ, trường đoản cú vựng tiếng Anh về ô nhiễm và độc hại thiên nhiên và môi trường nhằm khách du lịch tìm hiểu thêm :

null

Những từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường dạng động từ

Pollute /pəˈluːt/: ô nhiễm

Dispose/release/get rid of /dɪsˈpəʊz/rɪˈliːs/gɛt rɪd ɒv/: thải ra

Contaminate/pollute /kənˈtæmɪneɪt/pəˈluːt/: làm ô nhiễm/làm nhiễm độc

Catalyze (for): xúc tác (cho)

Exploit /ˈɛksplɔɪt/: khai thác

Cut/reduce /kʌt/rɪˈdjuːs/: giảm thiểu

Conserve /kənˈsɜːv/: giữ gìn

Make use of/take advantage of /meɪk juːz ɒv/teɪk ədˈvɑːntɪʤ ɒv/: tận dụng/lợi dụng

Over-abuse /ˈəʊvər-əˈbjuːs/: lạm dụng quá mức

Halt/discontinue/stop /hɔːlt/ˌdɪskənˈtɪnju(ː)/stɒp/: dừng lại

Tackle/cope with/deal with/grapple /ˈtækl/kəʊp wɪð/diːl wɪð/ˈgræpl/: giải quyết

Damage/destroy /ˈdæmɪʤ/dɪsˈtrɔɪ/: phá hủy

Limit/curb/control /ˈlɪmɪt/kɜːb/kənˈtrəʊl/: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát

Cause/contribute to climate change/global warming /kɔːz/kənˈtrɪbju(ː)t tuː ˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ/ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/: gây ra/góp phần vào sự biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu

Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions /ˈprɒdjuːs pəˈluːʃən/kəʊ2/ˈgriːnhaʊs (gæs) ɪˈmɪʃənz/: tạo ra sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải nhà kính

Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs /ˈdæmɪʤ/dɪsˈtrɔɪ ði ɪnˈvaɪərənmənt/ə məˈriːn ˈiːkəʊˌsɪstəm/ði ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ˈkɒrəl riːfs/: phá hủy môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô

Degraded ecosystems/habitats/the environment /dɪˈgreɪdɪd ˈiːkəʊˌsɪstəmz/ˈhæbɪtæts/ði ɪnˈvaɪərənmənt/: làm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống

Harm the environment/wildlife/marine life /hɑːm ði ɪnˈvaɪərənmənt/ˈwaɪldlaɪf/məˈriːn laɪf/: gây hại cho môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống dưới nước

Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction /ˈθrɛtn ˈnæʧrəl ˈhæbɪtæts/ˈkəʊstəl ˈiːkəʊˌsɪstəmz/ə ˈspiːʃiːz wɪð ɪksˈtɪŋkʃən/: đe dọa môi trường sống tự nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loài có nguy cơ tuyệt chủng

Deplete natural resources/the ozone layer /dɪˈpliːt ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ði ˈəʊzəʊn ˈleɪə/: làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon

Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans /pəˈluːt ˈrɪvəz ænd leɪks/ˈwɔːtəweɪz/ði eə/ði ˈætməsfɪə/ði ɪnˈvaɪərənmənt/ˈəʊʃənz/: làm ô nhiễm sông và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương

Contaminated groundwater/the soil/food/crops /kənˈtæmɪneɪtɪd ˈgraʊndˌwɔːtə/ðə sɔɪl/fuːd/krɒps/: làm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng

Log forests/rainforests/trees /lɒg ˈfɒrɪsts/ˈreɪnˌfɒrɪsts/triːz/: chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối

Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change /əˈdrɛs/ˈkɒmbæt/ˈtækl ðə θrɛt/ɪˈfɛkts/ˈɪmpækt ɒv ˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ/: giải quyết/chống lại/ xử lí những đe dọa/ảnh hưởng/tác động của biến đổi khí hậu

Fight/take action on/reduce/stop global warming /faɪt/teɪk ˈækʃ(ə)n ɒn/rɪˈdjuːs/stɒp ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/: đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu

Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution /ˈlɪmɪt/kɜːb/kənˈtrəʊl eə/ˈwɔːtə/ˌætməsˈfɛrɪk/ɪnˌvaɪərənˈmɛntl pəˈluːʃən/: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường

Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions /kʌt/rɪˈdjuːs pəˈluːʃən/ˈgriːnhaʊs gæs ɪˈmɪʃənz/: giảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải nhà kính

Offset carbon/CO2 emissions /ˈɒfsɛt ˈkɑːbən/kəʊ2 ɪˈmɪʃənz/: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2

Reduce (the size of) your carbon footprint /rɪˈdjuːs (ðə saɪz ɒv) jɔː ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/: làm giảm (kích cỡ của) dấu chân carbon của bạn.

Achieve/promote sustainable development /əˈʧiːv/prəˈməʊt səsˈteɪnəbl dɪˈvɛləpmənt/: đạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững

Preserve/conserve biodiversity/natural resources /prɪˈzɜːv/kənˈsɜːv ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsɪti/ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/: bảo tồn/ giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên

Protect endangered species/a coastal ecosystem /prəˈtɛkt ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ə ˈkəʊstəl ˈiːkəʊˌsɪstəm/: bảo vệ chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ

Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems /prɪˈvɛnt/stɒp sɔɪl ɪˈrəʊʒən/ˌəʊvəˈfɪʃɪŋ/ˈmæsɪv dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ˈdæmɪʤ tuː ˈiːkəʊˌsɪstəmz/: ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá quá mức/sự phá hủy rừng trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinh thái

Raise awareness of environmental issues /eɪz əˈweənəs ɒv ɪnˌvaɪərənˈmɛntl ˈɪʃuːz/: nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường

Save the planet/the rainforests/an endangered species /seɪv ðə ˈplænɪt/ðə ˈreɪnˌfɒrɪsts/ən ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/: cứu lấy hành tinh/những khu rừng nhiệt đới/loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Xem thêm:

Langmaster – 60 Từ vựng tiếng Anh đi theo vấn đề môi trường tự nhiên [ Học tiếng Anh mang lại toàn cầu thế hệ mở màn # một ]
Xem đính :
=> 150 + TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT
=> 190 + TỪ VỰNG VỀ CÁC CON VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA !

4. Các giải pháp bảo vệ môi trường bị ô nhiễm bằng tiếng Anh

Ngoài những tự vựng sống bên trên, thì hành khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đính những trường đoản cú vựng về phương án đảm bảo thiên nhiên và môi trường. Tham khảo gần :

null

Các giải pháp bảo vệ môi trường bị ô nhiễm bằng tiếng Anh

– A bottle bank: một thùng lớn mà con người bỏ các chai không và các vật thủy tinh khác vào để chất thủy tinh có thể được sử dụng lần nữa

Ex : We use the bottle ngân hàng in town bự recycle our green, brown và clear bottles. ( Chúng ta sài ngân hàng nhà nước chai trên TT nhằm tái sài những chai màu sắc blue, nâu & trong. )

– Recycle: thu nhặt và xử lý rác thải để sản xuất ra các vật liệu hữu ích mà có thể được sử dụng lại

Ex : It’s possible béo recycle plastic drink cups bự make pencils. ( Có năng lực tái sài các cái cốc bởi vật liệu nhựa nhằm có tác dụng bút chì. )

– Organic: không sử dụng các chất hóa học nhân tạo trong việc trồng trọt cây hoặc nuôi thú vật để lấy thịt và các sản phẩm khác

Ex : Even though organic food is a bit more expensive I think it tastes so sánh much better because they don’t use any chemicals in making it. ( tuy đồ ăn trong sáng mắc tiền trong game rộng nhưng mà chúng tôi suy nghĩ chúng nạp năng lượng ngon rộng chính do chúng ta ko dùng bất kể chất hóa chất như thế nào nhằm trồng chúng. )

– Onserve energy / electricity / power: giữ và bảo vệ cái gì đó không phí phạm

Ex : To conserve electricity, he turned his central heating lao dốc và wore more clothes instead. ( Để tiết kiệm chi phí năng lượng điện, anh ta tránh sản phẩm công nghệ sưởi TT & khoác đính áo. )

–  Wind farm: các tuabin (các cấu trúc cao với các quạt mà được quay bằng gió) được sử dụng để sản xuất ra điện từ năng lượng gió

Ex : Everyone says they think wind farms are a good idea but no-one actually wants them near their house because they make such a racket. ( Mọi nhân loại đề cập rằng bọn họ mang lại rằng trang trại gió được xem là 1 ý tưởng sáng tạo tốt mà lại ko ai thật sự mong muốn nó sắp căn nhà của các bạn chính do nó xuất bản ra sự rầm rĩ. )

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh căn bản – CHỦ ĐỀ THẢM HỌA THIÊN NHIÊN [ Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster ]
Xem gắn :
=> 230 + TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT
=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

5. Các đoạn văn sử dụng từ vựng tiếng anh về chủ đề môi trường

null

Các đoạn văn sử dụng từ vựng tiếng anh về chủ đề môi trường

Bài 1: Ô nhiễm không khí

Nowadays, the industrialization & modernization is growing more và more, leading mập the consequences of air pollution. The main cause of pollution is emissions from factories, factories và vehicles. In addition, the burning of fossil fuels, along with the increasingly serious problem of deforestation, leads mập heavier air pollution. It is this air pollution that causes the ice sheets béo melt, causing climate change. People all kết thúc the world are also experiencing health problems such as breathing, heart, cancer. Therefore, mập improve air chất lượng, people should protect the environment & plant more trees .

Dịch:

Ngày nay, nền công nghiệp hóa hiện đại hóa càng ngày càng tăng trưởng, cuốn theo ấy được xem là hệ quả về thực trạng ô nhiễm và độc hại môi trường tự nhiên không gian. Nguyên nhân thiết yếu tạo ra thực trạng độc hại được xem là được xem là hơi thải trường đoản cú những nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất & từ bỏ những phương tiện đi lại giao thông vận tải. Bên cạnh ấy, câu hỏi đốt những nguyên vật liệu hóa thạch, cộng có vấn nạn chặt phá rừng càng ngày càng rất lớn dẫn tới thực trạng ô nhiễm và độc hại không gian càng nặng nề. Chính thực trạng độc hại không gian nà sẽ tạo khiến cho đến những tảng băng chảy, tạo cần đổi khác thời tiết. Mọi nhân dân bên trên quốc tế cũng đang được chạm chán những yếu tố về sức khỏe thể chất cũng như thở, tim, dịch ung nhọt. Vì thế, nhằm cải tổ quality không gian, mỗi loài người cần đảm bảo thiên nhiên và môi trường, trồng đa dạng cây cối .

Bài 2: Ô nhiễm tiếng ồn

Besides air pollution, noise pollution is also a global problem that many people are concerned about. Noise pollution is the constant exposure bự loud sound intensity that affects human hearing và nervous system. There are many causes of noise pollution such as : vehicles, construction works, transportation in industrial buildings, … Especially, if you are regularly exposed Khủng noise pollution It will cause memory loss, severely affecting the mind. To minimize this situation, it is necessary mập strictly apply noise standards in public places, use noise-canceling earplugs lớn better protect hearing .

Dịch: 

Bên cạnh độc hại không gian thì độc hại tiếng ồn ào cũng được xem là 1 vấn nạn toàn thế giới đc rộng rãi toàn cầu chăm sóc. Ô nhiễm tiếng ồn thiết yếu được xem là sự giao tiếp liên tục mang quyện lực tiếng động béo ảnh hưởng tác động tới thính giác & hệ tâm thần của người ta. Có siêu phổ biến nguyên do tạo phải thực trạng độc hại tiếng ồn cũng như : phương tiện đi lại giao thông vận tải, khu công trình thiết kế xây dựng, vận tải đường bộ trên những tòa căn nhà công nghiệp, … dị thường, giả dụ giao tiếp tiếp tục có độc hại tiếng ồn tiếp tục khiến hạn chế trí tưởng, tác động ảnh hưởng nặng tới niềm tin. Để giảm bớt thực trạng nào thì nên vận dụng khắt khe những chuẩn mức về ồn ào sống địa điểm chỗ đông người, sài những mảnh đậy tai ngăn ồn nhằm bảo đảm thính giác có lợi rộng .

Phía trên toàn bộ các từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường để bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình trau dồi vốn từ vựng của mình. Ngoài ra, đừng quên truy cập Langmaster thường xuyên để cập nhật các kiến thức tiếng Anh mới nhất mỗi ngày nhé.

Xem thêm:

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *