Trang chủ » blog » Đặc trưng Quốc phòng toàn dân – Đặc trưng Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân Nền quốc phòng toàn – Studocu

Đặc trưng Quốc phòng toàn dân – Đặc trưng Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân Nền quốc phòng toàn – Studocu

Đặc trưng Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân

Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân chỉ có muc đích duy nhất là tư vê chính

xứng đáng .

Đặc trưng thể hiện sự khác nhau về bản chất trong xây dựng nền quốc phòng an

ninh của những quốc gia có độc lập chủ quyền đi theo con đường xã hội chủ

nghĩa có những lớp nước kì cục .

Chúng ta xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh là để tự vệ,

chống lại thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất

toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống ấm no, tự do,

niềm hạnh phúc của nhân bảo vệ chuyên nghiẹp
.

– Đó là nền quốc phòng, an ninh vì dân, của dân và do toàn thể nhân dân tiến hành.

Đặc trưng vì dân, của dân, do dân của nền quốc phòng, an ninh nước ta là thể

hiện truyền thống, kinh nghiệm của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ

lớp nước .

Cho phép ta huy động mọi người, mọi tổ chức, mọi lực lượng để thực hiện xây

dựng nền quốc phòng, an ninh luôn xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả

năng của nhân dân, là đặc trưng trong đường lối của Đảng, pháp luật của nhà

lớp nước .

– Đó là nền quốc phòng, an ninh có sức manh tổng hơp do nhiều yếu tố tao thành.

Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng, an ninh nước ta tạo thành bởi rất

nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, khoa học, quân sự, an

ninh…cả ở trong nước, ngoài nước, của dân tộc và thơì đại, trong đó những yếu

tố bên trong của dân tộc bao giờ cũng giữ vai trò quyết định.

Là cơ sở, tiền đề và là biện pháp để nhân dân đánh thắng kẻ thù xâm lược.

– Nền quốc phòng, an ninh nhân dân đươc xây dưng toàn diên và từng bước hiên đai.

Việc tạo ra sức mạnh quốc phòng, an ninh không chỉ ở sức mạnh quân sự, an

ninh mà phải huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân

sự, an ninh, kinh tế, văn hoá, khoa học.

Phải kết hợp hữu cơ giữa quốc phòng, an ninh với các mặt hoạt động xây dựng

khu đất

nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoạị.

Xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn diện phải đi đôi với xây dựng nền quốc

phòng, an ninh hiện đại là một tất yếu khách quan.

Xây dưng quân đội nhân dân, công an nhân dân từng bước hiện đại. Kết hợp

giữa xây dựng con người có giác ngộ chính trị,

có tri thức với vũ khí trang bị kỹ

thuật hiên đại .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *