Trang chủ » blog » 40 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Kế toán | https://leowiki.com – Chuyên trang đang tải thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước

40 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Kế toán | https://leowiki.com – Chuyên trang đang tải thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước

Tài liệu dài 65 trang word, gồm 40 câu hỏi và đáp án ôn mạng bsc trên metamask
công chức chuyên ngành Kế toán.

Tham khảo tài liệu:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết: Dự phòng ngân sách nhà nước; Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; Năm ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết: Công khai ngân sách nhà nước; Giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp; Quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương; Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết: Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách hằng năm; Thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *