Trang chủ » blog » Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 | Kế toán Lê Ánh

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 | Kế toán Lê Ánh

mạng bsc trên metamask
cáo tài chính tổ hợp & trình diễn 1 cách phác thảo, tổng lực tình trạng gia tài, Power nguồn bản chất dựng nên gia tài của đơn vị, tình trạng & hiệu quả hoạt động giải trí chế tạo, kinh doanh thương mại của tổ chức vào 1 năm tài chính. Cung cấp những thông báo kinh tế tài chính, tài chính hầu hết mang lại bài toán nhìn nhận tình trạng & hiệu quả hoạt động giải trí của công ty, nhìn nhận tình trạng tài chính của công ty vào năm tài chính sẽ đi qua & các Dự kiến vào mai sau .
tin tức của báo cáo tài chính được xem là địa thế căn cứ quan yếu mang đến Việc đề ra các quyết định hành động về quản trị, điều hành quản lý chế tạo, kinh doanh thương mại hay góp vốn đầu tư trong những công ty của những nhà công ty, chủ sở hữu, những chủ đầu tư của dự án, những chủ nợ ngày nay & mai sau của tổ chức, cùng theo đó cung ứng thông báo Giao hàng nhu yếu quản trị mô hình lớn của Nhà nước .

>>>> Xem thêm: Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức nhật ký – sổ cái

Mẫu báo cáo tình hình tài chính

2, Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

Đơn vị báo cáo : … … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … …
Mẫu số B01a – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Ở đến ngày … mon … năm …
( Áp dụng mang lại công ty cung ứng giả thiết hoạt động giải trí thường xuyên )
Đơn vị tính : … … … … .

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1 2 3 bốn 5

TÀI SẢN

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

II. Đầu tư tài chính

120
1. Chứng khoán kinh doanh thương mại 121
2. Đầu tư cầm giữ lại tới đến ngày đáo hạn 122
3. Đầu tư giúp bản chất trong đơn vị chức năng nổi bật 123
bốn. Dự phòng tổn thất góp vốn đầu tư tài chính ( * ) 124 ( … ) ( … )

III. Các khoản phải thu

130
1. Phải thu của người mua 131
2. Trả trước mang lại quả đât phân phối 132
3. Vốn kinh doanh thương mại sống đơn vị chức năng thường trực 133
bốn. Phải thu đặc trưng 134
5. Tài sản không đủ đợi giải quyết và xử lý 135
6. Dự phòng nên thu cạnh tranh đòi ( * ) 136 ( … ) ( … )

IV. Hàng tồn kho

140
1. Hàng tồn dư 141
2. Dự phòng hạn chế fake dãy tồn dư ( * ) 142 ( … ) ( … )

V. Tài sản cố định

150
– Nguyên giá 151
– Giá trị hao mòn lũy kế ( * ) 152 ( … ) ( … )

VI. đầu tư

160
– Nguyên giá 161
– Giá trị hao mòn lũy kế ( * ) 162 ( … ) ( … )

VII. XDCB dở dang

VIII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT đc chưa trừ
2. Tài sản nổi trội

170
180
181
182

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200

NGUỒN VỐN

I. Nợ phải trả

1. Phải giả nhân dân phân phối
2. Người sắm đưa tiền trong game trước
3. Thuế & những số nên nộp Nhà nước
bốn. Phải giả con người công sức
5. Phải mang kì cục
6. Vay & nợ mướn tài chính
7. Phải mang nội bộ về bản chất kinh doanh thương mại
tám. Dự phòng buộc phải đưa
9. Quỹ tán dương, phúc lợi an sinh
10. Quỹ tăng trưởng công nghệ & công nghệ tiên tiến

II. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn giúp của chủ sở hữu
2. Thặng dư bản chất CP
3. Vốn khác thường của chủ sở hữu

300
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
400
411
412
413
bốn. Cổ phiếu quỹ ( * )
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
6. Các quỹ trực thuộc bản chất chủ sở hữu
7. Lợi nhuận sau thuế không cung ứng
414
415
416
417
( … ) ( … )

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú :
( 1 ) Những tiêu chuẩn ko có số liệu đc miễn trình diễn mà lại ko đc tiến công lại “ Mã số ” tiêu chuẩn .
( 2 ) Số liệu vào những tiêu chí có vết ( * ) đc ghi bởi số âm bên dưới phép tắc ghi vào ngoặc đơn ( … ) .
( 3 ) Đối với công ty có kỳ kế toán tài chính năm được xem là năm dương lịch ( X ) thì “ Số cuối năm ” hoàn toàn có thể ghi được xem là “ 31.12. X ” ; “ Số đầu năm ” hoàn toàn có thể ghi được xem là “ 01.01. X ” .
( bốn ) Đối với tình huống mướn chuyên dịch vụ làm cho kế toán tài chính, có tác dụng kế toán tài chính trưởng thì cần ghi rõ rệt lượng Giấy ghi nhận ĐK hành nghề chuyên dịch vụ kế toán tài chính, thương hiệu đơn vị chức năng phân phối chuyên dịch vụ kế toán tài chính .

Trên đây là mẫu báo cáo tài chính được kế toán Lê Ánh tách ra từ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính để các bạn có thể tải về sử dụng một cách dễ dàng và có kèm theo hướng dẫn cách ghi chi tiết. Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn!

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nếu như hành khách mong muốn theo học tập kế toán tài chính thì hoàn toàn có thể mối liên hệ :

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Cửa hàng Lê Ánh hiện nay có huấn luyện và đào tạo những khóa học tập kế toán tài chính & khóa học tập xuất nhập khẩu, nhằm xác định đính thông báo cụ thể về những khóa học tập nào, vui vẻ truy vấn trang web : www.ketoanleanh.vn .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *