Trang chủ » blog » Giáo án vật liệu điện dân dụng – Tài liệu text

Giáo án vật liệu điện dân dụng – Tài liệu text

Giáo án vật liệu điện dân dụng

quý khách hàng đsơn
g được coi bạn dạng rút gọn của dữ liệu. Xem & vận tải gần phiên bản khá đầy đủ của dữ liệu trên trên đây ( 147.05 KB, 15 trang )

BÀI 01: TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI VÀ HỢP KIM
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
– Trình bày được khái niệm cÊu t¹o về vật liệu dẫn điện,tính chất chung của kim
loại, hợp kim và các yếu tố ảnh hưởng đến điện dẫn của nó.
– Phân loại và nhận dạng được các loại vật liệu dẫn điện.
– Chủ động và tích cực trong học tập và rèn luyện.
– Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
– Phương pháp dạy học: Giảng giải, trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, thao tác mẫu
và luyện tập.
– Phương tiện dạy học: Phấn, bảng, phương án, giáo án và đề cương bài giảng,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
– Phần lý thuyết hướng dẫn tập trung cả lớp
– Phần kết thúc: Tập trung cả lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian
Kiểm tra sĩ số:
Số học sinh vắng mặt: ………………
Họ tên: ………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian:
Trang1
GIÁO ÁN SỐ:01 Thời gian thực hiện: 1 Giờ
Tên bài học trước: ………………………
Thực hiện từ ngày đến ngày năm 2013
Trang2
TT NI DUNG
HOT NG DY HC THI
GIAN
HOT NG
CA GIO
VIấN

HOT NG
CA HC
SINH
1 D n nh p:
Nh chỳng ta ó bit điện
tử của nguyên tử đều tơng
ứng với một mức năng l-
ợng nhất định và để di
chuyển nó tới quỹ đạo xa
hơn phải cấp năng lợng
cho điện tử. hiu rừ vn
ny ngy hụm nay
chỳng ta s hc bi tớnh
cht chung ca kim loi v
hp kim.
– Thuyt trỡnh,
ging gii.
-Nghe ging, cú
nh hng v
bi hc.
2 Gii thiu ch
-Tờn bi hc:
-Mc tiờu ca bi:
+Kin thc
+K nng
+Thỏi
– Ni dung
– Vit tờn bi trờn
bng
– Thụng bỏo ni

dung bi hc
– Ghi chộp
– Nghe, ghi nh
3 Gii quyt vn :
1.1.Cu to nguyờn t
ca kim loi.
-nh ngha:
-Nguyên tử là phần tử cơ
bản của vật chất. Nguyên
tử đợc cấu tạo bởi hạt nhân
mang điện tích dơng và
các điện tử có điện tích âm
chuyển động trên các quỹ
đạo bao quanh hạt nhân.
-Vớ d
Khi di chuyển điện tử từ
quỹ đạo bán kính r ra xa
vô cùng thì sẽ phải tốn
năng lợng bằng
r
q
2
2
.
1.2.Cu to ca hp kim.
1.3.Cu trỳc mng tinh
th.
-Thuyt trỡnh,
ging gii
-Thuyt trỡnh, gii

thớch
-Thuyt trỡnh, gii
thớch.
-Thuyt trỡnh, gii
thớch, t vn
-Nghe ging.
-Nghe ging,
chộp vo v
-Nghe ging,
chộp vo v
-Nghe ging, tr
li cõu hi.
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày tháng năm 2013
GIÁO VIÊN
BÀI 02: VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
– Trình bày được tính chất, công dụng của các loại vật liệu dẫn điện.
– Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu dẫn điện dùng trong công
nghiệp và dân dụng.
– Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn điện thường
dùng.
– Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
– Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi

các loại vật liệu dẫn điện thường dùng.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
– Phương pháp dạy học: Giảng giải, trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, thao tác mẫu
và luyện tập.
– Phương tiện dạy học: Phấn, bảng, phương án, giáo án và đề cương bài giảng,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
– Phần lý thuyết hướng dẫn tập trung cả lớp
Trang3
GIÁO ÁN SỐ:02 Thời gian thực hiện: 4 Giờ
Tên bài học trước: ………………………
Thực hiện từ ngày / đến ngày / năm 2013
– Phần kết thúc: Tập trung cả lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian
Kiểm tra sĩ số:
Số học sinh vắng mặt: ………………
Họ tên: ………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian
Trang4
Trang5
TT NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
SINH
1 Dẫn nhập:
-Vật liệu dẫn điện là

nguyên vật liệu không thể
thiếu trong ngành điện bài
học hôm nay chúng ta sẽ
tìm hiểu về vật liệu dẫn
điện
– Thuyết trình,
giảng giải.
-Nghe giảng, có
định hướng về
bài học.
2 Giới thiệu chủ đề
-Tên bài học:
-Mục tiêu của bài:
+Kiến thức
+Kỹ năng
+Thái độ
– Nội dung
– Viết tên bài trên
bảng
– Thông báo nội
dung bài học
– Ghi chép
– Nghe, ghi nhớ
3 Giải quyết vấn đề:
1. Vật liệu dẫn điện
1.1.Định nghĩa.
-Định nghĩa:
Là vật chất mà ở trạng thái
bình thường các điện tích
tự do nếu đặt trong một từ

trường các điện tích sẽ di
chuyển theo một hướng
nhất định và tạo ra thành
dòng điện.
1.2.Tính chất.
-Tính chất lý học
-Tính chất hóa học
1.3.Phân loại.
Được chia làm 3 loại như
sau:
-Vật rắn
-Chất lỏng
Chất khí
1.4. Ứng dụng:
-Đồng cứng làm các thanh
cái dẫn điện
-Đồng mềm làm dây dẫn
điện
-Nhôm làm dây dẫn
-Thuyết trình,
giảng giải
-Phân tích
giảng giải.
-Thuyết trình, giải
thích, đặt vấn đề
và lấy ví dụ thực
tế.
-Thuyết trình
-Nghe giảng.
-Nghe hiểu,

ghi nhớ
-Nghe giảng, trả
lời câu hỏi.
-Nghe giảng
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày tháng năm 2013
GIÁO VIÊN
TÊN BÀI: VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
– Trình bày được khái niệm, tính chất chung về vật liệu cách điện, chất điện môi,
các yếu tố ảnh hưởng đến độ cách điện đặc điểm, tính chất một số vật liệu cách
điện thể rắn, thể lỏng thường dùng trong kỹ thuật điện.
– Phân loại và nhận dạng được các loại vật liệu cách điện.
– Chủ động và tích cực trong học tập và rèn luyện.
Trang6
GIÁO ÁN SỐ: 03 Thời gian thực hiện: 3 Giờ
Tên bài học trước: ………………………
Thực hiện từ ngày / đến ngày / năm 2013
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
– Phương pháp dạy học: Giảng giải, trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, thao tác mẫu
và luyện tập.
– Phương tiện dạy học: Phấn, bảng, phương án, giáo án và đề cương bài giảng,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
– Phần lý thuyết hướng dẫn tập trung cả lớp

– Phần kết thúc: Tập trung cả lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian
Kiểm tra sĩ số:
Số học sinh vắng mặt: ………………
Họ tên: ………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian
Trang7
Trang8
TT NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
SINH
1 Dẫn nhập:
– Thuyết trình,
giảng giải.
-Nghe giảng, có
định hướng về
bài học.
2 Giới thiệu chủ đề
-Tên bài học:
-Mục tiêu của bài:
+Kiến thức
+Kỹ năng
+Thái độ
– Nội dung

– Viết tên bài trên
bảng
– Thông báo nội
dung bài học
– Ghi chép
– Nghe, ghi nhớ
3 Giải quyết vấn đề:
1. Vật liệu cách điện
1.1.Định nghĩa.
-Định nghĩa:
Là các chất mà ở trạng thái
bình thường các điện tích
tự do nếu đặt trong một từ
trường các điện tích sẽ
không di chuyển.
1.2.Tính chất.
-Tính hút ẩm
+ Độ ẩm của không khí
+Độ ẩm của vật liệu
-Tính cơ học’
-Tính hóa học
1.3.Phân loại.
Theo trạng thái vật lý:
-Vật liệu cách điện ở thể
rắn
– Vật liệu cách điện ở thể
lỏng
Vật liệu cách điện ở thể
rắn khí
1.4. Ứng dụng:

Rất nhiều trong thực tế.
Mica, nhựa sơn cách
điện
-Thuyết trình,
giảng giải
-Phân tích
giảng giải.
-Thuyết trình, giải
thích, đặt vấn đề
và lấy ví dụ thực
tế.
-Thuyếttrình
giảng giải.
-Nghe giảng.
-Nghe hiểu,
ghi nhớ
-Nghe giảng, trả
lời câu hỏi.
-Nghe giảng
4 Kết thúc vấn đề
– Củng cố kiến thức
– Giải đáp thắc mắc của
học sinh
– Phân tích, nhấn
mạnh trọng tâm
– Phổ biến kinh
nghiệm
– Nghe, ghi nhớ
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày tháng năm 2013
GIÁO VIÊN
TÊN BÀI: VẬT LIỆU BÁN DẪN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Trang9
GIÁO ÁN SỐ: 04 Thời gian thực hiện: 3 Giờ
Tên bài học trước: ………………………
Thực hiện từ ngày đến ngày năm 2013
– Trình bày được khái niệm, tính chất chung về vật liệu bán dẫn, bán dẫn tinh khiết
và bán dẫn pha tạp chất, đặc điểm, tính chất một số chất bán dẫn thường dùng
trong kỹ thuật điện – điện tử.
– Nhận dạng được các vật liệu bán dẫn cơ bản.
– Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
– Phương pháp dạy học: Giảng giải, trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, thao tác mẫu
và luyện tập.
– Phương tiện dạy học: Phấn, bảng, phương án, giáo án và đề cương bài giảng,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
– Phần lý thuyết hướng dẫn tập trung cả lớp
– Phần kết thúc: Tập trung cả lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian
Kiểm tra sĩ số:
Số học sinh vắng mặt: ………………
Họ tên: ………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian

Trang10
Trang11
TT NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
SINH
1 Dẫn nhập:
– Thuyết trình,
giảng giải.
-Nghe giảng, có
định hướng về
bài học.
2 Giới thiệu chủ đề
-Tên bài học:
-Mục tiêu của bài:
+Kiến thức
+Kỹ năng
+Thái độ
– Nội dung
– Viết tên bài trên
bảng
– Thông báo nội
dung bài học
– Ghi chép
– Nghe, ghi nhớ

3 Giải quyết vấn đề:
1. Vật liệu bán dẫn.
1.1.Định nghĩa.
-Định nghĩa:
Là loại vật liệu mà tính
dẫn điện của chúng tùy
theo điều kiện môi trường
nghĩa là. Trong điều kiện
bình thường chúng không
dẫn điện nhưng khi điều
kiện khác bình thường thì
nó lại dẫn điện. Người ta
gọi đó là vật liệu bán dẫn.
Ví dụ: Ge, Si
1.2.Tính chất.
– Loại vật liệu có điện trở
thay đổi.
– Loại vật liệu có điện trở
không thay đổi.
Được dùng rất nhiều
trong nghành điện tử.
1.4. Ứng dụng:
Được dùng rất nhiều
trong nghành điện tử
-Thuyết trình,
giảng giải
-Phân tích
giảng giải.
-Thuyết trình, giải
thích, đặt vấn đề

và lấy ví dụ thực
tế.
-Thuyếttrình
giảng giải.
-Nghe giảng.
-Nghe hiểu,
ghi nhớ
-Nghe giảng, trả
lời câu hỏi.
-Nghe giảng
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày tháng năm 2013
GIÁO VIÊN
BÀI 05: VẬT LIỆU TỪ VÀ CÁC LOẠI DÂY DẪN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
– Trình bày được cấu tạo và tính chất cơ bản của vật liệu sắt từ.
– Trình bày được công dụng, cấu tạo và đặc điểm của các dây dẫn, dây cáp, dây
điện từ dùng trong kỹ thuật điện.
– Lựa chọn và sử dụng đúng dây dẫn, dây cáp, dây điện từ tương ứng với mỗi công
việc.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
– Phương pháp dạy học: Giảng giải, trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại, thao tác mẫu
và luyện tập.
Trang12

GIÁO ÁN SỐ: 05 Thời gian thực hiện: 3 Giờ
Tên bài học trước: ………………………
Thực hiện từ ngày / đến ngày / năm 2013
– Phương tiện dạy học: Phấn, bảng, phương án, giáo án và đề cương bài giảng,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
– Phần lý thuyết hướng dẫn tập trung cả lớp
– Phần kết thúc: Tập trung cả lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian
Kiểm tra sĩ số:
Số học sinh vắng mặt: ………………
Họ tên: ………………………………
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian:
Trang13
Trang14
TT NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC
SINH
1 Dẫn nhập:
– Thuyết trình,
giảng giải.
-Nghe giảng, có
định hướng về
bài học.
2 Giới thiệu chủ đề

-Tên bài học:
-Mục tiêu của bài:
+Kiến thức
+Kỹ năng
+Thái độ
– Nội dung
– Viết tên bài trên
bảng
– Thông báo nội
dung bài học
– Ghi chép
– Nghe, ghi nhớ
3 Giải quyết vấn đề:
1. Vật liệu sắt từ.
1.1.Định nghĩa.
-Định nghĩa:
Là loại vật liệu mà khi cho
gần dòng điện cúng bị
nhiễm từ. Môi trường có
khả năng dẫn từ đó gọi là
vật liệu sắt từ.
1.2.Tính chất.
– Hệ số từ thẩm µ của vật
liệu sắt từ lớn
– Hệ số từ thẩm µ của vật
liệu sắt từ không phải là
một hằng số.
1.3. Ứng dụng:
Được dùng rất nhiều
trong nghành điện.

-Sắt từ dùng để luyện nam
châm vĩnh cửu.
-Chế tạo tôn silic, các lá
thép kỹ thuật điện.
2. Các loại dây dẫn.
2.1. Dây dẫn trần
Được làm bằng đồng hoặc
nhôm chúng không được
bọc cách điện.
2.2. Dây cáp điện
Dùng trong nghành điện
để truyền tải điện năng đi
xa.
-Thuyết trình,
giảng giải
-Phân tích
giảng giải.
-Thuyết trình, giải
thích, đặt vấn đề
và lấy ví dụ thực
tế.
-Thuyếttrình
giảng giải.
-Thuyết trình,
-Phân tích.
-Nghe giảng.
-Nghe hiểu,
ghi nhớ
-Nghe giảng, trả
lời câu hỏi.

-Nghe giảng
-Nghe hiểu.
-Ghi nhớ
III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày tháng năm 2013
GIÁO VIÊN
Trang15
HOT NGCA HCSINH1 D n nh p : Nh chỳng ta ó bit điệntử của nguyên tử gần như tơngứng sở hữu 1 nấc năng l-ợng nhất mực & nhằm dichuyển chúng đến vòng quỹ đạo xahơn nên cấp cho năng lợngcho điện tử. hiu rừ vnny ngy hụm naychỳng ta s hc bi tớnhcht bình thường ca kim loi vhp kim. – Thuyt trỡnh, ging gii. – Nghe ging, cúnh hng vbi hc. 2 Gii thiu ch-Tờn bi hc : – Mc tiờu ca bi : + Kin thc + K nng + Thỏi – Ni dung – Vit tờn bi trờnbng – Thụng bỏo nidung bi hc – Ghi chộp – Nghe, ghi nh3 Gii quyt vn : 1.1. Cu phệ nguyờn tca kim loi. – nh ngha : – Nguyên tử được xem là thành phần cơbản của CS vật chất. Nguyêntử đợc cấu trúc bởi vì phân tử nhânmang năng lượng điện dơng vàcác điện tử với năng lượng điện âmchuyển hễ bên trên những quỹđạo bao vòng vèo hạt nhân. – Vớ dKhi chuyển dời điện tử từquỹ đạo nửa đường kính r ra xavô cộng thì tiếp tục cần tốnnăng lợng bằng1. 2. Cu mập ca hp kim. 1.3. Cu trỳc mng tinhth. – Thuyt trỡnh, ging gii-Thuyt trỡnh, giithớch-Thuyt trỡnh, giithớch. – Thuyt trỡnh, giithớch, t vn-Nghe ging. – Nghe ging, chộp vo v-Nghe ging, chộp vo v-Nghe ging, trli cõu hi. III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … TRƯỞNG KHOA / TRƯỞNG TỔ MÔNNgày mon năm 2013GI ÁO VIÊNBÀI 02 : VẬT LIỆU DẪN ĐIỆNMỤC TIÊU CỦA BÀI : – Trình bày đc đặc thù, tác dụng của những kiểu dáng vật liệu dẫn điện. – Nhận dạng, phân chia đc đúng chuẩn những đẳng cấp vật liệu dẫn điện sài vào côngnghiệp & gia dụng. – Trình bày đc những công năng căn bản của 1 số ít mẫu mã vật liệu dẫn điện thườngdùng. – Sử dụng tương thích những thứ hạng vật liệu dẫn điện đi theo mỗi nhu yếu nhân viên kỹ thuật đơn cử. – Xác định đc những nguyên do tạo ra hư hại & mang giải pháp thay thế sửa chữa khả thicác phong cách vật liệu dẫn điện xoàng sử dụng. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC – Phương pháp học xá : Giảng giải, trực giác, nêu yếu tố, đàm thoại, thao tác làm việc mẫuvà rèn luyện. – Phương tiện học xá : Phấn, bảng, giải pháp, giáo án & đề cương bài giảng, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC : – Phần triết lý chỉ dẫn tập trung chuyên sâu cả lớpTrang3GIÁO ÁN SỐ : 02 Thời gian triển khai : bốn GiờTên bài học kinh nghiệm trước : … … … … … … … … … Thực hiện tự đến ngày / tới đến ngày / năm 2013 – Phần chấm dứt : Cố gắng cả lớpI. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gianKiểm tra sĩ số : Số học sinh vắng mặt : … … … … … … Họ thương hiệu : … … … … … … … … … … … … II. THỰC HIỆN BÀI HỌC : Thời gianTrang4Trang5TT NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜIGIANHOẠT ĐỘNGCỦA GIÁOVIÊNHOẠT ĐỘNGCỦA HỌCSINH1 Dẫn nhập : – Vật liệu dẫn điện lànguyên vật liệu ko thểthiếu vào ngành điện bàihọc thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽtìm phát âm về vật liệu dẫnđiện – Thuyết trình, giải thích. – Nghe giảng, cóđịnh phía vềbài học tập. 2 Giới thiệu nhà đề-Tên bài học kinh nghiệm : – Mục tiêu của bài bác : + Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ – Content – Viết thương hiệu bài xích trênbảng – Thông báo nộidung bài học kinh nghiệm – Ghi chép – Nghe, ghi nhớ3 Giải quyết yếu tố : 1. Vật liệu dẫn điện1. một. Định nghĩa. – Định nghĩa : Là CS vật chất cơ mà sống trạng tháibình tầm thường những điện tíchtự bởi ví như đặt vào 1 từtrường những năng lượng điện tiếp tục dichuyển đi theo 1 hướngnhất mong muốn & thiết kế ra thànhdòng điện. 1.2. Tính chất. – Tính chất lý học-Tính hóa học hóa học1. ba. Phân loại. Được phân tách có tác dụng ba phong cách nhưsau : – Vật rắn-Chất lỏngChất khí1. bốn. Ứng dụng : – Đồng cứng làm cho những thanhcái dẫn điện-Đồng mượt có tác dụng dây cáp dẫnđiện-Nhôm làm cho dây cáp dẫn-Thuyết trình, giảng giải-Phân tíchgiảng giải. – Thuyết trình, giảithích, đặt vấn đềvà rước thí dụ thựctế. – Thuyết trình-Nghe giảng. – Nghe đọc, ghi nhớ-Nghe giảng, trảlời câu hỏi. – Nghe giảngIII. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … TRƯỞNG KHOA / TRƯỞNG TỔ MÔNNgày mon năm 2013GI ÁO VIÊNTÊN BÀI : VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆNMỤC TIÊU CỦA BÀI : – Trình bày đc định nghĩa, đặc thù phổ quát về vật liệu cách điện, hóa học điện môi, những nhân tố ảnh hưởng tác động tới độ cách điện đặc thù, đặc thù một số ít vật liệu cáchđiện thể rắn, thể lỏng lẻo kém sử dụng vào nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa điện. – Phân loại & nhận dạng đc những hình trạng vật liệu cách điện. – Chủ động & lành mạnh và tích cực vào học hành & luyện tập. Trang6GIÁO ÁN SỐ : 03 Thời gian triển khai : tam GiờTên bài học kinh nghiệm trước : … … … … … … … … … Thực hiện tự đúng ngày / tới đến ngày / năm 2013 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC – Phương pháp học xá : Giảng giải, trực giác, nêu yếu tố, đàm thoại, làm việc mẫuvà rèn luyện. – Phương tiện học xá : Phấn, bảng, giải pháp, giáo án & đề cương bài giảng, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC : – Phần triết lý chỉ dẫn tập trung chuyên sâu cả lớp – Phần xong xuôi : cố gắng tập trung cả lớpI. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gianKiểm tra sĩ số : Số học sinh vắng mặt : … … … … … … Họ thương hiệu : … … … … … … … … … … … … II. THỰC HIỆN BÀI HỌC : Thời gianTrang7Trang8TT NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜIGIANHOẠT ĐỘNGCỦA GIÁOVIÊNHOẠT ĐỘNGCỦA HỌCSINH1 Dẫn nhập : – Thuyết trình, giải thích. – Nghe giảng, cóđịnh phía vềbài học tập. 2 Giới thiệu công ty đề-Tên bài học kinh nghiệm : – Mục tiêu của bài xích : + Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ – Content – Viết thương hiệu bài bác trênbảng – Thông báo nộidung bài học kinh nghiệm – Ghi chép – Nghe, ghi nhớ3 Giải quyết yếu tố : 1. Vật liệu phương pháp điện1. một. Định nghĩa. – Định nghĩa : Là những hóa học nhưng sống trạng tháibình xoàng những điện tíchtự bởi trường hợp đặt vào 1 từtrường những năng lượng điện sẽkhông chuyển dời. 1.2. Tính chất. – Tính hút độ ẩm + Độ ẩm của không gian + Độ ẩm của vật liệu-Tính hữu cơ ’ – Tính hóa học1. ba. Phân loại. Theo tâm lý cơ vật lý : – Vật liệu cách điện sống thểrắn – Vật liệu cách điện sống thểlỏngVật liệu cách điện sống thểrắn khí1. bốn. Ứng dụng : Rất rộng rãi vào trong thực tiễn. Mica, vật liệu nhựa đánh cáchđiện-Thuyết trình, giảng giải-Phân tíchgiảng giải. – Thuyết trình, giảithích, đặt vấn đềvà rước thí dụ thựctế. – Thuyếttrìnhgiảng giải. – Nghe giảng. – Nghe gọi, ghi nhớ-Nghe giảng, trảlời câu hỏi. – Nghe giảng4 Kết thúc yếu tố – Củng cố kỹ năng và kiến thức – Giải đáp vướng mắc củahọc sanh – Phân tích, nhấnmạnh giữa trung tâm – Phổ biến kinhnghiệm – Nghe, ghi nhớIII. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … TRƯỞNG KHOA / TRƯỞNG TỔ MÔNNgày mon năm 2013GI ÁO VIÊNTÊN BÀI : VẬT LIỆU BÁN DẪNMỤC TIÊU CỦA BÀI : Trang9GIÁO ÁN SỐ : 04 Thời gian thực thi : ba GiờTên bài học kinh nghiệm trước : … … … … … … … … … Thực hiện từ bỏ Trong ngày tới đến ngày năm 2013 – Trình bày đc định nghĩa, đặc thù thường ngày về vật liệu bán dẫn, bán dẫn tinh khiếtvà bán dẫn trộn tạp chất, đặc thù, đặc thù một số ít hóa học bán dẫn tầm thường dùngtrong nhân viên sửa chữa điện – điện tử. – Nhận dạng đc những vật liệu bán dẫn căn bản. – Rèn luyện tính tỷ mỉ, đúng chuẩn, bảo đảm an toàn & lau chùi và vệ sinh công nghiệpĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC – Phương pháp học xá : Giảng giải, trực giác, nêu yếu tố, đàm thoại, làm việc mẫuvà rèn luyện. – Phương tiện học xá : Phấn, bảng, giải pháp, giáo án & đề cương bài giảng, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC : – Phần kim chỉ nan chỉ dẫn tập trung chuyên sâu cả lớp – Phần hoàn tất : Tập luyện cả lớpI. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gianKiểm tra sĩ số : Số học sinh vắng mặt : … … … … … … Họ thương hiệu : … … … … … … … … … … … … II. THỰC HIỆN BÀI HỌC : Thời gianTrang10Trang11TT NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜIGIANHOẠT ĐỘNGCỦA GIÁOVIÊNHOẠT ĐỘNGCỦA HỌCSINH1 Dẫn nhập : – Thuyết trình, giải thích. – Nghe giảng, cóđịnh phía vềbài học tập. 2 Giới thiệu công ty đề-Tên bài học kinh nghiệm : – Mục tiêu của bài xích : + Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ – Content – Viết thương hiệu bài bác trênbảng – Thông báo nộidung bài học kinh nghiệm – Ghi chép – Nghe, ghi nhớ3 Giải quyết yếu tố : 1. Vật liệu bán dẫn. 1.1. Định nghĩa. – Định nghĩa : Là giao diện vật liệu cơ mà tínhdẫn điện của nó tùytheo điều kiện kèm theo môi trườngnghĩa được xem là. Trong yếu tố kiệnbình xoàng xĩnh nó khôngdẫn điện mà lại lúc điềukiện đặc biệt thông thường thìnó lại dẫn điện. Người tagọi ấy được xem là vật liệu bán dẫn. lấy ví dụ như : Ge, Si1. 2. Tính chất. – Loại vật liệu mang điện trởthay thay đổi. – Loại vật liệu sở hữu điện trởkhông biến hóa. Được sử dụng vô cùng nhiềutrong ngành điện tử. 1.4. Ứng dụng : Được sử dụng vô cùng nhiềutrong ngành điện tử-Thuyết trình, giảng giải-Phân tíchgiảng giải. – Thuyết trình, giảithích, đặt vấn đềvà rước thí dụ thựctế. – Thuyếttrìnhgiảng giải. – Nghe giảng. – Nghe đọc, ghi nhớ-Nghe giảng, trảlời câu hỏi. – Nghe giảngIII. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … TRƯỞNG KHOA / TRƯỞNG TỔ MÔNNgày mon năm 2013GI ÁO VIÊNBÀI 05 : VẬT LIỆU TỪ VÀ CÁC LOẠI DÂY DẪNMỤC TIÊU CỦA BÀI : – Trình bày đc cấu trúc & đặc thù căn bản của vật liệu Fe từ bỏ. – Trình bày đc tác dụng, cấu trúc & đặc thù của những dây dẫn, sạc cáp, dâyđiện trường đoản cú sài vào nhân viên sửa chữa điện. – Lựa chọn & sài chuẩn dây dẫn, dây sạc cáp, dây cáp điện từ bỏ khớp ứng sở hữu mọi côngviệc. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC – Phương pháp học xá : Giảng giải, trực giác, nêu yếu tố, đàm thoại, làm việc mẫuvà rèn luyện. Trang12GIÁO ÁN SỐ : 05 Thời gian triển khai : tam GiờTên bài học kinh nghiệm trước : … … … … … … … … … Thực hiện tự Trong ngày / tới đúng ngày / năm 2013 – Phương tiện học xá : Phấn, bảng, giải pháp, giáo án & đề cương bài giảng, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC : – Phần triết lý chỉ dẫn tập trung chuyên sâu cả lớp – Phần hoàn tất : cố gắng tập trung cả lớpI. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gianKiểm tra sĩ số : Số học sinh vắng mặt : … … … … … … Họ thương hiệu : … … … … … … … … … … … … II. THỰC HIỆN BÀI HỌC : Thời gian : Trang13Trang14TT NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜIGIANHOẠT ĐỘNGCỦA GIÁOVIÊNHOẠT ĐỘNGCỦA HỌCSINH1 Dẫn nhập : – Thuyết trình, giải thích. – Nghe giảng, cóđịnh phía vềbài học tập. 2 Giới thiệu nhà đề-Tên bài học kinh nghiệm : – Mục tiêu của bài xích : + Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ – Content – Viết thương hiệu bài bác trênbảng – Thông báo nộidung bài học kinh nghiệm – Ghi chép – Nghe, ghi nhớ3 Giải quyết yếu tố : 1. Vật liệu Fe tự. 1.1. Định nghĩa. – Định nghĩa : Là vẻ bên ngoài vật liệu cơ mà lúc chogần dòng điện năng cúng bịnhiễm từ bỏ. Môi trường cókhả năng dẫn từ bỏ đấy hotline làvật liệu Fe tự. 1.2. Tính chất. – Hệ số từ bỏ thẩm µ của vậtliệu Fe trường đoản cú béo – Hệ số từ bỏ thẩm µ của vậtliệu Fe từ bỏ ko cần làmột hằng số. 1.3. Ứng dụng : Được sài vô cùng nhiềutrong ngành điện. – Sắt từ bỏ sài nhằm luyện namchâm trường tồn. – Chế tạo tôn silic, những láthép nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa điện. 2. Các thứ hạng dây dẫn. 2.1. Dây dẫn trầnĐược có tác dụng bởi đồng hoặcnhôm nó ko đượcbọc cách điện. 2.2. dây sạc cáp điệnDùng vào ngành điệnđể đưa ra điện năng đixa. – Thuyết trình, giảng giải-Phân tíchgiảng giải. – Thuyết trình, giảithích, đặt vấn đềvà rước tỉ dụ thựctế. – Thuyếttrìnhgiảng giải. – Thuyết trình, – Phân tích. – Nghe giảng. – Nghe đọc, ghi nhớ-Nghe giảng, trảlời câu hỏi. – Nghe giảng-Nghe đọc. – Ghi nhớIII. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … TRƯỞNG KHOA / TRƯỞNG TỔ MÔNNgày mon năm 2013GI ÁO VIÊNTrang15

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *