Trang chủ » blog » Cách hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá hàng bán

Cách hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá hàng bán

Hướng dẫn phương pháp hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá dãy buôn bán đi theo Thông tư 200 & 133, lao lý về số chiết khấu thương mại, bí quyết hạch toán chiết khấu thương mại lúc sơn
dãy, cung cấp dãy ( được hưởng ) .Hướng dẫn phương pháp hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá dãy phân phối đi theo Thông tư 200 & 133, lao lý về lượng chiết khấu thương mại, bí quyết hạch toán chiết khấu thương mại lúc mua dãy, phân phối dãy ( được hưởng ) .Hướng dẫn phương pháp hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá dãy buôn bán đi theo Thông tư 200 & 133, pháp luật về lượng chiết khấu thương mại, bí quyết hạch toán chiết khấu thương mại lúc mua dãy, chào bán dãy ( được hưởng ) .

– Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

– Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.
 

Lưu ý:

– Nếu DN bạn sử dụng chế độ Thông tư 200 thì hạch toán Khoản Chiết khấu thương mại vào TK: 521 (5211 – Chiết khấu thương mai, 5213 – Giám giá hàng bán)
– Nếu DN bạn sử dụng chế độ Thông tư 133 thì hạch toán 

Khoản Chiết khấu thương mại

1. Nếu bên trên hóa đơn giá trị gia tăng ghi báo giá phân phối sẽ chiết khấu thương mại dành riêng đến người mua, thuế giá trị gia tăng, tổng giá giao dịch thanh toán sẽ sở hữu thuế giá trị gia tăng .

– Tức là: Chiết khấu – Giám giá ngay khi mua hàng

BÊN BÁN:

– Bước hạch toán chiết khấu thương mại phía phân phối dãy :

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn
       Có 511: Tổng số tiền (chưa có Thuế)
       Có 3331: Thuế GTGT

BÊN MUA:

– Cách hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng:

Nợ TK: 156: Tổng số tiền (chưa có Thuế)
Nợ TK: 1331: Thuế GTGT
       Có TK: 111, 112, 331: Số tiền trên hoá đơn

– Vì số tiền Chiết khấu thương mại đã trừ trước khi viết hóa đơn (tức là trên hóa đơn là giá đã giảm rồi) nên các bạn hạch toán theo số tiền trên hóa đơn. (Trường hợp này thì khi hạch toán không phản ánh khoản chiết khấu thương mại).

2. Nếu mua dãy phổ biến dịp được hưởng chiết khấu thương mại địa thế căn cứ trong con số, doanh thu sản phẩm & hàng hóa, chuyên dịch vụ thì lượng tiền vàng chiết khấu của sản phẩm & hàng hóa sẽ buôn bán được tính kiểm soát và điều chỉnh bên trên hóa đơn cung cấp sản phẩm & hàng hóa, chuyên dịch vụ của đợt mua sau cuối hay kỳ tiếp sau .

Tức là: Mua hàng nhiều lần khi đạt đến số lượng, doanh số thì được hưởng chiết khấu – giảm giá -> Lúc này sẽ điều chỉnh trên hoá đơn cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo, cụ thể như sau:

– Trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra đó là:
a) Nếu số tiền chiết khấu – giảm giá mà

NHỎ HƠN

giá trị hoá đơn cuối cùng -> Thì có thể sẽ trừ trực tiếp trên hoá đơn cuối cùng đó.
b) Nếu số tiền chiết khấu – giảm giá mà

LỚN HƠN

giá trị hoá đơn cuối cùng -> Thì sẽ  phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm (Vì không thể trừ trên hoá đơn được).
=> Cụ thể 2 trường hợp như sau:

lấy ví dụ như một :

– Công ty A tổ chức chương trình chiết khấu mại như sau: Nếu ai mua hàng đạt doanh số: 100tr sẽ được chiết khấu 10%.
– Công ty B có phát sinh mua hàng các lần như sau:
– Lần 1: Mua hàng trị giá 10tr -> Cty A xuất hoá đơn trị giá 10tr
– Lần 2: Mua hàng trị giá 50tr -> Cty A xuất hoá đơn trị giá 50tr
– Lần 3: Mua hàng trị giá 40tr -> Như vậy là đã đạt doanh số quy định sẽ được chiết khấu 10% -> Số tiền chiết khấu sẽ là 10% = 10tr

NHỎ HƠNkhoản tiền vàng bên trên hóa đơn sau cuối ( đợt tam ) -> Nên hoàn toàn có thể trừ liên đới bên trên hóa đơn đợt tam cũng như sau :

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều hòa Sam sung

cỗ

bốn

10.000.000

40.000.000

 

( Chiết khấu thương mại 10 % đi theo HĐ lượng 015 / KTTU vào ngày 2/12/2018 )

     

10.000.000

           

Cộng tiền ảo dãy :30.000.000

Thuế suất giá trị gia tăng : .10 %, Tiền thuế giá trị gia tăng :3.000.000

Tổng cộng tiền xu giao dịch thanh toán33.000.000
Số tiền ảo viết lách bởi chữ :Ba mươi tía triệu đồng .

Bước hạch toán chiết khấu thương mại – Giảm giá dãy buôn bán :

– Hoá đơn lần 1 và 2: Các bạn hạch toán như bình thường nhé.

– Hoá đơn lần 3: Hạch toán như sau:

BÊN BÁN:

Nợ TK 131, 111, 112: Tổng số tiền đã chiết khấu: 33.000.000
       Có 511: Tổng số tiền đã chiết khấu: 30.000.000
       Có 3331: Thuế GTGT: 3.000.000

BÊN MUA:

Nợ TK : 156 : Giá bên trên hóa đơn :30.000.000
Nợ TK : 1331 : Thuế giá trị gia tăng :3.000.000
Có TK : 111, 112, 331 : Số tiền ảo sẽ trừ lượng chiết khấu : 33.000.000

lấy ví dụ 2 :

– Công ty A tổ chức chương trình chiết khấu mại như sau: Nếu ai mua hàng đạt doanh số: 100tr sẽ được chiết khấu 10%.
– Công ty B có phát sinh mua hàng các lần như sau:
– Lần 1: Mua hàng trị giá 41tr -> Cty A xuất hoá đơn trị giá 41tr
– Lần 2: Mua hàng trị giá 50tr -> Cty A xuất hoá đơn trị giá 50tr
– Lần 3: Mua hàng trị giá 9tr -> Như vậy là đã đạt doanh số quy định sẽ được chiết khấu 10% -> Số tiền chiết khấu sẽ là 10% = 10tr

LỚN

HƠNkhoản tiền vàng bên trên hóa đơn sau cuối ( đợt ba ) -> Nên hóa đơn đợt tam nhưng vẫn bắt buộc xuất cũng như thông thường được xem là 9 tr

-> Tiếp đó Cty A sẽ lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các số hoá đơn lần 1,2,3 như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

thay đổi giảm ngay dãy cung cấp vì chiết khấu thương mại 10 %

đi theo HĐ lượng 015 / KTTU vào ngày 2/12/2018 ), kèm bảng con gà những khoản hóa đơn khoản …

cỗ

10

một triệu

10.000.000

           
           

Cộng tiền xu dãy :10.000.000

Thuế suất giá trị gia tăng : .10 %, Tiền thuế giá trị gia tăng :một triệu

Tổng cộng tiền vàng giao dịch thanh toán11.000.000
Số tiền xu viết lách bởi chữ :Mười 1 triệu đồng .

Bước hạch toán cũng như sau :

– Hoá đơn lần 1, 2 và 3: 

Các bạn hạch toán như bình thường nhé.

– Hoá đơn điều chỉnh giảm bên trên sẽ hạch toán như sau

BÊN BÁN:

– Phản ánh số tiền chiết khấu thương mại:
Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại:10.000.000 (Nếu theo TT 133 thì hạch toán vào Nợ 511)
Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm: 1.000.000
                    Có TK 131, 111, 112   : 11.000.000

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển ghi: (Nếu theo TT 133 sẽ có bút toàn này nhé)
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
        Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

BÊN MUA:

+

Nếu dãy chiết khấu thương mại ấy vẫn còn tồn vào nhà kho ghi hạn chế trị giá dãy tồn dư ;

Nợ TK 331, 111, 112 …. : Số tiền ảo Chiết khấu thương mại
Có TK : 156 : Giảm giá cả dãy tồn dư .
Có TK : 1331 : Giảm lượng thuế sẽ được chưa trừ .

+ Nếu dãy ấy sẽ phân phối thì ghi tránh báo giá bản chất dãy chào bán ;

Nợ TK 331, 111, 112 …. : Số tiền ảo Chiết khấu thương mại
Có TK : 632 : Giảm báo giá bản chất .
Có TK : 1331 : Giảm khoản thuế sẽ được chưa trừ .

+ Nếu dãy đấy sẽ giả trong chế tạo kinh doanh thương mại, quản trị … thì ghi Giảm Ngân sách chi tiêu đấy :

Nợ TK 331, 111, 112 …. : Số tiền vàng Chiết khấu thương mại
Có TK : 154, 642 … Giảm ngân sách khớp ứng .
Có TK : 1331 : Giảm khoản thuế sẽ được chưa trừ

+ Nếu dãy đấy sẽ dùng mang lại hoạt động giải trí thiết kế xây dựng căn bản thì ghi tránh ngân sách kiến thiết xây dựng căn bản .

Nợ TK 331, 111, 112 …. : Số tiền xu Chiết khấu thương mại
Có TK : 241 : Giảm ngân sách kiến thiết xây dựng căn bản .
Có TK : 1331 : Giảm khoản thuế sẽ được chưa trừ .

ba. Trường hợp lượng tiền trong game chiết khấu được lập lúc chấm dứt công tác ( kỳ ) chiết khấu dãy phân phối thì lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh kèm bảng gà những khoản hóa đơn nên kiểm soát và điều chỉnh, khoản tiền xu, tiền xu thuế kiểm soát và điều chỉnh .

Tức là: Khi bán hàng vẫn xuất hoá đơn bình thường -> Khi kết thúc chương trình ->Mới tổng kết để xuất hoá đơn điều chỉnh cho các hoá đơn trước đó.

Chú ý

:

Trường hợp 3 này cũng xử lý tương tự như Trường hợp số 2 trong phần 2 bên trên nhé (Tức là phải xuất 1 hoá đơn điều chỉnh)

– Dựa trong hóa đơn kiểm soát và điều chỉnhcác bạn hạch toán như sau:

BÊN BÁN:

– Phản ánh số chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ:
Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại. 

( Nếu đi theo trung tâm 133 thì hạch toán trong Nợ 511 )

Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm
                    Có TK 131, 111, 112 …

– Cuối kỳ kế toán tài chính, kết đưa ghi : ( Nếu đi theo trung tâm 133 tiếp tục với cây viết toàn nà nhé )
Nợ TK 511 – Doanh thu cung cấp dãy & phân phối chuyên dịch vụ
Có TK 521 – Các số hạn chế trừ lệch giá .

BÊN MUA:

Chú ý : Trường hợp điều chỉnh vào cuối kỳ thì Bên mua thì cần chú ý 3 trường hợp như sau nhé:

+

Nếu dãy chiết khấu thương mại đấy vẫn còn tồn vào nhà kho ghi tránh trị giá dãy tồn dư ;

Nợ TK 331, 111, 112 …. : Số tiền trong game Chiết khấu thương mại
Có TK : 156 : Giảm trị giá dãy tồn dư .
Có TK : 1331 : Giảm lượng thuế sẽ được chưa trừ .

+ Nếu dãy đấy sẽ cung cấp thì ghi tránh báo giá bản chất dãy chào bán ;

Nợ TK 331, 111, 112 …. : Số tiền ảo Chiết khấu thương mại
Có TK : 632 : Giảm bảng giá bản chất .
Có TK : 1331 : Giảm lượng thuế sẽ được chưa trừ .

+ Nếu dãy ấy sẽ mang trong chế tạo kinh doanh thương mại, quản trị … thì ghi Giảm Ngân sách chi tiêu ấy :

Nợ TK 331, 111, 112 …. : Số tiền vàng Chiết khấu thương mại
Có TK : 154, 642 … Giảm ngân sách tương xứng .
Có TK : 1331 : Giảm khoản thuế sẽ được chưa trừ

+ Nếu dãy đấy sẽ dùng đến hoạt động giải trí thiết kế xây dựng căn bản thì ghi hạn chế ngân sách kiến thiết xây dựng căn bản .

Nợ TK 331, 111, 112 …. : Số tiền trong game Chiết khấu thương mại
Có TK : 241 : Giảm ngân sách kiến thiết xây dựng căn bản .
Có TK : 1331 : Giảm lượng thuế sẽ được chưa trừ .

Lưu ý : Nếu Doanh Nghiệp khách tham quan kê khai thuế giá trị gia tăng đi theo pp Trực tiếp :

– Hạch toán khoản chiết khấu thương mại:
Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại 

( Nếu đi theo trung tâm 133 thì hạch toán trong Nợ 511 )

       Có TK 131- Phải thu của khách hàng
 
– Hạch toán doanh thu bán hàng:
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
       Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 

Như vậy là chúng ta đã xử lý song việc hạch toán chiết khấu thương mại, tiếp đó các bạn cần quan tâm đó là kê khai khoản này, chi tiết mời các bạn xem thêm:

Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

————————————————–

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp 

học tập kế toán tài chính thực hành thực tếthực tiễn trên Kế toán Thiên Ưng

__________________________________________________

 

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *