Trang chủ » blog » Nghị định 59/2007/NĐ-CP quản lý chất thải rắn đã được thay thế bởi Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Nghị định 59/2007/NĐ-CP quản lý chất thải rắn đã được thay thế bởi Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Ngày 27/12/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

See the source image

Nội dung Nghị định

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 98/2019 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Tham khảo bài viết này ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH THUỘC LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch như sau:

1. Sửa đổi, bổ trợ Điều 12 cũng như sau :

Điều 12. Đối tượng lập quy hoạch cấp nước

một. Content đầu tư và quy hoạch cấp nước đc xác lập vào quy hoạch vùng, đầu tư và quy hoạch thức giấc, đầu tư và quy hoạch kiến thiết xây dựng & đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê .
2. Quy hoạch cấp nước đô thành đc tổ chức triển khai lập cũng như 1 đồ án đầu tư và quy hoạch riêng rẽ so với những khu phố thường trực TW. ”
2. Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 23 cũng như sau :
“ 1. Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch ở trong mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch mang đặc thù nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa, chuyên ngành sẽ đc để mắt, ví như với. ”
tam. Sửa đổi, bổ trợ Điều 26 cũng như sau :

Điều 26. Trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị

1. Ủy ban người khu phố thường trực TW với nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập trách nhiệm, đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành vào địa giới hành chánh vì chúng ta quản lý .
2. Thẩm quyền thẩm định và đánh giá, chuyên chú trách nhiệm, đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành :
a ) Ủy ban thế giới khu phố thường trực TW được xem là đô thành đẳng cấp đặc biệt quan trọng trình Sở Xây dựng thẩm định và đánh giá & trình Thủ tướng nhà nước để mắt tới trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành .
b ) Cơ quan quản lý đầu tư và quy hoạch đô thành của khu phố thường trực TW thẩm định và đánh giá & trình Ủy ban trái đất khu phố thường trực TW phê chuẩn trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước trừ các pháp luật trên nơi a lượng 2 Điều nà. Ủy ban quần chúng khu phố thường trực TW buộc phải đem quan điểm nhất thống quan điểm của Sở Xây dựng trước lúc thông qua trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch .
tam. Thời gian đánh giá và thẩm định trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành ko thừa 20 đến ngày thao tác, thời hạn trông nom trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành ko thừa 15 Trong ngày thao tác nói trường đoản cú Trong ngày thừa nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức đi theo lao lý. ”
bốn. Sửa đổi, bổ trợ nơi a số một Điều 28 cũng như sau :
“ a ) Có sự kiểm soát và điều chỉnh về kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch nằm trong mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch sở hữu đặc thù nhân viên kỹ thuật, chuyên ngành. ”
5. Sửa đổi, bổ trợ lượng 2, số ba & nơi a lượng 6 Điều 29 cũng như sau :
a ) Sửa đổi, bổ trợ lượng 2 cũng như sau :
“ 2. Đối với địa phận sẽ sở hữu tổ chức triển khai, cá thể đang được triển khai chuyên dịch vụ cấp nước thì tổ chức triển khai, cá thể ấy đc liên tục triển khai chuyên dịch vụ cấp nước bên trên địa phận. ”
b ) Sửa đổi, bổ trợ số ba cũng như sau :
“ tam. Đối với địa phận không mang đơn vị chức năng cấp nước thực thi chuyên dịch vụ cấp nước hay địa phận phải biến hóa đơn vị chức năng cấp nước vì ko phân phối nhu yếu về quality chuyên dịch vụ & chiến lược tăng trưởng cấp nước, vấn đề chọn lựa đơn vị chức năng cấp nước nhằm góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống cấp nước & kinh doanh thương mại nước sạch bên trên địa phận đc thực thi đi theo những lao lý của pháp lý về đấu thầu & điều kiện kèm theo đơn cử của mỗi bản địa. ”
c ) Sửa đổi, bổ trợ nơi a số 6 cũng như sau :
“ a ) Ủy ban dân chúng cung cấp tỉnh giấc hay bộ phận đc Ủy ban người cung cấp tỉnh giấc phân cấp ( sau phía trên Gọi ngắt được xem là Ủy ban người ) tổ chức triển khai chọn lựa đơn vị chức năng cấp nước, sở hữu sự nhập cuộc của những bản địa vào chốn cấp nước ; ”
6. Sửa đổi, bổ trợ Điều 35 cũng như sau :

Điều 35. Phân kỳ và xác định quy mô đầu tư

Phân kỳ góp vốn đầu tư & xác lập mô hình góp vốn đầu tư những khu công trình cấp nước cần tương thích sở hữu nhu yếu trong thực tiễn & mũi nhọn tiên phong kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch trực thuộc mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch với đặc thù nhân viên sửa chữa, chuyên ngành ko thừa 5 năm, nhắc từ bỏ thời gian dự định mang khu công trình trong khai quật, sài nhằm mục đích phát huy hiệu quả góp vốn đầu tư. ”
7. Bãi bỏ phần 2 Chương II & Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 .
tám. Thay thế nhiều tự “ đầu tư và quy hoạch khai quật khoáng sản lớp nước ” bởi các tự “ đầu tư và quy hoạch khoáng sản lớp nước ” trên số ba, số bốn Điều 5 .

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP như sau:

1. Bãi bỏ lượng 2 & lượng ba .
2. Thay thế các tự “ quá trình ” bởi nhiều trường đoản cú “ thời gian ” trên số bốn .

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng như sau:

1. Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 20 cũng như sau :
“ 1. Cơ sở hỏa táng buộc phải đc thiết kế xây dựng tương thích sở hữu đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê, đầu tư và quy hoạch thức giấc, đầu tư và quy hoạch kiến thiết xây dựng hay đầu tư và quy hoạch ngành mang tương quan, đầu tư và quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng cửa hàng hỏa táng đc cung cấp với thẩm quyền chăm chú. ”
2. Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 25 cũng như sau :
“ 1. Chi tiêu về lập, thẩm định và đánh giá, săn sóc & tổ chức triển khai thực thi đầu tư và quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng nghĩa địa, các đại lý hỏa táng đc triển khai đi theo pháp luật của pháp lý về đầu tư và quy hoạch, pháp lý về thiết kế xây dựng & pháp lý về đầu tư và quy hoạch đô thành. ”
ba. Bãi bỏ số 13 Điều 2, Điều 7 .
bốn. Thay thế các từ bỏ “ đầu tư và quy hoạch nghĩa địa chốn tỉnh giấc ” bởi nhiều từ bỏ “ đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê, đầu tư và quy hoạch tỉnh giấc, đầu tư và quy hoạch thiết kế xây dựng hay đầu tư và quy hoạch ngành sở hữu tương quan ” trên nơi b số ba Điều tám, số một Điều 9, số một & nơi a số 2 Điều 10, số một Điều 11, nơi a số một Điều 12, lượng một Điều 14 .

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải như sau:

Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 5 cũng như sau :
“ 1. Đối với những khu phố thường trực TW, đầu tư và quy hoạch bay lớp nước được xem là quy hoạch hạ tầng nhân viên sửa chữa đc lập riêng rẽ thành 1 đồ án nhằm mục đích cụ thể hóa đầu tư và quy hoạch bay lớp nước vào đầu tư và quy hoạch tầm thường đô thành sẽ đc cấp cho sở hữu thẩm quyền chăm bẵm. Nhiệm vụ đầu tư và quy hoạch bay lớp nước đô thành buộc phải có tác dụng rõ rệt những content : Phạm vi, ranh giới ; những tiêu chuẩn kinh tế tài chính nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa quy chuẩn nhân viên sửa chữa vận dụng ; xác lập lưu vực, phân bố bay lớp nước ; Power đảm nhiệm, đoán trước tổng lượng bay lớp nước, màng lưới & địa điểm mô hình những khu công trình bay lớp nước. ”

Điều 5. Điều khoản thi hành

một. Nghị định nào mang hiệu lực hiện hành thực hiện tự đến ngày 15 mon 02 năm 2020 .
2. Quy định nối tiếp :
a ) Các đầu tư và quy hoạch chuyên ngành cơ sở hạ tầng nhân viên kỹ thuật chốn tỉnh giấc, chốn liên thức giấc sẽ đc chăm nom trước đến ngày 01 mon 01 năm 2019 đc liên tục thực thi tới không còn thế hệ đầu tư và quy hoạch ; tình huống content của đầu tư và quy hoạch đấy ko tương thích mang pháp luật của Luật Quy hoạch năm 2017 thì bắt buộc kiểm soát và điều chỉnh đi theo pháp luật của Luật nà ;
b ) Các đầu tư và quy hoạch chuyên ngành cơ sở hạ tầng nhân viên sửa chữa chốn tỉnh khác, chốn thức giấc sẽ đc quyết định hành động hay xem xét trước đến ngày 01 mon 01 năm 2019, vào quy trình triển khai đc kiểm soát và điều chỉnh content đi theo pháp luật của pháp lý sở hữu tương quan trước đúng ngày Luật Quy hoạch với hiệu lực hiện hành nhằm phân phối nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng mang lại tới lúc đầu tư và quy hoạch cấp cho vương quốc, quy hoạch vùng, đầu tư và quy hoạch tỉnh giấc đi theo Luật Quy hoạch đc quyết định hành động hay xem xét .
ba. Bãi bỏ Nghị định khoản 59/2007 / NĐ-CP đúng ngày 09 mon bốn năm 2007 của nhà nước về quản lý chất thải rắn .
bốn. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng bộ phận ngang cỗ, Thủ trưởng bộ phận ở trong nhà nước, quản trị Ủy ban con người những tỉnh giấc, khu phố thường trực TW & những tổ chức triển khai, cá thể với tương quan Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện Nghị định nào là. / .
clmfl

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 98/2019 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH THUỘC LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch như sau:

1. Sửa đổi, bổ trợ Điều 12 cũng như sau :

Điều 12. Đối tượng lập quy hoạch cấp nước

một. Content đầu tư và quy hoạch cấp nước đc xác lập vào quy hoạch vùng, đầu tư và quy hoạch tỉnh giấc, đầu tư và quy hoạch thiết kế xây dựng & đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê .
2. Quy hoạch cấp nước đô thành đc tổ chức triển khai lập cũng như 1 đồ án đầu tư và quy hoạch riêng rẽ so với những khu phố thường trực TW. ”
2. Sửa đổi, bổ trợ số một Điều 23 cũng như sau :
“ 1. Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch ở trong mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch sở hữu đặc thù nhân viên sửa chữa, chuyên ngành sẽ đc xem xét, ví như sở hữu. ”
tam. Sửa đổi, bổ trợ Điều 26 cũng như sau :

Điều 26. Trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị

1. Ủy ban quả đât khu phố thường trực TW với nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập trách nhiệm, đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành vào địa giới hành chánh vì các bạn quản lý .
2. Thẩm quyền thẩm định và đánh giá, phê chuẩn trách nhiệm, đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành :
a ) Ủy ban địa cầu khu phố thường trực TW được xem là đô thành giao diện đặc biệt quan trọng trình Sở Xây dựng đánh giá và thẩm định & trình Thủ tướng nhà nước coi xét trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành .
b ) Cơ quan quản lý đầu tư và quy hoạch đô thành của khu phố thường trực TW đánh giá và thẩm định & trình Ủy ban người khu phố thường trực TW xem xét trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước trừ các lao lý trên nơi a lượng 2 Điều nào là. Ủy ban dân chúng khu phố thường trực TW cần rước quan điểm nhất thống quan điểm của Sở Xây dựng trước lúc chuyên chú trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch .
ba. Thời gian thẩm định và đánh giá trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành ko thừa 20 Trong ngày thao tác, thời hạn để mắt tới trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành ko thừa 15 vào ngày thao tác nói tự vào ngày thừa nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức đi theo lao lý. ”
bốn. Sửa đổi, bổ trợ nơi a số một Điều 28 cũng như sau :
“ a ) Có sự kiểm soát và điều chỉnh về kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch trực thuộc mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch mang đặc thù nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa, chuyên ngành. ”
5. Sửa đổi, bổ trợ số 2, số ba & nơi a số 6 Điều 29 cũng như sau :
a ) Sửa đổi, bổ trợ số 2 cũng như sau :
“ 2. Đối với địa phận sẽ sở hữu tổ chức triển khai, cá thể đang được triển khai chuyên dịch vụ cấp nước thì tổ chức triển khai, cá thể đấy đc liên tục triển khai chuyên dịch vụ cấp nước bên trên địa phận. ”
b ) Sửa đổi, bổ trợ lượng tam cũng như sau :
“ tam. Đối với địa phận không với đơn vị chức năng cấp nước triển khai chuyên dịch vụ cấp nước hay địa phận nên đổi khác đơn vị chức năng cấp nước bởi vì ko cung ứng nhu yếu về unique chuyên dịch vụ & chiến lược tăng trưởng cấp nước, Việc chọn lựa đơn vị chức năng cấp nước nhằm góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống cấp nước & kinh doanh thương mại nước sạch bên trên địa phận đc triển khai đi theo những lao lý của pháp lý về đấu thầu & điều kiện kèm theo đơn cử của mỗi bản địa. ”
c ) Sửa đổi, bổ trợ nơi a số 6 cũng như sau :
“ a ) Ủy ban thế giới cung cấp tỉnh giấc hay bộ phận đc Ủy ban địa cầu cung cấp thức giấc phân cấp ( sau trên đây Hotline ngừng được xem là Ủy ban người ta ) tổ chức triển khai chọn lựa đơn vị chức năng cấp nước, với sự nhập cuộc của những bản địa vào chốn cấp nước ; ”
6. Sửa đổi, bổ trợ Điều 35 cũng như sau :

Điều 35. Phân kỳ và xác định quy mô đầu tư

Phân kỳ góp vốn đầu tư & xác lập mô hình góp vốn đầu tư những khu công trình cấp nước cần tương thích sở hữu nhu yếu trong thực tiễn & mũi nhọn tiên phong kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch trực thuộc mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch mang đặc thù nhân viên kỹ thuật, chuyên ngành ko thừa 5 năm, nói từ bỏ thời gian dự định mang khu công trình trong khai quật, dùng nhằm mục đích phát huy hiệu quả góp vốn đầu tư. ”
7. Bãi bỏ phần 2 Chương II & Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 .
tám. Thay thế các tự “ đầu tư và quy hoạch khai quật khoáng sản lớp nước ” bởi các từ bỏ “ đầu tư và quy hoạch khoáng sản lớp nước ” trên lượng ba, số bốn Điều 5 .

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP như sau:

1. Bãi bỏ số 2 & lượng ba .
2. Thay thế các trường đoản cú “ quy trình tiến độ ” bởi nhiều trường đoản cú “ thời gian ” trên lượng bốn .

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng như sau:

1. Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 20 cũng như sau :
“ 1. Cơ sở hỏa táng cần đc thiết kế xây dựng tương thích có đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê, đầu tư và quy hoạch tỉnh giấc, đầu tư và quy hoạch kiến thiết xây dựng hay đầu tư và quy hoạch ngành sở hữu tương quan, đầu tư và quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng đại lý hỏa táng đc cấp cho sở hữu thẩm quyền chăm chú. ”
2. Sửa đổi, bổ trợ số một Điều 25 cũng như sau :
“ 1. giá thành về lập, đánh giá và thẩm định, chu đáo & tổ chức triển khai thực thi đầu tư và quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng nghĩa địa, các đại lý hỏa táng đc thực thi đi theo lao lý của pháp lý về đầu tư và quy hoạch, pháp lý về kiến thiết xây dựng & pháp lý về đầu tư và quy hoạch đô thành. ”
tam. Bãi bỏ lượng 13 Điều 2, Điều 7 .
bốn. Thay thế nhiều từ bỏ “ đầu tư và quy hoạch nghĩa địa chốn thức giấc ” bởi các từ bỏ “ đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê, đầu tư và quy hoạch tỉnh giấc, đầu tư và quy hoạch thiết kế xây dựng hay đầu tư và quy hoạch ngành với tương quan ” trên nơi b số tam Điều tám, số một Điều 9, số một & nơi a lượng 2 Điều 10, số một Điều 11, nơi a lượng một Điều 12, lượng một Điều 14 .

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải như sau:

Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 5 cũng như sau :
“ 1. Đối với những khu phố thường trực TW, đầu tư và quy hoạch bay lớp nước được xem là quy hoạch hạ tầng nhân viên sửa chữa đc lập riêng rẽ thành 1 đồ án nhằm mục đích cụ thể hóa đầu tư và quy hoạch bay lớp nước vào đầu tư và quy hoạch phổ biến đô thành sẽ đc cung cấp với thẩm quyền chuẩn y. Nhiệm vụ đầu tư và quy hoạch bay lớp nước đô thành phải có tác dụng rõ ràng những content : Phạm vi, ranh giới ; những tiêu chuẩn kinh tế tài chính nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa quy chuẩn nhân viên sửa chữa vận dụng ; xác lập lưu vực, phân bố bay lớp nước ; Power nguồn đảm nhiệm, dự đoán tổng lượng bay lớp nước, màng lưới & địa điểm mô hình những khu công trình bay lớp nước. ”

Điều 5. Điều khoản thi hành

một. Nghị định nào là sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành thực hành trường đoản cú vào ngày 15 mon 02 năm 2020 .
2. Quy định sự chuyển tiếp giữa :
a ) Các đầu tư và quy hoạch chuyên ngành cơ sở hạ tầng nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa chốn tỉnh giấc, chốn liên thức giấc sẽ đc chăm chút trước Trong ngày 01 mon 01 năm 2019 đc liên tục triển khai tới không còn thế hệ đầu tư và quy hoạch ; tình huống content của đầu tư và quy hoạch ấy ko tương thích sở hữu pháp luật của Luật Quy hoạch năm 2017 thì buộc phải kiểm soát và điều chỉnh đi theo lao lý của Luật nè ;
b ) Các đầu tư và quy hoạch chuyên ngành cơ sở hạ tầng nhân viên sửa chữa chốn khác tỉnh, chốn tỉnh giấc sẽ đc quyết định hành động hay coi xét trước Trong ngày 01 mon 01 năm 2019, vào quy trình triển khai đc kiểm soát và điều chỉnh content đi theo lao lý của pháp lý sở hữu tương quan trước đúng ngày Luật Quy hoạch mang hiệu lực thực thi hiện hành nhằm cung ứng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng mang đến tới lúc đầu tư và quy hoạch cấp cho vương quốc, quy hoạch vùng, đầu tư và quy hoạch thức giấc đi theo Luật Quy hoạch đc quyết định hành động hay săn sóc .
ba. Bãi bỏ Nghị định khoản 59/2007 / NĐ-CP đúng ngày 09 mon bốn năm 2007 của nhà nước về quản lý chất thải rắn .
bốn. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng bộ phận ngang cỗ, Thủ trưởng bộ phận nằm trong nhà nước, quản trị Ủy ban người ta những tỉnh giấc, khu phố thường trực TW & những tổ chức triển khai, cá thể mang tương quan Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện Nghị định nà. / .

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 98/2019 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH THUỘC LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch như sau:

1. Sửa đổi, bổ trợ Điều 12 cũng như sau :

Điều 12. Đối tượng lập quy hoạch cấp nước

một. Content đầu tư và quy hoạch cấp nước đc xác lập vào quy hoạch vùng, đầu tư và quy hoạch thức giấc, đầu tư và quy hoạch kiến thiết xây dựng & đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê .
2. Quy hoạch cấp nước đô thành đc tổ chức triển khai lập cũng như 1 đồ án đầu tư và quy hoạch riêng rẽ so với những khu phố thường trực TW. ”
2. Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 23 cũng như sau :
“ 1. Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch trực thuộc mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch mang đặc thù nhân viên sửa chữa, chuyên ngành sẽ đc lưu ý, giả dụ mang. ”
ba. Sửa đổi, bổ trợ Điều 26 cũng như sau :

Điều 26. Trách nhiệm lập, thời gian và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị

1. Ủy ban nhân loại khu phố thường trực TW mang nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập trách nhiệm, đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành vào địa giới hành chánh bởi người nhà quản lý .
2. Thẩm quyền đánh giá và thẩm định, chuẩn y trách nhiệm, đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành :
a ) Ủy ban dân chúng khu phố thường trực TW được xem là đô thành hình trạng đặc biệt quan trọng trình Sở Xây dựng thẩm định và đánh giá & trình Thủ tướng nhà nước coi xét trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành .
b ) Cơ quan quản lý đầu tư và quy hoạch đô thành của khu phố thường trực TW đánh giá và thẩm định & trình Ủy ban toàn cầu khu phố thường trực TW coi xét trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước trừ các pháp luật trên nơi a lượng 2 Điều nào là. Ủy ban dân chúng khu phố thường trực TW bắt buộc đem quan điểm nhất thống quan điểm của Sở Xây dựng trước lúc ưng chuẩn trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch .
tam. Thời gian thẩm định và đánh giá trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành ko thừa 20 Trong ngày thao tác, thời hạn coi xét trách nhiệm & đồ án đầu tư và quy hoạch cấp nước đô thành ko thừa 15 đến ngày thao tác nói trường đoản cú vào ngày thừa nhận đầy đủ làm hồ sơ hợp thức đi theo lao lý. ”
bốn. Sửa đổi, bổ trợ nơi a lượng một Điều 28 cũng như sau :
“ a ) Có sự kiểm soát và điều chỉnh về kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch ở trong mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch sở hữu đặc thù nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa, chuyên ngành. ”
5. Sửa đổi, bổ trợ số 2, số ba & nơi a số 6 Điều 29 cũng như sau :
a ) Sửa đổi, bổ trợ số 2 cũng như sau :
“ 2. Đối với địa phận sẽ sở hữu tổ chức triển khai, cá thể đang được thực thi chuyên dịch vụ cấp nước thì tổ chức triển khai, cá thể ấy đc liên tục triển khai chuyên dịch vụ cấp nước bên trên địa phận. ”
b ) Sửa đổi, bổ trợ số tam cũng như sau :
“ tam. Đối với địa phận không mang đơn vị chức năng cấp nước thực thi chuyên dịch vụ cấp nước hay địa phận phải biến hóa đơn vị chức năng cấp nước bởi vì ko phân phối nhu yếu về unique chuyên dịch vụ & chiến lược tăng trưởng cấp nước, câu hỏi chọn lựa đơn vị chức năng cấp nước nhằm góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống cấp nước & kinh doanh thương mại nước sạch bên trên địa phận đc triển khai đi theo những pháp luật của pháp lý về đấu thầu & điều kiện kèm theo đơn cử của mỗi bản địa. ”
c ) Sửa đổi, bổ trợ nơi a lượng 6 cũng như sau :
“ a ) Ủy ban người cung cấp thức giấc hay bộ phận đc Ủy ban người ta cung cấp tỉnh giấc phân cấp ( sau phía trên Call ngừng được xem là Ủy ban người ta ) tổ chức triển khai chọn lựa đơn vị chức năng cấp nước, sở hữu sự nhập cuộc của những bản địa vào chốn cấp nước ; ”
6. Sửa đổi, bổ trợ Điều 35 cũng như sau :

Điều 35. Phân kỳ và xác định quy mô đầu tư

Phân kỳ góp vốn đầu tư & xác lập mô hình góp vốn đầu tư những khu công trình cấp nước buộc phải tương thích sở hữu nhu yếu thực tiễn & đi đầu kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng, quốc phòng, bảo mật an ninh, những đầu tư và quy hoạch trực thuộc mạng lưới hệ thống đầu tư và quy hoạch vương quốc, đầu tư và quy hoạch mang đặc thù nhân viên sửa chữa, chuyên ngành ko thừa 5 năm, nhắc trường đoản cú thời gian dự định giả khu công trình trong khai quật, sài nhằm mục đích phát huy hiệu quả góp vốn đầu tư. ”
7. Bãi bỏ phần 2 Chương II & Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 .
tám. Thay thế các trường đoản cú “ đầu tư và quy hoạch khai quật khoáng sản lớp nước ” bởi nhiều trường đoản cú “ đầu tư và quy hoạch khoáng sản lớp nước ” trên lượng ba, số bốn Điều 5 .

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP như sau:

1. Bãi bỏ số 2 & lượng ba .
2. Thay thế nhiều trường đoản cú “ quy trình tiến độ ” bởi các từ bỏ “ thời gian ” trên lượng bốn .

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng như sau:

1. Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 20 cũng như sau :
“ 1. Cơ sở hỏa táng buộc phải đc thiết kế xây dựng tương thích có đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê, đầu tư và quy hoạch tỉnh giấc, đầu tư và quy hoạch thiết kế xây dựng hay đầu tư và quy hoạch ngành sở hữu tương quan, đầu tư và quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng các đại lý hỏa táng đc cấp cho sở hữu thẩm quyền duyệt. ”
2. Sửa đổi, bổ trợ lượng một Điều 25 cũng như sau :
“ 1. Chi tiêu về lập, thẩm định và đánh giá, coi ngó & tổ chức triển khai triển khai đầu tư và quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng nghĩa địa, đại lý hỏa táng đc thực thi đi theo lao lý của pháp lý về đầu tư và quy hoạch, pháp lý về thiết kế xây dựng & pháp lý về đầu tư và quy hoạch đô thành. ”
tam. Bãi bỏ số 13 Điều 2, Điều 7 .
bốn. Thay thế các trường đoản cú “ đầu tư và quy hoạch nghĩa địa chốn thức giấc ” bởi các từ bỏ “ đầu tư và quy hoạch mạng lưới hệ thống đô thành & vùng quê, đầu tư và quy hoạch thức giấc, đầu tư và quy hoạch kiến thiết xây dựng hay đầu tư và quy hoạch ngành với tương quan ” trên nơi b lượng ba Điều tám, số một Điều 9, số một & nơi a số 2 Điều 10, lượng một Điều 11, nơi a lượng một Điều 12, lượng một Điều 14 .

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải như sau:

Sửa đổi, bổ trợ số một Điều 5 cũng như sau :
“ 1. Đối với những khu phố thường trực TW, đầu tư và quy hoạch bay lớp nước được xem là quy hoạch hạ tầng nhân viên sửa chữa đc lập riêng biệt thành 1 đồ án nhằm mục đích cụ thể hóa đầu tư và quy hoạch bay lớp nước vào đầu tư và quy hoạch bình thường đô thành sẽ đc cung cấp mang thẩm quyền duyệt. Nhiệm vụ đầu tư và quy hoạch bay lớp nước đô thành phải làm cho rõ rệt những content : Phạm vi, ranh giới ; những tiêu chí kinh tế tài chính nhân viên kỹ thuật quy chuẩn nhân viên kỹ thuật vận dụng ; xác lập lưu vực, phân bổ bay lớp nước ; Power nguồn tiếp đón, đoán trước tổng lượng bay lớp nước, màng lưới & địa điểm mô hình những khu công trình bay lớp nước. ”

Điều 5. Điều khoản thi hành

một. Nghị định nào với hiệu lực hiện hành thực hiện từ bỏ đúng ngày 15 mon 02 năm 2020 .
2. Quy định nối tiếp :
a ) Các đầu tư và quy hoạch chuyên ngành cơ sở hạ tầng nhân viên kỹ thuật chốn tỉnh giấc, chốn liên tỉnh giấc sẽ đc để ý trước Trong ngày 01 mon 01 năm 2019 đc liên tục triển khai tới không còn thế hệ đầu tư và quy hoạch ; tình huống content của đầu tư và quy hoạch ấy ko tương thích sở hữu lao lý của Luật Quy hoạch năm 2017 thì buộc phải kiểm soát và điều chỉnh đi theo pháp luật của Luật nào là ;
b ) Các đầu tư và quy hoạch chuyên ngành cơ sở hạ tầng nhân viên sửa chữa chốn khác tỉnh, chốn thức giấc sẽ đc quyết định hành động hay để mắt tới trước đến ngày 01 mon 01 năm 2019, vào quy trình thực thi đc kiểm soát và điều chỉnh content đi theo pháp luật của pháp lý với tương quan trước Trong ngày Luật Quy hoạch sở hữu hiệu lực hiện hành nhằm phân phối nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng mang lại tới lúc đầu tư và quy hoạch cấp cho vương quốc, quy hoạch vùng, đầu tư và quy hoạch thức giấc đi theo Luật Quy hoạch đc quyết định hành động hay chăm chút .
ba. Bãi bỏ Nghị định lượng 59/2007 / NĐ-CP đúng ngày 09 mon bốn năm 2007 của nhà nước về quản lý chất thải rắn .
bốn. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng bộ phận ngang cỗ, Thủ trưởng bộ phận ở trong nhà nước, quản trị Ủy ban nhân loại những tỉnh giấc, khu phố thường trực TW & những tổ chức triển khai, cá thể với tương quan Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện Nghị định nè. / .


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo
– Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

>> Xem thêm: https://leowiki.com/nghi-dinh-59-2007-nd-cp-quan-ly-chat-thai-ran/

Câu hỏi xoàng xĩnh gặp mặt

Nghị định này có hiệu lực khi nào?

Nghị định nào là sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện từ bỏ đúng ngày 15 mon 02 năm 2020 .

Trên đây là quy định liên quan đến Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình nghiên cứu nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ ACC để được tư vấn cụ thể.

5/5 – ( 704 bầu chọn )

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *