Trang chủ » blog » Thông tư số 122/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan

Thông tư số 122/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan

BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH

————-

Số: 122/2007/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do
– Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 18
tháng 10  năm 2007

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số
43 TC/QLCS ngày

31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp
nhận và bàn giao

tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ
chức kinh tế

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Căn cứ Nghị định khoản 77/2003 / NĐ-CP Trong ngày 01 mon 7 mạng bsc trên metamask
2003 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ & cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Tài chính ;
– Căn cứ Nghị định khoản 137 / 2006 / NĐ-CP đúng ngày 14 mon 11 năm 2006 của nhà nước lao lý Việc phân cấp quản trị Chính phủ so với gia tài Chính phủ trên cơ quan hành chính, đơn vị chức năng công danh sự nghiệp công lập, gia tài đc xác định quyền sở hữu của Nhà nước ;
Bộ Tài chính chỉ dẫn chỉnh sửa bổ trợ một số ít content của Thông tư lượng 43 TC / QLCS vào ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính chỉ dẫn câu hỏi tiếp đón & chuyển giao gia tài thân những cơ quan hành chính công danh và sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính đi theo quyết định hành động của bộ phận với thẩm quyền cũng như sau :

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a,
b mục 1, Phần I như sau:

“ a. Đối tượng vận dụng Thông tư nào được xem là các gia tài cố định và thắt chặt ( tất cả căn nhà, khu đất ) của những cơ quan hành chính, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – cộng đồng, tổ chức triển khai chính trị cộng đồng – nghề nghiệp và công việc, tổ chức triển khai cộng đồng, tổ chức triển khai cộng đồng – công việc và nghề nghiệp, những đơn vị chức năng lực lượng vũ trang, những đơn vị chức năng công danh công lập ( sau trên đây Hotline tầm thường được xem là cơ quan hành chính, đơn vị chức năng công danh sự nghiệp ) đc bộ phận với thẩm quyền quyết định hành động điều chuyển gia tài .
b. Thông tư nào chỉ vận dụng so với bài toán tiếp đón, chuyển giao gia tài lúc cả nhì phía giao nhận được xem là cơ quan hành chính, đơn vị chức năng công danh đi theo quyết định hành động của cấp cho với thẩm quyền lao lý trên Nghị định khoản 137 / 2006 / NĐ-CP đến ngày 14/11/2006 của nhà nước pháp luật vấn đề phân cấp quản trị Chính phủ so với gia tài Chính phủ trên cơ quan hành chính, đơn vị chức năng công danh công lập, gia tài đc xác định quyền sở hữu của Nhà nước .

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a,
điểm c, mục 2, Phần I như sau:

“ a. Mọi gia tài trước lúc chuyển giao cần kiểm kê về bên con số, phân định rõ ràng Power nguồn bản chất dựng nên của mỗi gia tài & thực thi chuyển giao nguyên trạng đi theo giá cả sổ sách kế toán tài chính. Trong quy trình đảm nhiệm, chuyển giao ví như sở hữu gia tài không đc theo dấu hạch toán vào mạng lưới hệ thống sổ sách kế toán tài chính thì buộc phải triển khai nhìn nhận lại trên thời gian & khu vực chuyển giao nhằm triển khai chuyển giao. ”
“ c. Khi triển khai chuyển giao nên lập biên bản giao nhận gia tài đi theo chuẩn kiểu pháp luật ( kèm đi theo Thông tư nào là ) ; biên chép vừa đủ, đúng mực con số gia tài, giá cả & kèm đi theo những dữ liệu sở hữu tương quan tới gia tài chuyển giao. Biên bản chuyển giao gia tài bắt buộc sở hữu sự chứng thực của bộ phận quản trị cấp cho bên trên liên đới & chuyển về cơ quan Tài chính cộng cấp cho 01 bạn dạng nhằm phối kết hợp theo dấu quản trị ” .

3. Sửa đổi, bổ sung khổ thứ
nhất Phần II xác định giá trị của tài sản bàn giao như sau:

Giá trị gia tài chuyển giao đc xác lập đi theo trị giá đang được theo dấu bên trên sổ sách kế toán tài chính hay đc nhìn nhận lại trên thời gian & khu vực chuyển giao ( so với gia tài không đc theo dấu hạch toán vào mạng lưới hệ thống sổ sách kế toán tài chính ) .

4. Sửa đổi, bổ sung mục 2
Phần II về tổ chức đánh giá lại giá trị tài sản bàn giao như sau:

” ba. Tối đa sau 15 đến ngày thao tác nói từ bỏ lúc nhấn đc quyết định hành động chuyển nhượng bàn giao gia tài của bộ phận mang thẩm quyền, trường hợp gia tài chuyển giao không đc theo dấu hạch toán vào mạng lưới hệ thống sổ sách kế toán tài chính thì bộ phận với gia tài chuyển giao báo cáo giải trình bộ phận quản trị căn bản liên đới xây dựng Hội đồng xác lập trị giá của gia tài nhằm xác lập giá cả đi theo chiêu thức pháp luật trên phần 2 phần mềm nào là. Thành phần Hội đồng xác lập trị giá gia tài bao gồm với : đại diện thay mặt của bộ phận mang gia tài chuyển giao, đại diện thay mặt bộ phận tiếp đón gia tài & đại diện thay mặt của bộ phận quản trị cấp cho bên trên liên đới ” .


5.
Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 2 điểm a “Đối với bên giao” và điểm b “Đối với
bên nhận ” mục 1 phần III Thông tư số 43/TC-QLCS quy định về hạch toán tăng,
giảm tài sản và xử lý các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao của
các trường hợp hướng dẫn giao, nhận là Doanh nghiệp nhà nước (Công ty nhà nước);
đồng thời bãi bỏ các cụm từ “Doanh nghiệp nhà nước” và “Tổng cục trưởng Tổng cục
quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp” quy định tại Thông tư số
43/TC-QLCS.

Các nhiều tự trên Thông tư khoản 43 / TC-QLCS bao gồm : “ GĐ Bộ Tài chính vật giá ” ni đc chữa thành “ GĐ Bộ Tài chính ” .

6. Hiệu lực thi hành:

Thông tư nà với hiệu lực hiện hành thực hành sau 15 vào ngày nhắc trường đoản cú đến ngày đăng Công báo. Những content ko chỉnh sửa, bổ trợ trên Thông tư nà nhưng vẫn triển khai đi theo lao lý trên Thông tư khoản 43 TC / QLCS đúng ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính chỉ dẫn bài toán tiếp đón & chuyển giao gia tài thân những cơ quan hành chính công danh và sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính đi theo quyết định hành động của bộ phận với thẩm quyền .
Trong quy trình thực thi ví như sở hữu thắc mắc, đề xuất những tổ chức triển khai, cá thể phản ánh về Bộ Tài chính nhằm lưu ý đến xử lý. / .

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội ;
– Văn phòng quản trị lớp nước ;
– Văn phòng Trung ương Đảng ;
– Văn phòng nhà nước ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Tòa án nhân dân tối cao ;
– Kiểm toán Nhà nước ;
– Các Bộ, bộ phận ngang Bộ, bộ phận ở trong cổ phần ;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể ;
– Các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế tài chính Chính phủ ;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân thức giấc, Thành Phố thường trực trung ương ;
– Bộ Tài chính, KBNN thức giấc, Thành Phố thường trực trung ương ;
– Các đơn vị chức năng ở trong & thường trực Bộ Tài chính ;
– Công báo ;
– Cục Kiểm tra câu chữ ( Bộ Tư pháp ) ;
– Website nhà nước ;
– Website Bộ Tài chính ;
– Lưu : VT, Cục QLCS .

   KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG

 


(đã ký)

 Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *