Trang chủ » blog » Nội dung ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – LTTCTT CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TÊ, TÀI CHÍNH – Studocu

Nội dung ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ – LTTCTT CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TÊ, TÀI CHÍNH – Studocu

LTTCTT

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TÊ, TÀI CHÍNH

I)Tiền tệ

 • -Theo các nhà kinh tế: Tiền (hay cung tiền) là tất cả mọi thứ chấp nhận chung trong việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc trong việc trả nợ
 • -Tiền khác với thu nhập hay của cải
 • -Tiền tệ (money) khác với tiền lưu thông (currency)
 • ❖ Phân biệt tiền, thu nhập và của cải
 • -Tiền để thanh toán
 • -Thu nhập là tiền kiếm được => biến lưu lượng
 • -Của cải là tài sản mà bạn tích lũy được => biến tích lượng
 • ❖ Chức năng của tiền tệ
 • -Trung gian trao đổi
 • + Giảm thiểu chi phí giao dịch
 • + Khuyến khích sự chuyên môn hóa
 • + Thực hiện khi:
 • Ł Mua bán trả tiền ngay,
 • Ł Sự vận động song song và ngược chiều với giá cả hàng hóa,
 • Ł Các hình thái tiền tệ phải đa dạng, đảm bảo sự thuận lợi trong các quan hệ mua bán
 • -Phương tiện cất trữ
 • + Đề phòng rủi ro, tích lũy mua sắm
 • + Tiền tạm thời tách khỏi lưu thông trở về trạng thái đứng yên tích lũy và lưu trữ giá trị theo thời gian
 • + Thực hiện khi:
 • Ł Tiền có tính thanh khoản cao nhất
 • Ł Tiền chỉ thực hiện chức năng cất trữ giá trị khi còn được xã hội chấp nhận
 • Ł Tiền giữ được sức mua theo thời gian
 • -Thước đo giá trị
 • + Biểu hiện
 • Ł Biểu thị và so sánh giá trị của các hàng hóa dịch vụ thông qua giá cả
 • + Lợi ích
 • Ł Đơn giản hóa giao dịch mua bán
 • Ł Giảm chi phí giao dịch
 • + Vai trò
 • Ł Tiền tệ là thước đo cơ bản trong nền kinh tế
 • + Thực hiện khi:
 • Ł Tiêu chuẩn giá cả
 • Ł Có giá trị nội tại của nó
 • Ł Sức mua ổn định
 • ❖ Hình thái của thong tin coin
  tệ

 • -Hóa tệ
 • -Tín tệ
 • -Bút tệ
 • -Tiền điện tử
 • Khác nhau thân hóa tệ & tín tệ ?

  Hóa tệ

  Tín tệ

  Không nên được xem là tiền pháp định Tiền pháp định đc cơ quan chính phủ xác nhận được xem là phương tiện đi lại thanh toán giao dịch
  Vừa mang giá cả danh nghĩa & giá cả nội tại Chỉ mang giá cả danh nghĩa
  Luôn với trị giá dùng cũng như 1 sản phẩm & hàng hóa Không với trị giá lúc ko sở hữu sự bảo vệ của chính phủ nước nhà & p háp khí cụ
  chịu đựng tác động ảnh hưởng của rủi ro đáng tiếc dịch chuyển Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa chịu đựng ảnh hưởng tác động của rủi ro đáng tiếc lân ph át bởi vì ko sở hữu giá cả nội tại
  Khó chia nhỏ đơn vị chức năng hoàn toàn có thể chia nhỏ đơn vị chức năng

  ❖ Khối tiền tệ

 • -Được sử dụng để tính tổng lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế dựa trên sự thay đổi tính thanh khoản của các thành phần
 • -Ngân hàng trung ương NHTW điều hành chính sách tiền tệ
 • M1 = Tiền mặt, TG không kỳ hạn ( Tiền vào giao thông + Tiền đưa ko kỳ hạn + Séc chuyến du lịch + Tiền chuyển Đặc trưng hoàn toàn có thể ban hành séc )

  II) Tài chính

 • ❖ Khái niệm
 • -Tài chính là tổng thể các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ, nhằm đáp ứng nhu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế.
 • -Quỹ tiền tệ
 • Ł Là một lượng nhất định các nguồn tiền huy động được để sử dụng cho một mục đích cụ thể
 • Ł Có sở hữu, có mục đích, và có tính thường xuyên liên tục
 • ❖ Chức năng của tài chính
 • -Huy động
 • Ł Thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm tạo lập nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế
 • Ł Sự huy động chỉ đặt ra khi các chủ thể không đủ khả năng tự tài trợ
 • Ł Điều kiện của chính sách huy động vốn: đáp ứng kịp thời nhu cầu thiếu hụt vốn, chi phí vốn phù hợp, đảm bảo tính pháp lý
 • -Phân phối
 • Ł Chức năng phân phối của tài chính là chức năng mà nhờ vào đó, các nguồn tài lực đại diện cho những bộ phận của cải xã hội được đưa vào các quỹ tiền tệ khác nhau để sử dụng cho những mục đích khác nhau và những lợi ích khác nhau của đời sống xã hội.
 • -Kiểm tra
 • Ł Phản ánh hoạt động thu thập và đánh giá những bằng chứng về thông tin liên quan đến quá trình huy động và phân bổ các nguồn tài chính với mục đích đảm bảo tính đúng đắn, tính hiệu quả và hiệu lực của việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ
 • Ł Gồm: Kiểm toán nhà nước, kiểm tra tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập
 • ❖ Khác biệt tài chính và tiền tệ
 • Tài chính Tiền tệ
  Tiền tệ Open sở hữu nhân cách được xem là phương tiện đi lại nhằm triển khai đáp ứng bản chất hay nguồn thu Gắn liền mang quy trình phỏng vấn trao đổi sản phẩm & hàng hóa ( Tiền tệ Open vào phỏng vấn trao đổi sản phẩm & hàng hóa
  của những chủ sở hữu vào nền kinh tế tài chính bên dưới cơ chế giá cả có nhân cách được xem là đồ gia dụng trung gian nhằm triển khai phỏng vấn trao đổi đi theo nguyên lý ngang giá )
  Sự hoạt động của tiền tệ chủ quyền sở hữu hoạt động sản phẩm & hàng hóa Sự hoạt động của tiền tệ thêm ngay tắp lự mang sự hoạt động của sản phẩm & hàng hóa

  CHƯƠNG 2 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 • 1. Khái niệm và chức năng thị trường tài chính
 • -Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng các khoản vốn ngắn, trung và dài hạn thông qua các công cụ tài chính nhất định.
 • -Công cụ tài chính hay các chứng khoán (securities) là các hợp đồng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp với thu nhập hoặc tài sản tương lai của người nắm giữ
 • -Các công cụ tài chính là tài sản tài chính được thiết kế có thể mua đi bán lại
 • -Tài sản thực: Các loại tài sản trực tiếp tham gia quá trình sản xuất hàng hóa – dịch vụ của nền kinh tế như đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị… hay các phát minh sáng chế, phần mềm,…( tạo ra thu nhập, đóng góp trực tiếp khả năng sx)
 • -Tài sản tài chính: là loại tài sản không tham gia trực tiếp vào quá trình sx hàng hóa dịch vụ như tiền, vàng, ngoại tệ, chứng khoán và các giấy tờ có giá khác như sổ tiết kiệm,… Các loại TS này chỉ là những chứng chỉ bằng giấy hoặc có thể là dữ liệu trong máy tính, sổ sách (phân bổ thu nhập, đóp góp gián tiếp khả năng sx)
 • Chức năng của thị trường tài chính

 • -Tạo dòng vốn luân chuyển từ nơi dôi dư đến nơi có nhu cầu ( quan trọng nhất)
 • + Đóng vai trò nòng cốt trong việc dẫn vốn từ người dư vốn đến người cần vốn.
 • -Hình thành giá cả tài sản tài chính
 • + Thông qua giao dịch của người mua và người bán trên thị trường tài chính
 • + Thị trường tài chính phân bổ vốn vào các tài sản tài chính
 • + Giá cả tài sản tài chính là lợi suất đòi hỏi của người mua (nhà đầu tư)
 • -Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính
 • + Thị trường tài chính hoạt động hiệu quả, tính thanh khoản các tài sản tài chính càng cao
 • + Tính thanh khoản của mỗi tài sản tài chính là khác nhau, phụ thuộc vào kỳ hạn, mức độ rủi ro, khả năng sinh lời,..
 • -Giảm chi phí tìm kiếm và chi phí giao dịch( lưu thông)
 • 2. Cấu trúc thị trường tài chính (5 loại phân biệt)
 • 2.1 Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn

  Thị Trường bản chấtKhái niệm : được xem là thị phần mua và bán những bệnh Khái niệm : được xem là Thị phần mua và bán những chứngkhoán nợ lâu năm ( kém bên trên 1 năm ) & sàn chứng khoán bản chất .

 • o Công cụ: cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh.
 • o Tính thanh khoản thấp, rủi ro cao, thời gian dài, lãi suất biến động lớn nên lợi nhuận cao.
 • Thị phần tiền tệkhoán nợ thời gian ngắn .

 • o Công cụ: tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN, thương phiếu, chấp phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng mua lại, Đô la châu Âu.
 • o Tính thanh khoản cao, rủi ro thấp, thời hạn ngắn, lãi suất ít biến động nên lợi nhuận thấp.
 • Chức năng : phân phối nhu yếu về Power nguồn bản chất lâu dài của đơn vị & Chính phủ .

 • o Bao gồm: thị trường tín dụng trung và dài hạn, TT chứng khoán, TT tín dụng thuê mua, TT tín dụng cầm cố BĐS.
 • o Chủ thể tham gia: nhà phát hành, nhà đầu tư, tổ chức môi giới, cơ quan quản lý nhà nước.
 • Chức năng : được xem là Thị trường chẳng thể nhằm cung ứng nhu yếu về bản chất lưu động đến công ty & chính phủ nước nhà .

 • o Bao gồm: TT tín dụng ngắn hạn, TT ngoại hối, TT liên ngân hàng, TT mở.
 • o Chủ thể tham gia: hộ gia đình, doanh nghiệp, trung gian tài chính, NHTW, kho bạc, môi giới.
 • da- Cung cấp Power bản chất trung & lâu dài mang lại nhà nước, đơn vị & hộđền – Chuyển bản chất nhanh gọn tự nghành nào quý phái nghành nghề dịch vụ khác lại – Điều hòa bản chất thời gian ngắn & tính thanhlượng mang đến nền kinh tế tài chính, góp thêm phần triển khai toàn cầu bắt buộc bản chất mang ngân sách bản chất rẻchủ trương tiền tệ- Đáp ứng nhu yếu bản chất thời gian ngắn của- Tạo thời cơ góp vốn đầu tư bản chất rảnh rỗi, cải thiện nguồn thu & thanh số đến những CĐT

  2.2 Căn cứ vào phương thức luân chuyển vốn

  Tài chính liên đới Tài chính con gián tiếp
 • o Người đi vay thu hút vốn bằng cách bán chứng khoán cho người nhàn rỗi có vốn.
 • o Chứng khoán là tài sản đối với người cho vay và là một khoản nợ với người đi vay.
 • o Người cho vay và người đi vay giao dịch gián tiếp thông qua trung gian tài chính, chủ yếu là ngân hàng thương mại.
 • o Các ngân hàng thương mại thực hiện huy động vốn từ người cho vay dưới nhiều hình thức, cho người cần vốn vay lại.
 • Ưu điểm – Giảm ngân sách kêu gọi & đến vay mượn – Tiếp cận đc phổ biến lý lẽ tài chính – Đa dạng hóa Power bản chất & tránh rủi ro đáng tiếcNhược điểm :- Khó khăn vào vấn đề tích hợp nhu yếu thanh lượng & thời gian của mọi người quá bản chất & loài người không đủ bản chất- Phụ thuộc trong tính thanh toán của Thị phần ( đặc biệt thị trường thứ cung cấp ) – Tăng ngân sách ban hành Ưu điểm : – cũng có thể quy đổi những lý lẽ tàichính – cũng có thể quy đổi thời gian vay mượn – Đa dạng hóa rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán – Giảm ngân sách thanh toán giao dịch – Giảm sự bất phù hợp thông báo

  2.3 Căn cứ vào phương thức tổ chức giao dịch

  thị trường tập trung chuyên sâu Thị Trường phi tập trung chuyên sâu ( OTC, Upcom )
  Là thị phần cơ mà Việc thanh toán giao dịch mua và bán sàn chứng khoán đc triển khai với tổ chức triển khai & tập trung chuyên sâu sống 1 nới nhất mực .

 • o Có địa điểm giao dịch cụ thể.
 • o Giao dịch theo cơ chế đấu giá tập trung.
 • o Có một mức giá chung đối với cùng một
 • Là thị phần nhưng mà những hoạt động giải trí mua và bán sàn chứng khoán đc thực thi phân tán sống các khu vực dị biệt nhau nhưng mà ko tập trung chuyên sâu sống 1 địa điểm khăng khăng .

 • o Không có địa điểm giao dịch cụ thể.
 • o Giao dịch theo cơ chế thương lượng, thỏa thuận là chủ yếu.
 • o Có nhiều mức giá với chứng khoán tại một
 • sàn chứng khoán trên 1 thời gian .

 • o Chứng khoán có độ rủi ro thấp hơn.
 • o Có thể sử dụng mạng diện rộng hoặc không.
 • o Cơ chế thanh toán bù trừ đa phương.
 • thời gian .

 • o Chứng khoán có độ rủi ro cao hơn.
 • o Sử dụng mạng máy tính diện rộng để giao dịch.
 • o Cơ chế thanh toán linh hoạt và đa dạng
 • 2.4 Căn cứ vào mục đích hoạt động của thị trường

  Thị Trường sơ cấp thị trường thứ cung cấp
  – Phát hành & thanh toán giao dịch những sàn chứng khoán thế hệ ban hành, cung ứng bản chất mang lại ngôi nhà ban hành .

 • -Công ty phát hành chứng khoán lần đầu hoặc công ty phát hành thêm chứng khoán.
 • o Đem lại vốn cho người phát hành.
 • o Giá chứng khoán cố định.
 • o Chỉ diễn ra hoạt động bán chứng khoán.
 • o Bị giới hạn về thời gian bán chứng khoán.
 • -Giao dịch các chứng khoán đã phát hành, cung cấp tính thanh khoản cho chứng khoán.
 • -Giao dịch chứng khoán đã phát hành trên thị trường sơ cấp.
 • o Đem lại thu nhập cho các nhà đầu tư và người kinh doanh chứng khoán, không đem lại vốn cho người phát hành.
 • o Giá chứng khoán biến động theo cung cầu.

 • o Diễn ra cả mua và bán chứng khoán.

 • o Không giới hạn thời gian mua bán
 • 2.5 Căn cứ đi theo đặc thù hoàn lại
  thị trường nợ Thị phần bản chất CP
  Các nguyên lý thanh toán giao dịch đa số với kỳ hạn cố định ( ngắn, trung, lâu dài ) tùy thuộc đi theo cam kết ràng buộc thân người ta đi vay mượn & con người mang đến vay mượn .

 • o Sự hoạt động trên thị trường nợ phụ thuộc rất lớn vào biến động của lãi suất ngân hàng.
 • Các điều khoản tài chính thanh toán giao dịch bên trên Thị Trường bản chất CP ko kỳ hạn, chỉ mang thời gian ban hành & ko sở hữu thời gian đáo hạn .

 • o Người mua các công cụ tài chính chỉ có thể thu hồi vốn bằng cách bán lại chứng khoán trên thị trường hoặc khi công ty phá sản.
 • o Thị trường vốn cổ phần phụ thuộc nhiều vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế
 • Dựa bên trên chủ sở hữu Power bản chất :

 • -Chứng khoán nợ (Debt securities): là chứng khoán xác nhận một khoản nợ của người phát hành đối với người nắm giữ chứng khoán.
 • -Chứng khoán vốn (Equity securities): là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu một phần công ty cổ phần
 • -Chứng khoán phái sinh (Derivatives): là chứng khoán mà giá trị của nó được phái sinh từ giá trị của tài sản cơ sở
 • Chứng khoán nợ Chứng khoán bản chất
  Có kỳ hạn Vô kỳ hạn
  Trả lãi đi theo 1 cơ chế xác lập từ bỏ trước Trả cổ tức tùy thuộc đi theo quyết định hành động của đại hội đồng người đóng cổ phần / HDQT
  Được quyền ưu ái trả lãi trước lúc đưa cổ tức Cổ tức chỉ hoàn toàn có thể đc giả sau lúc sẽ trả lãi vừa đủ đến pháp luật nợ
  Bắt buộc buộc phải trả lãi & nơi bắt đầu cũng có thể mang hay ko giả cổ tức
  lúc vỡ nợ, chủ nợ đc thừa nhận lại nợ nơi bắt đầu tự thanh lý tài sản trước chủ sở hữu Chủ sở hữu bản chất CP chỉ đc hưởng trọn ứng dụng giá cả thanh lý tài sản vẫn còn lại sau lúc sẽ giao dịch thanh toán rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm nợ
  Quan hệ toàn cầu đi vay mượn – mọi người đến vay mượn ; thời hạn đáo hạn cố định và thắt chặt Quan hệ chủ sở hữu, ko sở hữu thời hạn đáo hạn
  Có tính Dự kiến trước ( nên mang chu kỳ, thời hạn đáo hạn, lãi suất vay ), tự do ngoài ảnh hưởng tác động người đóng cổ phần ( Ưu DN ) Linh hoạt, ngân sách hỗ trợ vốn phải chăng, khét tiếng. ( Ưu DN )
  Rủi ro rẻ ( Ưu NĐT ) Suất sinh ra lợi nhuận hy vọng tăng cao ( Ưu NĐT )
  Nghĩa vụ cấp thiết đưa nợ Phụ thuộc trong người đóng cổ phần

  3. Các công cụ lưu thông trên thị trường tài chính

  Công cụ tài chính được xem là các quyền đc hưởng trọn so với nguồn thu hay gia tài mai sau của quần chúng bắt giữ lại .

  Đặc điểm:

 • -Là giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường
 • -Thực hiện việc chuyển giao vốn giữa các chủ thể khác nhau trên thị trường tài chính Dựa trên thời gian đáo hạn của các công cụ tài chính, chúng ta có thể phân loại công cụ tài chính như sau:
 • -Các công cụ tài chính của thị trường vốn
 • -Các công cụ tài chính của thị trường tiền tệ
 • 3.1 Các công cụ tài chính của thị trường tiền tệ (7 công cụ)

  đặc điểm thông thường những pháp luật tài chính của Thị Trường tiền tệ

 • -Thời gian đáo hạn ngắn, thường dưới 1 năm
 • -Lãi suất thấp, có khả năng thanh khoản cao
 • -Có độ an toàn cao * Tín phiếu ngân khố ( Treasury bills )
 • Tín phiếu ngân khố được xem là qui định vay mượn nợ thời gian ngắn của nhà nước bởi vì Kho bạc ban hành nhằm bù đắp thâm hụt trong thời điểm tạm thời của chi phí Nhà nước

 • -Chủ thể phát hành: Kho bạc
 • -Kỳ hạn < 1 năm (4-13-26-52 tuần)
 • -Hình thức phát hành: Đấu thầu trực tiếp/qua đại lý
 • -Hình thức thanh toán: chiết khấu
 • -Là công cụ tài chính có rủi ro thấp nhất, có tính thanh khoản cao nhất
 • Vai trò :

 • -Là công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ để bù đắp thiếu hụt ngân sách tạm thời
 • -Là công cụ điều tiết chính sách tiền tệ của NHTW
 • -Là một công cụ chiết khấu
 • -Là công cụ quan trọng nhất trên thị trường tiền tệ
 • -Lãi suất của tín phiếu kho bạc là loại lãi suất đóng vai trò chuẩn cho những loại lãi suất khác
 • * Chứng chỉ tiền đưa ( Certificates of deposit – CD )Chứng chỉ tiền đưa được xem là 1 mức sử dụng vay mượn nợ bởi NHTM hay những tổ chức triển khai dìm tiền chuyển ban hành buôn bán mang đến nhân loại đưa tiền mang lãi suất vay & thời gian cố định .

  Đặc điểm:

 • -Kỳ hạn từ 2 tuần -1 năm hoặc >1 năm
 • -Chứng chỉ nhận tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và không được rút trước hạn
 • -Công cụ mang lãi suất. Lãi suất được tính trên cơ sở 360 ngày và được trả theo mệnh giá và thời hạn
 • Phân loại chứng chỉ tiền gửi:

 • -Chứng chỉ tiền gửi không thể chuyển đổi
 • -Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển đổi
 • Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển đổi

 • -Những chứng chỉ tiền gửi ( mênh giá lớn) có thể chuyển đổi được ngân hàng bảo đảm, có thể mua bán chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp
 • Ł Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển đổi có tính thanh khoản cao.
 • Vai trò

 • -Ngân hàng: NCDs thường được các NH sử dụng để huy động các nguồn vốn lớn từ các công ty, các tổ chức của chính phủ,…
 • -Nhà đầu tư: NCDs được các NĐT mua với mục đích đầu tư vào các chứng khoán có độ an toàn cao mặc dù lợi nhuận của NCDs thấp
 • * Thương phiếu ( Commercial paper )Thương phiếu được xem là các giấy thừa nhận nợ bởi những công ty du học đáng tin cậy, khét tiếng ban hành nhằm vay mượn bản chất thời gian ngắn trường đoản cú thị phần tài chính ( kém tự một tới 270 đúng ngày )

  Đặc điểm

 • -Phát hành theo hình thức chiết khấu
 • -Chuyển nhượng bằng hình thức ký hậu
 • -Rủi ro hơn, lãi suất cao hơn tín phiếu Kho bạc * Chấp phiếu ngân hàng nhà nước
 • -Chấp phiếu ngân hàng là lệnh từ khách hàng (của ngân hàng) ra lệnh cho ngân hàng trả một số tiền nhất định vào một thời điểm nào đó trong tương lai, thông thường trong vòng 6 tháng
 • -Là các hối phiếu kỳ hạn do các công ty ký phát và được ngân hàng đảm bảo thanh toán bằng cách đóng dấu “đã chấp nhận” lên tờ hối phiếu 

 • -Thường được sử dụng trong giao dịch thương mại quốc tế thực ra đây chính là hối phiếu phát sinh trong quan hệ mua bán trả chậm giữa các dn xuất nhập khẩu được NH chấp nhận thanh toán Đặc điểm:

 • -Chấp phiếu ngân hàng có thời hạn ngắn thường dưới 1 năm
 • -Chấp phiếu ngân hàng chỉ có giá trị, và có thể giao dịch trên thị trường sơ cấp khi ngân hàng xác nhận “chấp nhận thanh toán” trên tờ phiếu lệnh
 • -Chấp phiếu được bán theo mức chiết khấu trên mệnh giá của phiếu lệnh thanh toán
 • -Chấp phiếu được coi là một tài sản an toàn
 • * Hợp đồng sắm lại ( Repo )Repo được xem là 1 dạng vay mượn / mang đến vay mượn thế chấp ngân hàng. Người cung cấp vào HĐ tậu lại vay mượn tiền của trái đất sắm & sài gia tài của các bạn thế chấp ngân hàng bởi phương pháp buôn bán trợ thời mang đến mọi người sắm mang cam kết ràng buộc tiếp tục sắm lại sau 1 thời hạn khăng khăng & sở hữu nấc bảng giá thỏa thuận hợp tác trước

  Đặc điểm

 • -Lợi nhuận do 2 bên thương lượng, không phụ thuộc vào lãi suất coupon
 • -Hợp đồng Repo thể hiện một khoản vay có bảo đảm
 • -Thể hiện việc mua và bán hẳn
 • -Người đi vay (bán CK) có quyền thay thế tài sản cầm cố
 • -Kỳ hạn chuẩn, phổ biến: qua đêm, 1-3 tuần, 1-2-3-6 tháng, và được điều chỉnh linh hoạt
 • * Quỹ liên bang ( NH ban hành )Quỹ liên bang được xem là các số vay mượn nợ thời gian ngắn ( xoàng chỉ đi qua 1 tối tuyệt một số trong những Trong ngày ) nổi bật thân những ngân hàng nhà nước Mỹ* Euro-Dollar ( Doanh Nghiệp, tổ chức triển khai tài chính, Chính phủ ban hành )Euro dollar được xem là những lượng tiền đưa bởi đồng đô la Mỹ trên những ngân hàng nhà nước quốc tế hay trên những Trụ sở trên quốc tế của những ngân hàng nhà nước MỹChú ý : Tiền tố “ euro___ ” sống phía trên được xem là chỉ quy ước ko bắt buộc chỉ về “ châu Âu ”

  Vai trò của Eurodollar:

 • -Tránh chi phí giao dịch và rủi ro tỷ giá khi chuyển đổi ngoại tệ
 • -Không chịu sự giám sát của FED (không phải dự trữ bắt buộc, không đóng bảo hiểm tiền gửi,..)
 • -Tránh khống chế trần lãi suất tối đa đối với các khoản tiền gửi
 • -Tránh thuế thu nhập đánh vào người cư trú có thu nhập đầu tư ở nước ngoài
 • -Khi hạn chế tín dụng đối với người không cư trú tại các NH Mỹ, Eurodollar là một kênh cung cấp vốn
 • 3.2 Các công cụ tài chính của thị trường vốn ( 4 công cụ)

 • * Cổ phiếu
 • Là hình trạng sàn chứng khoán xác thực quyền & quyền lợi hợp lí của toàn cầu chiếm hữu so với 1 ứng dụng bản chất CP của tổ chức triển khai ban hành

  Đặc điểm của cổ phiếu

 • -Là chứng khoán vốn (xác nhận việc góp vốn vào CTCP
 • -Không có thời hạn
 • -Được phát hành khi thành lập CTCP hoặc tăng thêm vốn điều lệ
 • -Người mua cổ phiếu được hưởng cổ tức
 • Đặc điểm cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

  Tiêu chí Cổ phiếu xoàng Cổ phiếu khuyến mại
  Cổ tức Phụ thuộc trong thực trạng SXKD Cố định
  Quyền quản trị Thường ko mang
  Quyền dấn hệ thống gia tài thanh lý của Doanh Nghiệp Nhận sau CP tặng thêm Ưu tiên thừa nhận trước
  Quyền mua và bán & chuyển nhượng ủy quyền bên trên Thị trường Dễ dàng Bị buộc ràng bởi vì các nguyên lý & điều lệ cố định
  Quyền quy đổi Không thể quy đổi thành CP khuyến mại cũng có thể quy đổi thành CP xoàng
  Thị giá đa phần dịch chuyển Ít dịch chuyển

  * Trái phiếuTrái phiếu được xem là phong cách sàn chứng khoán chứng thực quyền & quyền lợi hợp lí của mọi người chiếm hữu so với 1 chương trình bản chất nợ của tổ chức triển khai ban hànhPhân biệt trái khoán & CP

  Trái phiếu Cổ phiếu
  Là sàn chứng khoán nợ bởi cổ phần, Doanh Nghiệp ban hành sở hữu kỳ hạn, & hoàn lại Là sàn chứng khoán bản chất, ko sở hữu kỳ hạn & ko sở hữu trả bản chất
  Được hưởng trọn lãi cố định và thắt chặt, lãi suất vay trái khoán ko phụ thuộc vào trong KQKD, hạn chế rủi ro đáng tiếc Được mang cổ tức ko sở hữu mong muốn, phụ thuộc vào trong KQKD
  khi trung tâm tư vấn du học giải tán, thanh lý tài sản, trái chủ đc ưu ái đưa nợ trước người đóng cổ phần Lúc công ty tư vấn du học vỡ nợ, người đóng cổ phần được xem là con người sau cuối đc tận hưởng trị giá vẫn còn lại của gia tài thanh lý
  Không sở hữu quyền biểu quyết Có quyền biểu quyết
 • -Trái phiếu vô danh – Trái phiếu ghi danh
 • -Trái phiếu chính phủ -TP chính quyền địa phương -TP DN 

 • -Trái phiếu chuyển đổi (convertible) 

 • -Trái phiếu tiền đồng đảm bảo bằng ngoại tệ 
(bond with warrant) 

 • • Công trái
 • Căn cứ trong con số cổ phần

 • – Cổ phiếu được phép phát hành
 • – Cổ phiếu đã phát hành
 • – Cổ phiếu quỹ
 • – Cổ phiếu đang lưu hành Căn cứ vào quyền lợi CP đưa lại cho người nắm giữ
 • – Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông)
 • – Cổ phiếu ưu đãi Căn cứ vào hình thức CP
 • – Cổ phiếu ghi danh
 • – Cổ phiếu vô danh
 • điểm sáng – sàn chứng khoán nợ – Thời hạn xuất hiện đc xác lậptrước – Có nguồn thu xác lập trước – Giá trị danh nghĩa luôn luôn biểu lộ bên trênbề bên trái khoán điểm lưu ý – Chứng khoán bản chất ( xác thực câu hỏi giúpbản chất trong CTCP – Không sở hữu thời gian – Được ban hành lúc xây dựng CTCPhay cải thiện gắn bản chất điều lệ – Người sắm CP đc tận hưởng cổ tức

  * Chứng chỉ quỹ (certificate of fund’s contribution) Là phong cách sàn chứng khoán chứng thực quyền sở hữu của CĐT so với 1 phần mềm bản chất giúp của quỹ đại chúng

  Đặc điểm của chứng chỉ quỹ

 • -Do công ty quản lý quỹ đầu tư phát hành
 • -Xác nhận việc góp vốn của nhà đầu tư vào quỹ
 • -Tùy theo mỗi loại quỹ, NĐT nắm giữ chứng chỉ quỹ có thể rút vốn trực tiếp hay qua thị trường chứng khoán
 • -Khác với cổ phiếu, người sở hữu chứng chỉ quỹ không có quyền biểu quyết * Các lượng vay mượn lâu dài
 • -Vay thế chấp là khoản tiền cho vay đầu tư vào nhà, đất hoặc các BĐS khác, các BĐS và đất sau đó lại trở thành vật thế chấp để đảm bảo cho chính các khoản vay
 • -Các khoản cho vay trung và dài hạn của các NHTM hoặc các công ty tài chính cho người tiêu dùng hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn
 • -Không được giao dịch, mua bán trên thị trường thứ cấp do đó chúng có tính thanh khoản thấp.
 • 4. Chủ thể tham gia trên thị trường tài chính:

 • − Chủ thể phát hành: doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà nước hoặc được nhà nước cấp phép. Đại diện cho nguồn cung CK trên thị trường sơ cấp
 • − Nhà đầu tư: là những người có vốn nhàn rỗi, mua bán chứng khoán kiếm lời, công ty có tư cách pháp nhân, quỹ, cá nhân, tổ chức
 • − Chủ thể quản lý, giám sát:

 • + Người tổ chức thị trường: sở giao dịch chứng khoán, ngân hàng nhà nước. Tổ chức các hoạt động trên thị trường, đưa pháp luật vào thực tiễn quản lý thị trường
 • + Người điều hành thị trường: ủy ban chứng khoán nhà nước, ngân hàng nhà nước. Ban hành các luật lệ, tổ chức giám sát hoạt động giao dịch và mua bán chứng khoán trên thị trường
 • − Chủ thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ
 • 5. Hệ thống tài chính ( 4 thành phần, 5 cấu trúc)

  Hệ thống tài chính được xem là tổng thể và toàn diện những hoạt động giải trí tài chính vào những nghành nổi bật nhau của nền kinh tế tài chính quốc dân, mà sở hữu mối quan hệ cơ học mang nhau về câu hỏi dựng nên & dùng những quỹ tiền tệ sống những chủ đề kinh tế tài chính – cộng đồng hoạt động giải trí vào nghành nghề dịch vụ ấy Chức năng :

 • -Mạch máu lưu thông nguồn vốn trong nền kinh tế
 • -Sàng lọc, quản lý và giảm thiểu rủi ro
 • -Giám sát hoạt động tài chính
 • -Vận hành hệ thống thanh toán
 • 5 cấu trúc
  *Tài chính doanh nghiệp
 • -Tập hợp các mối quan hệ tài chính của DN với DN, Nhà nước, cá nhân và nước ngoài
 • -Đặc trưng bởi các loại vốn/các quỹ tiền tệ trong nội tại DN
 • * Tài chính Nhà nước
 • -Đặc trưng bởi các quỹ tiền tệ của các đơn vị thuộc hệ thống cơ quan công quyền, các đơn vị cung cấp dịch vụ công
 • -Nguồn hình thành quỹ tiền tệ chủ yếu từ thu thuế
 • -Tác động đến hoạt động và phát triển KT-XH, khắc phục thất bại thị trường
 • -Phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội
 • * Tài chính cá nhân và hộ gia đình
 • -Đặc trưng bởi các quỹ tiền tệ của các cá nhân, hộ gia đình
 • -Nguồn hình thành quỹ tiền tệ từ thu nhập từ lao động, kinh doanh, đầu tư góp vốn, đầu tư tài chính, tài sản kế thừa, cho tặng,…
 • -Sử dụng quỹ tiền tệ cho các hoạt động:Chi tiêu (tiêu dùng và tiết kiệm), lựa chọn danh mục đầu tư trên phần tiết kiệm, quản lý rủi ro gắn với hoạt động tài chính cá nhân *Tài chính quốc tế
 • điều khoản : trái khoán cơ quan chính phủ

 • -Tập hợp các mối quan hệ tài chính của các chủ thể tài chính trong nước với các bộ phận tài chính quốc tế
 • -Đặc trưng bởi các loại vốn/các quỹ tiền tệ của nhiều quốc gia, đan xen hòa nhập với các quan tài chính khác
 • *Hoạt động của trung gian tài chính và thị trường tài chính
 • -Thực hiện chức năng cơ bản chu chuyển vốn từ các chủ thể thừa vốn sang các chủ thể thiếu vốn
 • -Là cầu nối giữa các chủ thể trong hệ thống tài chính, làm cho các dòng luân chuyển tài chính vận động nhanh và dễ dàng hơn
 • 4 thành phần

  thị trường tài chính, tổ chức triển khai tài chính, khí cụ tài chính, hạ tầng tài chính

  CHƯƠNG 3: THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

  1. Khái niệm

 • -Chi phí thông tin là chi phí người cho vay phải chịu để xác định khả năng trả nợ của người vay và giám sát việc sử dụng vốn vay.
 • -Chi phí giao dịch: thời gian và tiền bạc bỏ ra để thực hiện các giao dịch tài chính – vấn đề chính mà nhiều người thừa vốn để cho vay hay gặp phải
 • + Chi phí giao dịch gồm chi phí tìm kiếm thông tin, chi phí mặc cả, chi phí hiện thực
 • -Thông tin bất cân xứng là trường hợp một bên trong giao dịch kinh tế có nhiều thông tin hơn so với bên còn lại, dẫn đến những quyết định không chính xác trong quá trình giao dịch. Hậu quả: Sự tồn tại thông tin bất cân xứng dẫn đến lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức
 • 2. LỰA CHỌN NGHỊCH

 • – Là tình huống thông tin bất cân xứng xuất hiện trước khi giao dịch được thực hiện
 • -Lựa chọn nghịch xảy ra trong 1 thị trường khi người bán hoặc người mua biết rõ hơn về sản phẩm mà đối tượng kia không biết
 • Các công cụ giải quyết vấn đề lựa chọn nghịch

 • ❖ Sản xuất và bán thông tin
 • -Vấn đề người trốn vé (free-rider problem)
 • ❖ Điều hành của Nhà nước
 • -Cung cấp thông tin (miễn phí hoặc có phí)
 • -Yêu cầu / khuyến khích công ty công bố thông tin
 • ❖ Trung gian tài chính
 • ❖ Thế chấp tài sản và vốn chủ sở hữu
 • -Thế chấp: khoản tài sản bù đắp cho người cho vay trong trường hợp người đi vay phá sản
 • 3. RỦI RO ĐẠO ĐỨC

 • -Rủi ro đạo đức là rủi ro khi một bên cố tình không thực hiện nghĩa vụ của mình gây thiệt hại đến quyền lợi của người khác.
 • -Rủi ro đạo đức phát sinh sau khi giao dịch thực hiện, khi một bên có ưu thế thông tin hành động theo hướng làm lợi cho bản thân bất kể hành động đó có thể làm hại cho bên kém ưu thế thông tin
 • Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức đến hợp đồng nợ

 • -Hợp đồng nợ: Thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay
 • -Rủi ro đạo đức nảy sinh khi người đi vay không sử dụng nguồn vốn hiệu quả và đúng mục đích như đã cam kết trong hợp đồng nợ
 • Các công cụ giải quyết vấn đề rủi ro đạo đức trong hợp đồng nợ

 • ❖ Tài sản thế chấp & Vốn chủ sở hữu
 • ❖ Giám sát và các điều khoản bắt buộc
 • -Giám sát hoạt động của bên vay
 • -Bắt buộc bên vay tuân thủ các điều khoản đã ký
 • + Các điều khoản ngăn cấm hành vi không mong muốn
 • + Các điều khoản khuyến khích hành vi mong muốn
 • + Các điều khoản yêu cầu duy trì giá trị tài sản thế chấp
 • ❖ Trung gian tài chính
 • Ảnh hưởng của rủi ro đạo đức đến phát hành cổ phiếu (hợp đồng vốn chủ sở hữu)?

 • -Nảy sinh do tách biệt quyền sở hữu và quyền điều hành (vấn đề người chủ -người quản lý)
 • -Những khó khăn nảy sinh trong điều kiện thông tin bất cân xứng khi CSH thuê người đại diện để thực hiện lợi ích của mình, nhưng người đại diện có thể không hành động vì lợi ích của CSH mà vì bản thân họ
 • -Trên TTCK: Cổ đông là Chủ sở hữu (HĐQT thường gồm cổ đông lớn là đại diện trực tiếp của CSH DN); Giám đốc/người quản lý/nhân viên là người đại diện
 • Biện pháp giải quyết vấn đề người đại diện

 • -Giám sát
 • + Cổ đông, Trái chủ -Ban giám đốc -Kiểm toán bên ngoài
 • + Xây dựng hệ thống quản trị DN mạnh
 • – Xây dựng chế độ trách nhiệm rõ ràng
 • + Xây dựn hệ thống thưởng phạt minh bạch 

 • + Thiết lập quy tắc đạo đức trong DN (code of ethics) 

 • – Gắn quyền lợi của người đại diện với CSH
 • + Đánh giá thành tựu dựa trên kết quả kinh doanh của công ty, lương thưởng theo quy mô lợi nhuận
 • + Thưởng bằng cổ phiếu cty, biến nhà quảnlý thành đồng sở hữu
 • + Ưu đãi quyền mua cp
 • CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

 • -Cấu trúc tài chính phản ánh sự kết hợp giữa các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn nhằm tài trợ cho các tài sản và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • -Cấu trúc tài chính phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn và mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của DN
 • 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính

 • -Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất cho DN
 • -Việc phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn không phải là kênh chủ yếu để tài trợ cho hoạt động DN
 • -Tài chính gián tiếp đóng vai trò quan trọng hơn tài chính trực tiếp
 • -Các TGTC, đặc biệt là NHTM, là nguồn tài trợ vốn quan trọng nhất cho các DN
 • -Hệ thống tài chính là một lĩnh vực được điều tiết nhiều nhất trong nền kinh tế
 • -Chỉ những công ty lớn, nổi tiếng mới dễ dàng tiếp cận thị trường chứng khoán để huy động vốn
 • -Thế chấp tài sản là đặc điểm phổ biến của các hợp đồng vay nợ đối với cá nhân cũng như DN
 • -Các hợp đồng nợ gồm những điều khoản có tính pháp lý đặc biệt phức tạp nhằm điều chỉnh người vay
 • Vấn đề thông báo bất phù hợp Các phương pháp xử lý
  Lựa chọn chơi Sản xuất & cung cấp thông báo
  Điều hành của Nhà nước
  Trung gian tài chính
  Thế chấp gia tài & bản chất chủ sở hữu
  Rủi ro đạo đức nghề nghiệp vào HĐ bản chất chủ sở hữu Sản xuất thông báo – đo lường và tính toán
  Điều hành của Nhà nước
  Trung gian tài chính
  Hợp đồng nợ
  Rủi ro đạo đức nghề nghiệp vào HĐ nợ Thế chấp gia tài & bản chất chủ sở hữu
  Giám sát & giục giã = lao lý
  Trung gian tài chính

  4. CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH (6 trung gian)

 • -Trung gian tài chính là các tổ chức có tư cách pháp nhân kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ với hoạt động chủ yếu và thường xuyên là huy động vốn nhàn rỗi từ những người thừa vốn rồi cho những người cần vốn vay.
 • -Vai trò của trung gian tài chính:
 • + Giảm thiểu chi phí giao dịch: tiết kiệm nhờ quy mô, tính chuyên nghiệp, công nghệ
 • + Giảm thiểu các rủi ro phát sinh do thông tin bất cân xứng
 • + Giúp nhà đầu tư phân tán rủi ro
 • 4.1 Ngân hàng thương mại

 • -Ngân hàng thương mại (NHTM) là 1 tổ chức trung gian tài chính điển hình, được phép nhận tiền gửi để cho vay và cung ứng dịch vụ thanh toán & các dịch vụ khác.
 • -Hoạt động chính của NHTM là kinh doanh tiền tệ, tức đi vay để cho vay lại. ❖ Chức năng của NHTM :
 • -Chức năng trung gian tín dụng: người thừa vốn gửi tiền vào NHTM, NHTM đầu tư (cho vay) cho những người cần vốn
 • -Chức năng trung gian thanh toán:
 • + NHTM thực hiện thanh toán hộ cho các doanh nghiệp dưới các hình thức thu hộ, chi hộ doanh nghiệp
 • + Cung cấp cho khách hàng các phương tiện thanh toán thuận tiện, các phương thức thanh toán tối ưu, qua đó góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn, nền kinh tế hiệu quả hơn
 • ❖ Điểm lưu ý kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước

 • -Điển hình và tiêu biểu của định chế TGTC
 • -Chịu điều tiết mạnh mẽ và chặt chẽ bởi pháp luật
 • -Chịu tác động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh
 • -Chịu tác động của nhiều loại rủi ro đặc thù và rủi ro cao hơn các ngành khác
 • -Mức độ cạnh tranh khốc liệt
 • -Ngày nay, ranh giới hoạt động giữa ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trở nên không rõ ràng
 • Ngân hàng triển khai tính năng của những tổ chức triển khai khác thường : bảo đảm, góp vốn đầu tư sàn chứng khoán Các tổ chức triển khai tài chính khác lạ triển khai công dụng của ngân hàng nhà nước : đến vay mượn, kêu gọi tiết kiệm ngân sách và chi phí❖ Hoạt động căn bản của ngân hàng nhà nước

 • -Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân: Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu NH, và các hình thức tiền gửi khác theo nguyên tắc hoàn trả gốc và lãi
 • -Cấp tín dụng: Là thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền, hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc hoàn trả dưới hình thức: cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh,cho thuê tài chính
 • -Cung ứng dịch vụ thanh toán: Thực hiện dịch vụ thanh toán cho KH. Séc, Ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín, thẻ ngân hàng, và các dịch vụ thanh toán khác ❖ Báo cáo nguồn thu từ bỏ NHTM
 • -Thu nhập từ lãi trên tài sản sinh lời: Đây là nguồn thu nhập cơ bản của NH
 • -Chi phí từ lãi: chi phí huy động vốn/nguồn quỹ tiền tệ của ngân hàng. Đây là chi phí cơ bản
 • -Các khoản thu nhập khác: VD như lệ phí, hoa hồng ủy thác. Đây là những khoản thu bổ sung quan trọng cho NH ❖ Quản trị rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán
 • -Là khả năng người đi vay không có khả năng hoặc không có ý định trả vốn và lãi cho người cho vay
 • -Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng:
 • + Giảm thiểu rủi ro lựa chọn nghịch: lựa chọn KH vay tốt
 • + Giảm thiểu rủi ro đạo đức: Ngăn ngừa người đi vay cố tình sử dụng vốn vay sai mục đích
 • ❖ Nguyên tắc quản lý rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán ( 5 nguyên lý )

 • -Sàng lọc và giám sát
 • + Sàng lọc: giảm lựa chọn nghịch.
 • + Giám sát: theo dõi và giám sát việc thực hiện
 • -Quan hệ KH dài lâu: Biết rõ khách hàng hơn, giảm bớt chi phí và thời gian thẩm định, có lợi cho cả 2 bên
 • -Các cam kết cho vay
 • + Yêu cầu người vay báo cáo về hoạt động -> Giảm chi phí sang lọc thông tin về sau cho ngân hàng 

 • -Thế chấp và số dư bù: giảm thiểu lựa chọn nghịch, giảm thiểu rủi ro đạo đức, có thêm thông tin về hoạt động của khách hàng 

 • -Hạn chế tín dụng: từ chối cấp tín dụng, giới hạn số tiền vay, ngành nghề cho vay 

 • CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG

  Các tổ chức triển khai tài chính phi ngân hàng nhà nước : xoàng xĩnh ko kêu gọi bản chất bởi mức sử dụng nhấn tiền đưa cũng như những ngân hàng nhà nước cơ mà kêu gọi bản chất bởi những vẻ ngoài cũng như ban hành tín phiếu, trái khoán, CP, chứng từ quỹ …

  Ngân hàng thương nghiệp TCTC phi ngân hàng nhà nước
  Nhận tiền đưa Không dấn tiền chuyển
  Thực hiện tính năng trung gian thanh toán giao dịch Không triển khai tính năng trung gian thanh toán giao dịch

  4.2 Công ty bảo hiểm

 • – Công ty bảo hiểm huy động vốn bằng cách bán các chứng nhận bảo hiểm cho công chúng và sử dụng vốn thu được đầu tư trên thị trường tài chính
 • – Công ty bảo hiểm là trung gian tài chính thực hiện nhiệm vụ chi trả cho các sự kiện không mong đợi với khoản phí hay giá cả nhất định
 • – Bảo hiểm về bản chất là sự chia nhỏ rủi ro, là hoạt động thể h iện người bảo hiểm đứng ra cam kết trong hợp đồng bồi thường theo quy luật thống kê cho người được bảo hiểm trong trư ờng hợp xảy ra rủi ro; với điều kiện người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm
 • + Bảo hiểm nhân thọ: là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết
 • + Bảo hiểm phi nhân thọ: là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trác h nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ
 • ❖ Các nguyên tắc quản trị bảo hiểm ( 8 nguyên tắc)
 • Lựa chọn chơi & rủi ro đáng tiếc đạo đức nghề nghiệp xây dựng ra những lượng ngân sách thanh toán giao dịch HĐ quá cao trường đoản cú những kiện đòi đền bù hợp đồng bảo hiểm

 • -Sàng lọc: Chọn lọc những người bảo hiểm tốt: Đưa ra một loạt các câu hỏi về tình trạng sức khỏe, th ói quen, tính cách… khám sức khỏe
 • -Phí bảo hiểm rủi ro hợp lý: Lựa chọn mức phí tương ứng với từng khách hàng
 • -Các điều khoản hạn chế: Hạn chế các hoạt động rủi ro của bên mua bảo hiểm để công ty bảo hiểm phải bồi thường
 • -Phòng ngừa gian lận: Chỉ những người được bảo hiểm hợp lý và có căn cứ mới được thanh toán
 • -Hủy bỏ hợp đồng: Đe dọa / sẵn sàng hủy bỏ hợp đồng nếu người được bảo hiểm có hoạt động vi phạm điều khoản hợp đồng
 • -Khấu trừ: Khoản tiền trừ bớt ra trong chi phí thiệt hại thanh toán cho người được bảo hiểm
 • -Đồng bảo hiểm: Người được bảo hiểm cùng gánh chịu một tỷ lệ phần trăm nhất định tổn thất với công ty bảo hiểm
 • -Giới hạn số tiền thanh toán bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm phải có giới hạn mặc dù khách hàng có thể sẵn sàng chi trả nhiều hơn để có thêm tiền bồi thường
 • 4.3. Quỹ hưu trí

 • -Quỹ hưu trí được hình thành từ nguồn tiền đóng góp của cá nhân, tổ chức thuê người lao động… Tiền thu được đem đầu tư trên thị trường tài chính; vốn và lãi được đem trả cho người lao động dưới hình thức lương hưu
 • 4.4 Công ty tài chính

 • -Các công ty tài chính bán hàng (Sale finance company)
 • + Do công ty sản xuất hoặc phân phối làm chủ sở hữu
 • + Cho vay tài trợ khách hàng mua sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của chính công ty
 • + Cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng về các khoả n cho vay tiêu dùng; các khoản vay này được thực hiện nhanh hơn và tiện lợi hơn ngay tại các địa điểm mua hàng
 • -Các công ty tài chính tiêu dùng (Consumer finance company)
 • + Cho vay khách hàng mua các loại hàng hóa cụ thể như đồ và vật dụng gia đình, sửa chữa nhà cửa hay giúp chi trả các khoản nợ nhỏ
 • + Thông thường, các công ty này cho các khách hàng không có khả năng vay từ các nguồn khác và định mức lãi suất cao hơn
 • -Các công ty tài chính doanh nghiệp (Business finance company)
 • + Cung cấp các hình thức tín dụng cho các DN
 • • Bao thanh toán (factoring) – mua lại các khoản phải thu của DN
 • • Cho thuê tài chính (leasing) – cấp tín dụng dưới hình thức mua các máy móc, thiết bị mà khách hàng yêu cầu rồi cho khách hàng thuê
 • 4.5. Quỹ đầu tư

 • -Quỹ đầu tư huy động vốn bằng cách bán chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư và sử dụng v ốn thu được đầu tư trên thị trường chứng khoán
 • -Các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác
 • ❖ Tại sao nhà đầu tư sử dụng Quỹ đầu tư?
 • -Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư
 • -Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt các yêu cầu về lợi nhu ận
 • -Được quản lý chuyên nghiệp
 • -Giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan thẩm quyền
 • -Tính năng động của Quỹ đầu tư
 • Mỗi ngôi nhà góp vốn đầu tư nhập cuộc góp vốn đầu tư trong quỹ tiếp tục chiếm hữu 1 hệ thống vào tổng hạng mục góp vốn đầu tư của quỹ. câu hỏi cầm giữ lại nè bộc lộ đi qua chiếm hữu những chứng từ quỹ góp vốn đầu tư

 • ❖ Loại hình quỹ đầu tư
 • -Căn cứ vào nguồn vốn huy động
 • + Quỹ đầu tư tập thể (quỹ công chúng)
 • • Huy động vốn rộng rãi ra công chúng. NĐT đa phần là các NĐT riêng lẻ
 • • Cung cấp cho các NĐT nhỏ phương tiện đảm bảo đa d ạng hóa, giảm rủi ro và chi phí thấp với hiệu quả cao
 • + Quỹ đầu tư cá nhân (Quỹ thành viên)
 • • Huy động vốn riêng lẻ một nhóm nhỏ các NĐT -cá nh ân hay các định chế tài chính hoặc các tập đoàn kinh tế lớn
 • • Tính thanh khoản sẽ thấp hơn quỹ công chúng • NĐT vào quỹ với lượng vốn lớn, và đổi lại họ có thể tham gia vào trong việc kiểm soát quỹ
 • -Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn
 • + Quỹ đóng:
 • • Phát hành CCQ một lần duy nhất khi tiến hành huy độ ng vốn. Không thực hiện mua lại CP / CCQ khi NĐT có nhu cầu bán lại. Tổng vốn huy động cố định
 • • CCQ thường được niêm yết trên TTCK
 • + Quỹ mở:
 • • NĐT được quyền bán lại CCQ theo giá trị thuần trực tiếp với công ty quản lý quỹ. Tổng vốn biến động theo từng ngày giao dịch
 • • CCQ không được niêm yết trên TTCK
 • -Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động
 • + Quỹ dạng công ty:
 • • Quỹ đầu tư là một pháp nhân; cơ quan điều hành cao nhất là HĐQT
 • • Lựa chọn công ty quản lý quỹ – nhà tư vấn đầu tư
 • + Quỹ dạng hợp đồng – tín thác đầu tư:
 • • Quỹ đầu tư không phải là pháp nhân
 • • Công ty quản lý quỹ thành lập quỹ, huy động vốn và đầu tư
 • • Ngân hàng giám sát bảo quản vốn, tài sản của quỹ
 • • NĐT góp vốn và ủy thác đầu tư cho công ty quản lý quỹ
 • 4.6 Ngân hàng đầu tư

 • -Ngân hàng đầu tư cung cấp cho các công ty (thường là các tập đoàn, công ty lớn) dịch vụ bán chứng khoán do các công ty phát hành
 • -Khi các công ty muốn huy động vốn, họ thường thuê dịch vụ của các ngân hàng đầu tư giúp bán ra các chứng khoán
 • – Hoạt động chủ yếu trên thị trường sơ cấp
 • + Tư vấn DN có nên phát hành chứng khoán hay ko?
 • + Nên áp thời gian đáo hạn và lãi suất bao nhiêu
 • + Bảo lãnh cho đợt phát hành – đảm bảo mức giá bán cho D N, chịu trách nhiệm bán ra công chúng
 • + Nếu đợt phát hành có quy mô lớn thì nhiều NHĐT khác nh au sẽ liên kết lại, hạn chế rủi ro
 • CHƯƠNG 4: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 1. Khái niệm NHTW

 • -Ngân hàng trung ương là cơ quan chính phủ kiểm soát hệ thống ngân hàng và có trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ
 • Đặc trưng

 • -Không giao dịch trực tiếp với công chúng, chỉ giao dịch với Kho bạc và NHTM
 • -Độc quyền phát hành tiền trong lưu thông
 • -Thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ-tín dụng ngân hàng và thanh toán
 • 2. Chức năng của NHTW

 • -Thi hành chính sách tiền tệ bằng cách tác động lên hoạt động của ngân hàng, từ đó tác động lên cung tiền
 • -Thanh toán séc: chuyển tiền giữa các ngân hàng để thanh toán các yêu cầu phát sinh được yêu cầu thanh toán bởi 1 NH hoặc KH
 • -Thực hiện các chức năng quản lý bằng cách đặt ra các quy định pháp quy về hoạt động ngân hàng ❖ Tài sản NHTW
 • -Chứng khoán Chính phủ: Các loại trái phiếu chính phủ do Kho bạc phát hành
 • -Cho vay chiết khấu: NHTW cung cấp tiền cho các NHTM bằng cách cho vay
 • ❖ Nguồn bản chất NHTWTrung tâm tiền ( B ) : Tổng lượng tiền bởi ngân hàng nhà nước TW ban hànhTrong ấy : Cu : Tiền vào đi lại. Đây được xem là khối lượng tiền bởi vì NHTW ban hành tọa lạc vào tay công chúng ( ko mang sống ngân hàng nhà nước )R : Tiền dự phòng của những ngân hàng nhà nước gồm có sở hữu dự phòng thiết yếu & dự phòng dôi dư Cung tiền ( MS ) : Khối lượng tiền sẵn sở hữu vào nền kinh tế tài chínhTiền chuyển vào mạng lưới hệ thống NH ( D ) + Tiền vào đi lại ( Cu ) = Cung tiền ( MS )Quá trình sản xuất tiền của NHTW vào mạng lưới hệ thống NH

 • -NHTW cung tiền cho hệ thống NHTM: cho vay, mua chứng khoán chính phủ
 • 3. Chính sách tiền tệ

  3.1 Khái niệm chính sách tiền tệ

 • -Chính sách tiền tệ là chính sách kinh tế vĩ mô trong đó NHTW thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm ổn định giá trị của đồng tiền và đạt được các mục tiêu kinh tế -xã hội đề ra ❖ Nguyên tắc thiết kế xây dựng chủ trương tiền tệ :
 • -Không có tăng trưởng kinh tế nếu không có đầu tư
 • -Không thể có đầu tư nếu không có tiết kiệm
 • -Không thể có tiết kiệm nếu không có sự ổn định về giá cả và tiền tệ
 • ❖ Cơ chế tác động của CSTT :

 • -Thực hiện mục tiêu cuối cùng của CSTT
 • -Thay đổi số nhân tiền
 • -Thay đổi cơ số tiền (MB)
 • -Thay đổi đầu tư vào nền kinh tế
 • -Thay đổi mức thất nghiệp
 • -Thay đổi thu nhập
 • ❖ Các loại chính sách tiền tệ (CSTT):
 • -CSTT thắt chặt: Hạn chế đầu tư, kìm hãm sự phát triển quá nóng của nền kinh tế. Áp dụng khi nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát cao
 • -CSTT mở rộng: Khuyến khích đầu tư, gia tăng việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Áp dụng khi nền kinh tế đi vào suy thoái

  3.2 Mục tiêu của CSTT

 • ❖ Mục tiêu cuối cùng
 • -Tỷ lệ việc làm cao
 • -Tăng trưởng kinh tế
 • -Ổn định giá cả
 • -Ổn định lãi suất
 • -Ổn định các thị trường tài chính
 • -Ổn định thị trường ngoại hối
 • ❖ Xung đột giữa các mục tiêu CSTT:
 • -Giảm lạm phát → thực hiện CSTT thắt chặt → lãi suất tăng → giảm tổng cầu → thất nghiệp tăng
 • -Giảm tỷ lệ thất nghiệp → thực hiện CSTT mở rộng → cung tiền tăng → lạm phát tăng
 • -Hạ giá nội tệ → xuất khẩu tăng → thất nghiệp giảm song lạm phát tăng
 • ❖ Định nghĩa mục tiêu trung gian:
 • -Là những chỉ tiêu được NHTW lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng quản lý để đạt được mục tiêu cuối cùng
 • -Tiêu chí lựa chọn mục tiêu trung gian:
 • + Có thể đo lường được
 • + Có thể kiểm soát được
 • + Có mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng

  3.3 Các công cụ thực thi chính sách tiền tệ

 • ❖ Dự trữ bắt buộc
 • -Dự trữ bắt buộc là phần tiền gửi mà các ngân hàng thương mại phải đưa vào dự trữ theo quy định của ngân hàng trung ương.
 • -Theo điều 1, quyết định 581/2003 của Ngân hàng Nhà nước: “Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phải duy trì trên tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước”
 • -Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ phần trăm dựa trên tiền gửi mà các ngân hàng thương mại huy động được phải để dưới dạng dự trữ theo quy định của ngân hàng trung ương
 • + Đảm bảo tính thanh khoản cho hệ thống NH
 • + Thực thi chính sách tiền tệ
 • -Cơ chế tác động:
 • Trong điều kiện kèm theo ưng ý, ta với cơ chế xây cất tiền :

 • Ł Khi muốn mở rộng hay thu hẹp khối tiền trong lưu thông, NHTW sẽ giảm hoặc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
 • Ưu điểm

 • -Tác động một cách đầy quyền lực và đồng đều đến các NHTM
 • -Một sự thay đổi nhỏ DTBB tác động lớn đến khối tiền và tín dụng
 • Ł Không thể thay đổi cung tiền tệ và tín dụng ở mức độ nhỏ
 • Ł Thay đổi DTBB ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các NHTM
 • Ł Thường xuyên thay đổi DTBB sẽ gây ra tình trạng không ổn định thanh khoản cho các NHTM
 • Ł Bị chậm trễ về mặt hành chính
 • ❖ Lãi suất ưu đãi

 • – Là mức lãi suất được áp dụng khi NHTW cho NHTM vay tiền
 • -Chính sách chiết khấu là công cụ của ngân hàng trung ương trong việc thực thi chính sách tiền tệ, bằng cách cho vay tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại. Khi ngân hàng trung ương cho vay các ngân hàng thương mại làm tăng thêm tiền dự trữ cho hệ thống ngân hàng, từ đó làm tăng thêm lượng tiền cung ứng.
 • -Ngân hàng trung ương kiểm soát công cụ này chủ yếu bằng cách tác động đến giá cả khoản vay (lãi suất cho vay tái chiết khấu).
 • -Cơ chế tác động:
 • + Khi NHTW tăng lãi suất chiết khấu � Chi phí vay mượn NHTW tăng � Khả năng vay của các NHTM giảm � Giảm lượng tiền NHTM cho vay � Giảm cung tiền trong lưu thông
 • + Khi NHTW giảm lãi suất chiết khấu � Chi phí vay mượn NHTW giảm � Khả năng vay của NHTM tăng � Tăng cung tiền trong lưu thông
 • Ưu điểm

 • -Tác động lớn đến khối tiền tệ và tín dụng
 • -Không bị chậm trễ về mặt hành chính
 • -Là người cho vay cuối cùng, NHTW giúp các NHTM tránh khỏi khủng hoảng tài chính
 • Nhược điểm

 • -Công cụ này không mang tính chất bắt buộc, nên NHTW bị phụ thuộc vào NHTM
 • -Có thể tạo cho NHTM tính ỷ lại ❖ Nghiệp vụ Thị Trường mở
 • -Nghiệp vụ thị trường mở phản ánh việc NHTW mua hoặc bán chứng từ có giá trên thị trường tài chính nhằm điều chỉnh lượng tiền trong lưu thông
 • -Cơ chế tác động:
 • lúc mong muốn lan rộng ra xuất xắc thu nhỏ cân nặng tiền vào giao thông, NHTW tiếp tục sắm hay chào bán những sàn chứng khoán bên trên thị phần mở

  Ưu điểm

 • -Chủ động điều chỉnh lượng cung tiền trong lưu thông
 • -Linh hoạt điều chỉnh khối tiền trong lưu thông ở các biên độ lớn nhỏ
 • -Dễ dàng đảo ngược lại khi có sai lầm xảy ra trong lúc thực thi
 • -Nhanh chóng, không gây chậm trễ hành chính
 • * Chủ động điều chỉnh lượng cung tiền trong lưu thông không phụ thuộc vào nhu cầu đi vay của NHTM
 • Nhược điểm

 • -Phải có một thị trường tài chính phát triển
 • -Hầu hết tiền trong lưu thông trong tài khoản ngân hàng
 • ❖ Tóm tắt những hình thức CSTT của NHTW

  ❖ Các vẻ ngoài CSTT CSTT thắt chặt CSTT lan rộng ra
  Dự trữ cần thiết Tăng Giảm
  Lãi suất ưu đãi Tăng Giảm
  Nghiệp vụ Thị Trường mở Bán ra Mua trong

  LÝ THUYẾT LƯỢNG CẦU TÀI SẢN

  I.Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng cầu tài sản:
  1.1. Của cải:
 • -Của cải là tất cả các nguồn lực kinh tế mà một người có được, trong đó bao gồm tất cả các tài sản Hình thái biểu lộ :
 • -Cá nhân: thu nhập, nhà cửa, khoản tiết kiệm, chứng khoán, vàng, ….
 • -Doanh nghiệp: nhà xưởng, máy móc, hàng hóa, lợi nhuận để lại,…
 • -Nền kinh tế: GDP
 • Độ co dãn cầu tài sản theo của cải (x): cùng chiều
 • -x =% thay đổi của lượng cầu tài sản / % thay đổi của của cải
 • -Ý nghĩa: Khi của cải tăng/giảm 1% thì lượng cầu tài sản tăng/giảm x%
 • -Mỗi tài sản sẽ có có mức độ cầu tăng khác nhau. Khi đầu tư, lựa chọn những TS có độ biến động mạnh
 • Căn cứ trong độ co và giãn đi theo tài sản :

 • -Tài sản cao cấp: Độ co giãn <1, Ít biến động theo của cải
 • -Tài sản cần thiết: Độ co giãn >1, Biến động mạnh theo của cải
 • 1.2 Suất sinh lời dự tính của tài sản:
 • -Khái niệm: Suất sinh lời dự tính cho biết có thể nhận được bao nhiêu tiền lãi trên số vốn đầu tư vào 1 TS trong một khoảng thời gian nhất định
 • -Tác động: Suất sinh lời dự tính của TS cao hơn so với TS thay thế khác, cầu về TS này sẽ tăng
 • -Mức độ tác động: Phụ thuộc vào suất sinh lời dự tính của từng TS
 • Đo lường khẩu phần sanh lời dự trù bình quân của gia tàiCông thức : Re = xích ma ( Ri x pi )Re : khẩu phần sanh lời dự trù bình quân của một tiến sỹRi : khẩu phần sanh lời dự trù vào tình huống i của một tiến sỹpi : Xác Suất xảy ra khẩu phần sanh lời dự trù vào tình huống I của một tiến sỹ

 • 1.3 Rủi ro Trong tài chính, rủi ro đáng tiếc được xem là chừng độ ko chắc như đinh của khẩu phần sanh lời dự trù ( tốt chừng độ ko chắc như đinh của nguồn thu vào mai sauRủi ro vừa được xem là rủi ro tiềm ẩn mà cùng theo đó cũng vừa được xem là thời cơ
 • Tác động của rủi ro đáng tiếc tới nhu yếu về gia tài : Nếu rủi ro đáng tiếc của 1 TS hạn chế xuống so sánh có những tiến sỹ thay thế sửa chữa dị thường, Nhu cầu về tiến sỹ nà tiếp tục cải thiện lên ( những điều kiện kèm theo kì cục không đổi ) Để thống kê giám sát rủi ro đáng tiếc của một tiến sỹ, sài độ lệch chuẩn chỉnh của những khẩu phần sanh lời dự trù vào 1 khoảng chừng thời hạn bắt giữ lại nhất quyếtCông thứcTrong ấy :Pi : Tỷ Lệ xảy ra tình huống i có lại tỷ khẩu phần sanh lờiRi : khẩu phần sanh lời hoàn toàn có thể xảy ra vào tình huống iRe : khẩu phần sanh lời dự trù bình quânTrong tình huống ko xác định Xác Suất xảy ra của mỗi trường hợp, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sài kiểu nhìn những nút doanh thu của tiến sỹ vào kí vãng. lúc đấy, độ lệch chuẩn chỉnh tiếp tục tính cũng như sau :Trong đấy : N = Số kiểu nhìn sống kí vãngRi = Suất sinh lời thực tiễn năm iR ngang = Suất sanh lời bình quân năm iHệ số biến thiên giám sát rủi ro đáng tiếc bên trên mọi đơn vị chức năng doanh thu .Công thức :CV = δ / Re ( TB )Trong đấy : δ = Độ lệch chuẩn chỉnh của một tiến sỹRe = Suất sanh lời dự trù bình quân của một tiến sỹNhận xét tự tỉ dụ : khi Mức độ rủi ro đáng tiếc bên trên mọi đơn vị chức năng doanh thu của trái khoán béo rộng so sánh mang CP thì Cầu về CP tiếp tục cải thiện so sánh mang cầu về trái khoán- Lợi nhuận & rủi ro đáng tiếc sở hữu mọt mối quan hệ đánh đổi ; Lợi nhuận càng quá cao thì rủi ro đáng tiếc càng mập ; NĐT gật đầu nấc rủi ro đáng tiếc quá cao hoàn toàn có thể thu đc doanh thu quá cao rộng NĐT quan ngại rủi ro đáng tiếc

  1.3 Rủi ro-Đa dạng hóa
 • -Đa dạng hóa danh mục tài sản tài chính là hành vi giữ trong danh mục đầu tư nhiều dạng công cụ tài chính khác nhau
 • -Đa dạng hóa là tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau với các xu hướng và bản chất khác nhau
 • -Mục đích: giảm bớt tổng rủi ro cho các nhà đầu tư
 • -Nguyên tắc đa dạng hóa tài sản: Không cho tất cả trứng vào cùng một rổ
 • -Giảm thiểu rủi ro ngoại trừ trường hợp suất sinh lời của các tài sản tài chính hoàn toàn thay đổi biến động cùng với nhau
 • -Suất sinh lời trên các chứng khoán càng ít dịch chuyển cùng nhau thì lợi ích từ đa dạng hóa càng lớn
 • Có 2 thứ hạng rủi ro đáng tiếc : Rủi ro mạng lưới hệ thống ( không hề đa dạng hóa ) ; Rủi ro phi mạng lưới hệ thống ( hoàn toàn có thể đa dạng hóa )

 • -Rủi ro hệ thống : Là phần rủi ro không thể loại trừ bằng cách đa dạng hóa; Nhà đầu tư buộc phải chấp nhận; Tác động chung đến hoạt động của thị trường Và bắt nguồn từ các yếu tố vĩ mô
 • -Rủi ro phi hệ thống: Một phần rủi ro của TS, có thể loại trừ bằng cách tái cơ cấu, đa dạng hóa danh mục đầu tư; Bắt nguồn từ các yếu tố cá thể trong nội bộ doanh nghiệp
 • 1.4. Tính thanh khoản
 • -Tính thanh khoản là khả năng chuyển tài sản thành tiền mặt trong thời gian ngắn với chi phí giao dịch thấp
 • Các tiêu chí đánh giá tính thanh khoản:
 • -Chi phí giao dịch thấp;
 • -Mức độ ổn định của giá cả tài sản
 • -Mức độ sẵn có trên thị trường để giao dịch, chuyển đổi thành tiền;
 • Phân loại tài sản theo tính thanh khoản:
 • -Thanh khoản cao: Tiền và các tài sản tương đương tiền, chứng khoán, giấy tờ có giá,…
 • -Thanh khoản thấp: Tài sản cố định, Các khoản đầu tư dài hạn,…
 • Ảnh hưởng của tính thanh khoản đến lượng cầu tài sản:
 • -Các yếu tố khác giữ nguyên, nếu tính thanh khoản của 1 TS cao hơn các TS thay thế khác thì cầu tài sản đó sẽ tăng lên
 • -TS có tính thanh khoản cao chỉ khi thị trường của TS đó có nhiều người mua và người bán, và ngược lại với TS có tính thanh khoản thấp
 • -Đa dạng hóa tài sản bằng danh mục bao gồm TS có tính thanh khoản cao và TS có tính thanh khoản thấp
 • 2. Lý thuyết lượng cầu tài sản

  ( The demand of assets theory )

 • -Là công cụ để phân tích về động thái hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường tài chính (CP, NHTW, nhà đầu tư,…)
 • -Giải thích nguyên nhân biến động của của các yếu tố gây ảnh hưởng đến biến động của lãi suất
 • -Giải thích về nhu cầu đối với một loại tài sản, về quá trình cung cầu tiền tệ,…
 • -Lượng cầu tài sản:
 • + Tỉ lệ thuận với:
 • -lượng của cải nhà đầu tư nắm giữ;
 • -suất sinh lời dự kiến của loại tài sản đó (so với các tài sản thay thế khác)
 • -tính thanh khoản của loại tài sản đó (so với các loại tài sản thay thế khác)
 • + Tỉ lệ nghịch với rủi ro
 • Chương 6: LÃI SUẤT

  I) Những vấn đề cơ bản về lãi suất

  θ Bù đắp đến lạm phát kinh tế θ Bù đắp đến rủi ro đáng tiếc vỡ nợ của con người vay mượn ( tình huống mọi người vay mượn ko mang đc nợ ) θ Bù đắp mang đến các ngân sách thời cơ của Việc dùng tiền

  ❖ Định nghĩaLãi suất được xem là báo giá của quyền đc sài bản chất vay mượn vào 1 khoảng chừng thời hạn khăng khăng nhưng con người dùng bản chất cần giả đến toàn cầu đến vay mượn .❖ đặc điểm của lãi suất vay� Được biểu lộ bởi tỷ suất Phần Trăm � Luôn gắn thêm ngay tắp lự mang thời hạn & lượng vay mượn tiền quyền dùng tiền � Là Ngân sách chi tiêu của � Là ngân sách quăng quật ra mang đến vấn đề đến vay mượn tiền � Được xác lập dựa bên trên mối quan hệ cung và cầu❖ Phân loại

 • -Lãi suất thực tế là lãi suất có tính đến sự biến động của giá trị tiền tệ, cho biết giá trị sử dụng của tiền tệ thực sự thay đổi bao nhiêu
 • -Lãi suất danh nghĩa là lãi suất không tính đến sự biến động của giá trị tiền tệ (là mức lãi suất các TCTC công bố)
 • ❖ Phương trình Fisher :

 • -Mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực và lạm phát dự tính được phản ánh qua phương trình Fisher:
 • Trong ấy : i r Lãi suất thật dự trù in Lãi suất danh nghĩa π ^ kinh hồn Lạm phát dự trù

 • ❖ Mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực dự tính và lãi suất thực thực tế
 • Lãi suất thật dự định = Lãi suất danh nghĩa – lạm phát kinh tế dự trù Lãi suất thật thực tiễn = Lãi suất danh nghĩa – lạm phát kinh tế thực tiễn Kết quả
  Nếu lạm phát kinh tế thực tiễn mập rộng lạm phát kinh tế dự trù … Lãi suất thật thực tiễn tiếp tục bé dại rộng lãi suất vay thật dự trù Người đi vay mượn tiếp tục đc lợi, con người mang đến vay mượn tiếp tục bị thật
  Nếu lạm phát kinh tế thực tiễn tí xíu rộng lạm phát kinh tế dự trù … Lãi suất thật trong thực tiễn tiếp tục bự rộng lãi suất vay thật dự trù Người đi vay mượn tiếp tục chịu đựng thật, quả đât mang đến vay mượn tiếp tục tận hưởng lợi

  ❖ Sự tiện lợi & bảo đảm an toàn lúc cầm duy trì Tín phiếu ngân khố :

 • Ł Giữ TPKB làm phương tiện lưu giữ giá trị hơn là giữ tiền mặt vì TPKB có mệnh giá lớn
 • Ł An toàn vì có thể lưu trữ bằng điện tử
 • ❖ Lãi suất danh nghĩa hoàn toàn có thể âm ko ?

 • – Lý thuyết thì không nhưng thực tế thì có
 • – Khi kinh tế suy thoái
 • Ł Của cải và tiết kiệm giảm
 • Ł Giảm nguồn cung ứng vốn
 • Ł Đường cung vốn dịch trái => Ls tăng
 • Ł Giảm các cơ hội đầu tư sinh lời
 • Ł Giảm nhu cầu vay vốn
 • Ł Đường cầu vốn dịch trái => ls giảm
 • => Hiệu ứng giảm cầu vốn đầu tư do suy thoái kinh tế diễn ra nhanh hơn hiệu ứng giảm cung vốn do của cải tích lũy và tiết kiệm giảm => Lãi suất GIẢM
 • ❖ tóm lại tự phương trình Fisher :

 • • Lãi suất thực thường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa
 • • Khi lãi suất thực thấp, người đi vay sẽ có động lực vay nhiều hơn và người cho vay sẽ có động lực cho vay ít đi.
 • • Khi lạm phát dự tính tăng thì cần phải tăng lãi suất danh nghĩa để đảm bảo cho lãi suất thực dương.
 • II) Các thước đo lãi suất

  ❖ Giá trị thời hạn của tiền

 • -Khái niệm: Giá trị thời gian của tiền là giá trị của một khoản tiền thay đổi theo thời điểm được nhận thanh toán
 • -Nguyên tắc: 1 đồng ngày hôm nay có giá trị hơn 1 đồng trong tương lai
 • -Nguyên lý cơ bản: Tích lũy và chiết khấu
 • + Tích lũyFV = PVx ( 𝟏 + 𝒊 ) ^ 𝒏 Công thức phác họa : Trong đấy : FV = Giá trị mai sau

 • PV = số tiền gốc / số tiền đầu tư ban đầu
 • i = lãi suất
 • n = khoảng thời gian đầu tư
 • => Giá trị tương lai của tiền là giá trị khoản đầu tư ngày hôm nay tại một thời điểm trong tương lai
 • + Kỳ cấy lãiKỳ cấy lãi được xem là khoảng chừng thời hạn nhằm lãi nảy sinh đc nhập trong bản chất cội & liên tục tính lãi mang lại kỳ sau .

  FVn = PV0 (1 + [i/m])^mn

 • ۞ nămSốn:
 • ۞ năm1tronglãighéptínhkỳthờiSốm:
 • ۞ nămhàngsuấtLãii:
 • n۞ nămcuốiđiểmthờitạiFVFVn,m:
 • ۞ nayhômngàycủaPV:PV0 + Chiết khấu
 • ♣ Chiết khấu là việc xác định giá trị hiện tại của khoản tiền sẽ nhận được trong tương lai
 • ♣ Công thức: PV = FV (1+i)^n
 • ♣ Đặc điểm:
 • ● Giá trị hiện tại đôi khi được biết đến như giá trị chiết khấu hiện tại
 • ● Giá trị khoản thanh toán nhận được trong tương lai nhỏ hơn giá trị hiện tại của nó
 • ● Lãi suất được sử dụng chiết khấu các khoản thanh toán trong tương lai càng cao thì giá trị hiện tại của nó càng nhỏ
 • ● Giá trị hiện tại của nhiều khoản thanh toán trong tương lai là tổng giá trị chiết khấu về hiện tại của từng khoản thanh toán riêng lẻ trong tương lai
 • ❖ Các dạng căn bản của nguyên tắc tín dụng thanh toán+ Vay solo :Vay solo được xem là số vay mượn bên dưới dạng quần chúng. # đi vay mượn tiếp tục đưa mang lại người ta đến vay mượn trong cuối kỳ lượng bản chất nơi bắt đầu & 1 lượng tiền lãi như thể ngân sách đến bài toán sài khoản bản chất vay mượnVd : Ngân hàng Ngân Hàng Á Châu mang lại KH A vay mượn 100 triệu đồng, & sau 1 năm KH A giả lại 110 triệu đồng gồm có 100 triệu tiền nơi bắt đầu & 10 triệu tiền lãi .+ Vay trả lại cố định và thắt chặt : mua trả góp

 • ● Vay hoàn trả cố định là khoản vay dưới dạng người đi vay trả các khoản tiền bằng nhau trong mỗi khoảng thời gian bằng nhau trong suốt thời gian vay. Sau lần trả nợ cuối cùng thì người đi vay không còn nợ
 • Vd : chúng tôi X vay mượn của ngân hàng nhà nước Citibank $ 10,000 vào 120 mon, cuối mọi mon đưa USD 127+ Trái phiếu mang lãi chu kỳ :

 • ● Tiền lãi của trái phiếu được trả theo 1 lịch cố định cho đến khi đáo hạn
 • ● Tiền gốc của trái phiếu được trả vào ngày đáo hạn
 • Vd : cửa hàng IBM kêu gọi bản chất bởi bí quyết ban hành trái khoán đưa lãi chu kỳ sở hữu mệnh giá USD 1000 sở hữu thời hạn đáo hạn được xem là 30 năm, lãi suất vay danh nghĩa ( lãi suất vay ghi bên trên trái khoán ) được xem là 10 %. Trái phiếu đc buôn bán có báo giá USD 1000 .+ Trái phiếu khuyến mãi :

 • • Vào ngày đáo hạn người giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả số tiền bằng với mệnh giá
 • • Không trả lãi vào thời điểm đáo hạn
 • • Trái phiếu được bán thấp hơn mệnh giá
 • Vd :❖ Lợi suất đáo hạn ( YTM )- Khái niệm : Lợi suất đáo hạn được xem là lãi suất vay có tác dụng đến giá cả ngày nay của những lượng nguồn thu ( gồm có tiền lãi & tiền bản chất ) của 1 chế độ nợ ( tín dụng thanh toán ) bởi có bảng giá của vẻ ngoài nào là .

 • ● Lợi suất đáo hạn của công cụ nợ cho thấy mối quan hệ giữa giá trị hôm nay với lãi suất của nó
 • ● Khi lãi suất tăng thì giá trái phiếu giảm và ngược lại
 • ● Lợi suất đáo hạn là phép đo lãi suất quan trọng và chính xác nhất
 • -Phương pháp xác định lợi suất đáo hạn:
 • ● B1: Xác định các khoản tiền tương lai
 • ● B2: Tính giá trị hiện tại của từng khoản tiền tương lai
 • ● B3: Lập pt cân bằng tổng giá trị hiện tại và số tiền ở thời điểm gốc
 • ● B4: Giải pt để tìm lợi suất đáo hạn
 • + Lợi suất đáo hạn – TH vay mượn soloCông thức tính P = PV = FV / ( 1 + i ) ^ n điểm lưu ý : i ( lợi suất đáo hạn ) = r ( lãi suất vay mang đến vay mượn )+ Lợi suất đáo hạn – TH vay mượn hoàn lại cố định và thắt chặtCông thức tính

  PV = pmt/(1+𝑖) + pmt/(1+𝑖)^2 + pmt/(1+𝑖)^3 + … + pmt/(1+𝑖)^𝑛

  Trong đấy :

 • ● PV = Toàn bộ khoản tiền vay
 • ● n = Số kỳ phải trả
 • ● pmt = Số tiền trả cố định hàng năm
 • ● i = Lợi suất đáo hạn
 • + Lợi suất đáo hạn – TH trái khoán mang lãi chu trìnhCông thức tính

  P = C/(1+𝑖) + C/(1+𝑖)^2 + C/ (1+𝑖) 3 + … +( C+𝐹) /(1+𝑖)^𝑛 P=(n)Xít-ma(t=1) * C/(1+𝑖)^𝑡 + 𝐹/(1+𝑖)^n

  Trong đấy :

 • ● P = Giá của trái phiếu trả lãi định kỳ
 • ● n = Số năm cho đến lúc đáo hạn
 • ● C = Số tiền trả lãi định kỳ
 • ● i = Lợi suất đáo hạn
 • ● F = mệnh giá trái phiếu
 • Lãi suất danh nghĩa của trái khoán đc tính cũng như sau : In = C / F = pmt / Mệnh giá

 • ● in : lãi suất danh nghĩa
 • ● F(Face value): Mệnh giá trái phiếu
 • ● C hay pmt: Tiền lãi định kỳ hàng năm
 • Lưu ý :

 • ● Giá bán TP = mệnh giá TP => Lợi suất đáo hạn bằng LS danh nghĩa/ coupon
 • ● Giá bán TP < mệnh giá TP => Lợi suất đáo hạn lớn hơn LS danh nghĩa/ coupon
 • ● Giá bán TP tỷ lệ nghịch với lợi suất đáo hạn Càng gần đến ngày đáo hạn, giá trái phiếu càng tiến dần đến mệnh giá
 • + Trường hợp đặc biệt của trái phiếu trả lãi định kỳ Trái phiếu vô hạn:
 • + Lợi suất đáo hạn – TH trái phiếu chiết khấu:
 • Trong ấy :

 • ● F-mệnh giá của trái phiếu chiết khấu
 • ● P – Giá của trái phiếu chiết khấu
 • ❖ Các thước đo lãi suất khác
 • a. Lợi suất hiện hành
 • ● Lợi suất hiện hành là thước đo xấp xỉ của lợi suất đáo hạn
 • ● Tính xấp xỉ LSĐH phụ thuộc vào kỳ hạn và giá bán của trái phiếu
 • ● Lợi suất hiện hành tỷ lệ nghịch với giá trái phiếu
 • ● Công thức tính lợi suất hiện hành: 𝐼𝑐 = 𝐶/𝑃𝑏
 • Trong ấy : 𝐼𝑐 – Lợi suất đang thi hànhC – Tiền lãi thời hạn dãy nămPb – Giá trái khoán

  b. Lợi suất chiết khấu
 • ● Lợi suất chiết khấu thường được dùng cho việc yết giá của tín phiếu kho bạc (T-bills)
 • ● Lợi suất chiết khấu là lãi suất xấp xỉ của lợi suất đáo hạn (i)
 • ● Công thức tính lợi suất chiết khấu: 𝐢𝐝𝐛 = ((𝐅−𝐏𝐝)/ 𝐅 )x 360/N
 • Trong đấy :idb − Lợ𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑐ℎ𝑖ế𝑡 𝑘ℎấ𝑢Pd – Giá của trái khoán ưu tiênF-Mệnh bảng giá của trái khoán ưu tiênN-Số vào ngày vẫn còn lại đến đến đúng ngày đáo hạn của trái khoán khuyến mãi

  Trường hợp đặc biệt, YTM của trái phiếu đáo hạn 1 năm: i = (FV−PV)/PV
 • ● Tính chất của lợi suất chiết khấu
 • + Lợi suất chiết khấu luôn nhỏ hơn lợi suất đáo hạn (lãi suất) do tính trền phần trăm mệnh giá (không tính trên giá mua) và tính 360 ngày thay vì 365 ngày.
 • + Tỉ lệ nghịch với giá trái phiếu
 • c. Tỷ suất lợi nhuận (RET)
 • ● Còn gọi là tỷ lệ lợi tức
 • ● cho biết số tiền lãi nhận được từ một đồng vốn đã đầu tư trong 1 năm
 • ● Công thức tính RET
 • RET = (Tiền lãi+Giá bán−Giá mua)/ Giá mua RET = ic + ig (Lợi suất hiện hành + Lãi vốn)

  VD : Trái phiếu coupon mệnh giá 1000 USD, lãi suất vay coupon được xem là 10 %, đc sắm mang bảng giá 1000 USD, đc giữ lại lại một năm & chào bán mang bảng giá 1200 USD. Tính tỷ suất cống phẩm ?Trả lời : RET = ( 1000 * 10 % + ( 1200 − 1000 ) ) / 1000 = 30 % > 10 % ( lãi suất vay coupon )

 • ● Lãi suất (YTM) và tỷ suất lợi nhuận (RET):
 • o RET = i khi giá bán = giá mua
 • o RET < i khi giá bán < giá mua
 • o RET > i khi giá bán > giá mua
 • o RET có thể <0
 • ● YTM có thể bằng hoặc khác lợi suất đáo hạn
 • o YTM là tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm nếu nắm giữ cho đến ngày đáo hạn
 • o Nếu trái phiếu được bán trước ngày đáo hạn, và thời điểm bán YTM giảm => giá tăng => NĐT có lợi. Và ngược lại
 • III) Các yếu tố ảnh hưởng cơ bản đến lãi suất

 • ❖ Lý thuyết khuôn mẫu tiền vay (phân tích lãi suất trên thị trường trái phiếu) – I.Fisher
 • -Đường cầu trái phiếu:

 • ● Khi lãi suất tăng thì nhu cầu về trái phiếu tăng
 • ● Giá trái phiếu tỷ lệ nghịch với lãi suất => Khi nhu cầu trái phiếu tăng lên, giá trái phiếu giảm
 • ● Các nhân tố ảnh hưởng cầu TP:
 • Nhân tố Biến động của tác nhân Biến động của cầu trái khoán
  Của cải Tăng Tăng, bệnh cần
  Lợi tức dự trù so sánh sở hữu tiến sỹ khác lại Tăng Tăng, bệnh dịch bắt buộc
  Độ rủi ro đáng tiếc Tăng Giảm, bệnh quả
  Tính thanh lượng so sánh có gia tài dị biệt Tăng Tăng, bệnh bắt buộc

  -Đường cung trái phiếu:

 • ● Cung tiền vay (LS ) tỷ lệ thuận với i & cầu tiền vay (LD) tỷ lệ nghịch với i => LS dốc lên & LD dốc xuống
 • ● LS & LD cắt nhau xác định điểm cân bằng trên thị trường tiền vay (i*, Qb*)
 • ● Điểm cân bằng cũng các định xu hướng vận động của thị trường tiền vay => CƠ CHẾ TỰ ĐIỀU CHỈNH
 • Các nhân tố ảnh hưởng cung TP:

  Nhân tố Biến động của tác nhân Biến động của cungThành Phố
  Lợi suất dự trù của thời cơ góp vốn đầu tư Tăng Tăng, căn bệnh buộc phải
  Lạm phát dự trù Tăng Tăng, căn bệnh cần
  Hoạt động của nhà nước Tăng Tăng, bệnh dịch buộc phải

  -Các yếu tố làm thay đổi cả cung và cầu trái phiếu : LPDT VÀ Chu Kỳ KD

 • ● Lạm phát dự tính (π^e) – Hiệu ứng Fisher
 • Ł Khi LPDT tăng thì lượng cung trái phiếu tăng (Bs dịch phải), lượng cầu trái phiếu giảm (Bd dịch trái) => Lãi suát cân bằng tăng lên
 • ● Hiệu ứng Fisher:
 • Ł Lạm phát dự tính và lãi suất biến thiên cùng chiều: Lạm phát dự tính tăng thì lãi suất sẽ tăng. � Là cơ sở cho việc sử dụng công cụ lãi suất để chống lạm phát
 • ● Chu kỳ kinh doanh
 • 1. Giai đoạn tăng trưởng:
 • -Cung trái phiếu tăng, đường BS dịch phải
 • -Cầu trái phiếu cũng tăng, đường BD dịch phải → Lãi suất thị trường i* tăng
 • 2. Giai đoạn suy thoái
 • → Lãi suất thị trường sẽ giảm Chú ý : giả định bác sỹ di dời thời gian nhanh rộng BD❖ Lý thuyết mặc định ái mộ thanh số
 • ● Đường cung tiền (Ms): không trực tiếp chịu ảnh hưởng của lãi suất => Đường Ms thẳng đứng
 • ● Đường cầu tiền (Md): tỷ lệ nghịch với lãi suất => Đường Md dốc xuống
 • ● Điểm MS & MD cắt nhau là điểm cân bằng của thị trường tiền tệ.
 • ● Điểm cân bằng phản ánh xu hướng vận động của thị trường tiền tệ ◊ CƠ CHẾ TỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
 • ❖ Nhân tố ảnh hưởng tác động lãi suất vay

 • -Nhân tố dịch chuyển đường cầu tiền:
 • Ł Thu nhập tăng => Md tăng, dịch phải => i* tăng
 • Ł Giá cả hàng hóa tăng => Md tăng, dịch phải => i* tăng
 • -Nhân tố dịch chuyển đường cung tiền:
 • Ł CS tiền tệ mở rộng => Cung tiền tăng, Ms dịch phải => i* giảm
 • Ł CS tiền tệ thắt chặt (thu hẹp) => cung tiền giảm, MS dịch trái => i* tăng
 • ❖ Hiệu ứng của lãi suất khi cung tiền thay đổi
 • -Hiệu ứng thanh khoản: cung tiền tăng => lãi suất giảm
 • -Hiệu ứng thu nhập: cung tiền tăng => lãi suất tăng
 • -Hiệu ứng mức giá: cung tiền tăng => lãi suất tăng
 • ● Cung tiền tăng: Hiệu ứng thanh khoản > hiệu ứng thu nhập và mức giá ⬄ Lãi suất giảm
 • ● Cung tiền tăng: Hiệu ứng thanh khoản < hiệu ứng thu nhập và mức giá ⬄ Lãi suất tăng
 • ● Cung tiền tăng: Hiệu ứng M nhỏ hơn hiệu ứng lạm phát dự tính và sự điều chỉnh nhanh của lạm phát dự tính
 • IV) Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

  ❖ Cấu trúc kỳ hạn

 • ● Cấu trúc kỳ hạn (term structure) của lãi suất là mối liên hệ giữa lãi suất của các trái phiếu có thời gian đáo hạn khác nhau
 • ● Được biểu diễn bằng đường lãi suất
 • ● Thời gian đáo hạn sẽ tác động đến lãi suất. Thời gian càng dài rủi ro càng cao => Lợi suất càng cao khi thời gian đáo hạn càng dài
 • ● Cấu trúc kỳ hạn khác biệt về lãi suất của các trái phiếu có cùng cấu trúc rủi ro nhưng khác nhau về kỳ hạn
 • -Lý thuyết dự tính:

 • ● Cơ sở: Trái phiếu kỳ hạn khác nhau có thể thay thế cho nhau hoàn toàn
 • ● Nội dung: LS của trái phiếu dài hạn là trung bình cộng/nhân LS của các TP ngắn hạn cùng tồn tại trong khoảng thời gian đó => Nếu lãi suất ngắn hạn dự tính tăng lên thì lãi suất của trái phiếu có thời gian đáo hạn dài hơn sẽ lớn hơn.
 • => Nếu lãi suất vay thời gian ngắn dự trù hạn chế thì lãi suất vay của trái khoán lâu năm tiếp tục phải chăng rộng lãi suất vay thời gian ngắn ngày nay & kỳ hạn càng lâu năm thì lãi suất vay càng phải chăng=> Nếu lãi suất vay thời gian ngắn dự trù không đổi, lãi suất vay của trái khoán lâu năm tiếp tục không đổi

  -Lý thuyết thị trường phân cách

 • ● Giả thuyết: các trái phiếu có thời gian đáo hạn khác nhau hoàn toàn không thay thế cho nhau.
 • ● Các dạng đường lãi suất khác nhau hình thành do sự khác biệt cung cầu trên thị trường của các loại trái phiếu có thời gian đáo hạn khác nhau.
 • ● Lý thuyết này giải thích hiện tượng (3) do sự biến động giá của trái phiếu dài hạn nhiều hơn trái phiếu ngắn hạn.
 • ● Cầu TP ngắn hạn > cầu TP dài hạn → giá TP ngắn hạn > giá TP dài hạn → Lãi suất TP ngắn hạn < giá TP dài hạn → đường LS dốc lên
 • ● TP ngắn hạn thường được ưa chuộng hơn→ cầu TP ngắn hạn thường cao → đường LS thường dốc lên
 • -Lý thuyết thị trường ưu tiên

 • ● Cơ sở: Khắc phục hạn chế của 2 lý thuyết dự tính & môi trường phân cách
 • ● Nội dung -Thừa nhận giả thuyết dự tính -Cộng thêm mức bù kỳ hạn (knt)
 • ● Gần với lý thuyết phí thanh khoản: người mua các trái phiếu dài hạn thường đòi hỏi một khoản trả thêm gọi là phí thanh khoản để:
 • Ł Bù đắp cho rủi ro thay đổi lãi suất do giá trái phiếu dài hạn biến động mạnh hơn trái phiếu ngắn hạn
 • Ł Bù đắp cho tính thanh khoản bị mát đi nhiều hơn so với khi giữ trái phiếu ngắn hạn.
 • Ł Giả thuyết cơ bản của lý thuyết môi trường ưu tiên: các trái phiếu có thời gian đáo hạn khác nhau có thể thay thế cho nhau nhưng không phải thay thế hoàn hảo.
 • Ł Nhà đầu tư vẫn có thể ưa thích một loại thời gian đáo hạn (môi trường ưu tiên), vì vậy khi nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu không thuộc “môi trường ưu tiên” của mình, họ đòi hỏi một khoản “phí thời hạn” (term premium)
 • ❖ Cấu trúc rủi ro đáng tiếc :

 • -Cấu trúc rủi ro (Risk structure) của lãi suất là mối liên hệ giữa các lãi suất có thời gian đáo hạn như nhau nhưng có lãi suất (lợi suất đáo hạn) khác nhau.
 • -Các yếu tố tạo nên:
 • + Rủi ro phá sản
 • + Tính thanh khoản
 • + Thuế thu nhập
 • Một sự ngày càng tăng … . Dẫn tới lãi suất vay của gia tài … Bởi vì …
  Rủi ro vỡ nợ Tăng Những quần chúng. # tiết kiệm chi phí buộc phải đc bù đắp bởi nên gánh chịu lắp rủi ro đáng tiếc
  Tính thanh lượng Giảm Những trái đất tiết kiệm ngân sách và chi phí phí hạn chế ngân sách vào bài toán thay đổi gia tài quý phái tiền mặt
  Thuế nguồn thu Tăng Những con người tiết kiệm chi phí chăm sóc tới phần mềm nguồn thu sau thuế & bắt buộc đc bù đắp tiền nộp thuế

  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ

  1. Khái niệm và phương pháp yết tỷ giá

  1.1 Thị trường ngoại hối

  Ngoại hối gồm có những phương tiện đi lại giao dịch thanh toán đc dùng vào giao dịch thanh toán nước ngoài .Nghĩa rộng : Giấy tờ sở hữu báo giá ghi bởi ngoại tệVàng chuẩn mức nước ngoài Nội tệ vì địa cầu ko trú ngụ tóm giữ lạiNghĩa hẹp : Ngoại tệthị trường ngoại hối ( FOREX ) được xem là địa điểm diễn ra câu hỏi mua và bán những đồng xu tiền đặc biệt nhau Chức năng :Phục vụ những thanh toán giao dịch thương nghiệp quốc tế Phục vụ vận chuyển bản chất nước ngoài Xác định nhu cầu mua sắm của ngoại tệ Nơi NHTW can thiệp điều chỉnh nền kinh tế tài chính Nơi KD & dự phòng rủi ro đáng tiếc tỷ giá

  1.2 Khái niệm tỷ giá

  Tỷ giá được xem là giá thành của 1 đồng xu tiền đc biểu lộ trải qua đồng xu tiền nổi trội. lấy một ví dụ : một $ = 22.720 VND mang nghĩa được xem là bảng giá của $ đc biểu lộ đi qua VND & một $ sở hữu báo giá được xem là 22.720 VND Đồng yết giá & đồng cấu thành giáĐồng yết giá : Là đồng xu tiền mang lượng đơn vị chức năng cố định và thắt chặt & bởi một đơn vị chức năng, đóng góp tầm quan trọng được xem là sản phẩm & hàng hóa, xoàng xĩnh được xem là ngoại tệĐồng cấu thành giá : Là đồng xu tiền với lượng đơn vị chức năng biến hóa, phụ thuộc vào trong mối quan hệ cung và cầu bên trên Thị Trường, đóng góp tầm quan trọng tiền tệlấy ví dụ như đồng yết giá & đồng cấu thành giá • một $ = 22.720 VND $ được xem là đồng yết giá, VND được xem là đồng tiền định giá• một AUD = 0,719075 $AUD được xem là đồng yết giá, $ được xem là đồng cấu thành giá Yết giá nhị chiều Tỷ giá tậu : được xem là tỷ giá mà lại trên đấy NH yết giá sẵn sàng chuẩn bị sắm đồng xu tiền yết giá Tỷ giá cung cấp được xem là tỷ giá nhưng mà trên ấy NH yết giá chuẩn bị sẵn sàng chào bán đồng xu tiền yết giá Bước viết lách : Đồng định giá / đồng yết giá = Tỷ giá sắm – tỷ giá cung cấp Chênh lệch tỷ giá : nguồn thu gộp của ngân hàng nhà nước Phân loại tỷ giá Căn cứ bên trên chính sách quản lý và điều hành quản trị tiền tệ Tỷ giá bắt đầu : Tỷ giá ngoại hối bởi ngân hàng nhà nước TW chào làng Tỷ giá độc lập : Tỷ giá đc xác lập đi theo cung & cầu những hình trạng ngoại tệ bên trên Thị trường Tỷ giá bàn giao gần ( tỷ giá các đại lý ) : tỷ giá đc dựng nên đi theo mối quan hệ cung và cầu liên đới bên trên Forex & luôn luôn với sẵn, đc thỏa thuận hợp tác đến ngày thời điểm ngày hôm nay, & thanh toán giao dịch sau nhị đúng ngày thao tác tiếp sau .Tỷ giá kỳ hạn : tỷ giá đc dựng nên đi theo mối quan hệ cung và cầu, thỏa thuận hợp tác Trong ngày ngày hôm nay nhằm thanh toán giao dịch trên 1 thời gian xác lập vào mai sau .Theo phương pháp quản lý và vận hànhTỷ báo giá cố định và thắt chặt : Là tỷ giá bởi vì NHTW chào làng cố định và thắt chặt vào 1 biên độ giao động nhỏ nhắn Tỷ giá thả nổi trọn vẹn : Là tỷ giá đc dựng nên trọn vẹn đi theo mối quan hệ cung và cầu bên trên Thị Phần, NHTW ko can thiệpTỷ giá thả nổi sở hữu điều hòa : được xem là tỷ giá thả nổi mà sở hữu sự điều hòa của NHTW Căn cứ trong thời gian thực thi thanh toán giao dịch mua và bán ngoại tệTỷ giá Open : Tỷ giá vận dụng mang lại HĐ thanh toán giao dịch tiên phong vào Trong ngày Tỷ giá đóng góp cửa ngõ : Tỷ giá vận dụng mang lại HĐ ở đầu cuối đc thanh toán giao dịch vào đúng ngày

  2. Cơ sở hình thành tỷ giá

  2.1 Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế

  Khái niệm : Cán cân thanh toán giao dịch nước ngoài được xem là bảng cân đối kế toán tài chính biên chép hàng loạt những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính bên dưới phương pháp giá cả thân 1 vương quốc có những vương quốc kì cục bên trên quốc tế vào 1 khoảng chừng thời hạn khăng khăng, kém cỏi được xem là 1 năm

 • -Một nước phải trả tiền cho một nước khác xuất phát từ:
 • • Nhập hàng hóa, dịch vụ
 • • Cho nước ngoài vay hoặc đầu tư ra nước ngoài
 • -Việc một nước phải trả tiền, thanh toán cho một nước khác là do:
 • • Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
 • • Nước ngoài vay hoặc đầu tư vào nước đó.
 • 2.2 Lý thuyết và phương pháp xác định tỷ giá

  Giả định của Quy luật một giá
 • • Có sự thương mại tự do giữa các quốc gia
 • • Chi phí vận chuyển hàng hóa giữa các nước không đáng kể
 • • Không có rủi ro quốc gia
 • • Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
 • Quy luật một giá

  Nếu bỏ lỡ ngân sách luân chuyển, bờ rào thương nghiệp, những rủi ro đáng tiếc & Thị Trường được xem là cạnh tranh đối đầu tuyệt vời, thì những sản phẩm & hàng hóa tương tự hệt nhau tiếp tục sở hữu báo giá được xem là cũng như nhau sống mỗi địa điểm lúc quy về 1 đồng xu tiền phổ quát

 • • VN & Mỹ cùng SX gạo. Gạo 5% tấm của VN có giá 4.100.000Đ/tấn. Gạo Mỹ có giá $195,6/tấn. Theo quy luật 1 giá E(Đ/$) = 4.100.000/195,6 = 20.960
 • • Mọi tỷ giá khác sẽ bị quy luật cung cầu chi phối để quay về tỷ giá trên
 • Công thức thể hiện Quy luật một giá

  PiVND = [ E * PiUSD ]

 • -> E = PiVND/ PiUSD
 • PiUSD được xem là bảng giá sản phẩm & hàng hóa ( i ) tính bởi $ lúc chúng đc buôn bán sống Mỹ PiVND được xem là bảng giá sản phẩm & hàng hóa ( i ) tính bởi VND lúc chúng đc cung cấp sống việt nam E được xem là tỷ giá bộc lộ lượng đơn vị chức năng nội tệ bên trên một đơn vị chức năng ngoại tệ ( giải pháp yết giá liên đới ) – $ / VND

  Hạn chế của quy luật một giá
 • – Bỏ qua vấn đề chất lượng hàng hoá
 • – Bỏ qua chi phí vận chuyển
 • Giả thiết của thuyết ngang bằng sức mua (PPP)
 • ● Không tồn tại chi phí vận chuyển quốc tế
 • ● Hàng hóa giống hệt nhau giữa các nước
 • ● Kinh doanh TMQT không chịu rủi ro
 • ● Không tồn tại các hàng rào thương mại
 • ● Thị trường là cạnh tranh hoàn hảo
 • Thuyết ngang giá nhu cầu mua sắm ( PPP ) Áp dụng quy luật một bảng giá trong nấc Chi tiêu HH-DV nhì lớp nướcTỷ giá hối đoái thân đồng xu tiền 2 lớp nước bởi tỷ số nút bảng giá của HH những lớp nước nà Nếu giá thành HH-DV của một lớp nước cải thiện lên bao lăm đơn vị chức năng thì trị giá đồng tiền của lớp nước ấy hạn chế đi từng ấy đơn vị chức năng & trái lại Xác định tỷ giá đi theo thuyết ngang giá nhu cầu mua sắm ( PPP )lấy một ví dụ quy luật 1 bảng giáví dụ như thuyết ngang bởi nhu cầu mua sắmNếu báo giá gạo việt nam cải thiện lên 10 % lên 4.510.000 VND / tấn mà báo giá gạo của Mỹ nhưng vẫn giữ lại nguyên thì E ( VND / $ ) = 23.057 cũng cải thiện lên ( 23.057 – 20.960 ) / 20.960 = 10 % tuyệt VND tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 10 % ( giả như tỷ giá khởi đầu 20.960 )Áp dụng triết lý PPPNếu lạm phát kinh tế của 1 lớp nước cải thiện lên bao lăm ( % ) thì đồng tiền lớp nước ấy tiếp tục tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá từng ấy ( % )Hạn chế của thuyết ngang bởi nhu cầu mua sắm

 • (1) Hạn chế của quy luật 1 giá:
 • – Chất lượng hàng hóa
 • – Chi phí vận chuyển
 • (2) Gộp biến động HH-DV không giao dịch trên thế giới vào tỷ giá hối đoái
 • -> Thuyết ngang bằng sức mua không giải thích trọng vẹn tỷ giá
 • Ngang bằng nhu cầu mua sắm ( PPP )Tỷ giá thanh toán giao dịch E bên trên Thị phần cần phản ảnh ngang giá nhu cầu mua sắm thân nhị đồng tiền

 • → Ngang bằng sức mua giữa hai đồng tiền là cơ sở hình thành tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại hối.
 • So sánh khẩu phần sanh lời dự trù so với những thông tin tài khoản bởi đồng nội tệ & thông tin tài khoản bởi đồng ngoại tệLợi tức tiền chuyển nội tệ tính ra ngoại tệ RET ( $ )Lợi tức tiền chuyển ngoại tệ tính ra nội tệ RET ( VND )Lợi tức tiền đưa nội tệ tính ra ngoại tệ RET ( $ )Lãi suất tiền đưa bởi VND = lãi suất vay tiền chuyển US $ – tỷ suất đội giá của VND Lãi suất tiền đưa bởi VND = lãi suất vay tiền chuyển US $ + tỷ suất đội giá của US $ ( bởi đội giá của VND = Giảm ngay US $ ) Thuyết ngang bởi lãi suất vay ( IRP )Content : Hoạt động góp vốn đầu tư tuyệt đi vay mượn bên trên Thị trường tiền tệ tiếp tục với nút lãi suất vay được xem là cũng như nhau lúc quy về 1 đồng xu tiền phổ thông mặc dầu đồng xu tiền góp vốn đầu tư xuất xắc đi vay mượn được xem là đồng xu tiền như thế nàoGiả thiết của thuyết ngang bởi lãi suất vay

 • ● Thị trường tiền tệ cạnh tranh hoàn hảo
 • ● Các chứng khoán có chất lượng như nhau
 • ● Không chịu rủi ro quốc gia
 • ● Không tồn tại hàng rào chu chuyển vốn
 • ● Không tồn tại chi phí giao dịch
 • Hiệu ứng Fisher nước ngoài

  Quan hệ cung cầu ngoại hối

  Cung ngoại tệ phụ thuộc vào trong

 • ● Cầu của người nước ngoài về HH-DV nước đó
 • ● Cầu của người nước ngoài về đầu tư vào nước đó
 • ● Cầu của người nước ngoài về du lịch vào nước đó
 • Cầu ngoại tệ nhờ vào trong

 • ● Cầu của người một nước về hàng hoá, dịch vụ nước ngoài
 • ● Cầu của người một nước về Đầu tư ra nước ngoài
 • ● Cầu của người một nước về du lịch ra nước ngoài
 • Đồ thị cung và cầu ngoại hối vào lâu năm

 • • Tại E1 > E* -> QS1 > QD1 -> dư cung ngoại tệ -> E1 giảm -> E*
 • • Tại E2 < E* -> QS2 < QD2 -> dư cầu ngoại tệ -> E2 tăng -> E*
 • Quan hệ cung và cầu ngoại hối vào lâu dài Tác động : lúc E ( VND / $ ) cải thiện lên, VND hạn chế báo giá

 • ➔ Khuyến khích xuất khẩu & hạn chế nhập khẩu
 • ➔ QS tăng, dốc lên. Còn QD giảm dốc xuống
 • ➔ Tại điểm QS cắt QD xác định điểm cân bằng trên thị trường ngoại hối, có E*LR & Q* (USD)
 • ➔ CƠ CHẾ TỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
 • Cung cầu bên trên thị phần tiền tệ & E * SRCung cầu bên trên Thị Phần tiền tệ & tỷ giá vào thời gian ngắn ( E * SR )

  3. Các nhân tố tác động lên tỷ giá

  3.1 Các nhân tố tác động lên tỷ giá trong dài hạn

 • ● Mức giá tương đối
 • ● Thuế quan & quota
 • ● Xu hướng tiêu dùng
 • ● Hiệu quả sản xuất
 • khi nút bảng giá kha khá cải thiện lênMức báo giá kha khá cải thiện → Cung giảm, bệnh quả → cầu cải thiện, bệnh dịch cần Thuế quan cải thiện & quota tránhXu hướng chi tiêu và sử dụng ham mê dãy nước ngoài rộng dãy nộiLúc hiệu suất cao chế tạo cải thiệnHiệu quả chế tạo cải thiện → cung cải thiện, bệnh nên → cầu tránh, bệnh quả Bảng tổ hợp những tác nhân tác động ảnh hưởng tới tỷ giá vào lâu năm

  3.2 Các nhân tố làm thay đổi tỷ giá trong ngắn hạn

  Những tác nhân có tác dụng di dời RETVND bởi vì iVND biến hóa

 • ● Vì suất sinh lời dự tính (ir) thay đổi)
 • ● Vì lạm phát dự kiến (pi e) thay đổi
 • Những tác nhân có tác dụng di dời RETUSD

 • ● Do iUSD thay đổi
 • ● Do Eet+1 thay đổi
 • Lãi suất nội tệ ( iVND ) cải thiện vì ir cải thiện Lúc iVND cải thiện vì ir cải thiện RETVND cải thiện, căn bệnh bắt buộc E * SR tránh và Đ đội giáLãi suất nội tệ ( iVND ) cải thiện bởi pi sợ cải thiệnRETUSD đổi khác bởi vì iUSD đổi khácRET USD biến hóa bởi vì Eet + một đổi khác

 • ● Mức giá thay đổi
 • ● Thuế quan và hạn ngạch thay đổi
 • ● Xu hướng tiêu dùng thay đổi
 • ● Hiệu quả sản xuất thay đổi
 • Mức báo giá cải thiệnThuế & quotaCác tác nhân tác động ảnh hưởng tới tỷ giá thời gian ngắn ( E * SR )Lưu ý

 • • Tỷ giá trong ngắn hạn và dài hạn thay đổi cùng chiều.
 • • Mức độ thay đổi của tỷ giá trong ngắn hạn thường mạnh hơn mức độ thay đổi của tỷ giá trong dài hạn
 • 4. Chế độ tỷ giá và chính sách tỷ giá

  Chế độ tỷ giá được xem là tập kết những luật lệ, chính sách xác lập & điều chỉnh tỷ giá của 1 vương quốc .

  Phân loại chế độ tỷ giá

 • ● Chế độ tỷ giá cố định
 • ● Chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn
 • ● Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết
 • Chế độ tỷ bảng giá cố định và thắt chặt

 • ● Vai trò của NHTW: NHTW buộc phải mua vào hay bán ra đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối nhằm duy trì tỷ giá trung tâm trong một biên độ hẹp đã định trước
 • ● Là chế độ tỷ giá trong đó NHTW công bố và cam kết can thiệp để duy trì tỷ giá cố định trong một biên độ hẹp đã được định trước
 • ● Tỷ giá cố định không phụ thuộc vào quan hệ cung cầu ngoại hối trên thị trường.
 • ● Tỷ giá của một đồng tiền có thể được thả nổi với đồng tiền này nhưng lại được cố định với đồng tiền khác
 • Chế độ tỷ giá thả nổi trọn vẹnKhái niệm : được xem là chính sách vào ấy tỷ giá đc xác lập trọn vẹn chủ quyền đi theo quy luật cung và cầu bên trên Thị trường ngoại hối nhưng mà ko mang bất kể sự can thiệp như thế nào của NHTW đặc điểm sự dịch chuyển của tỷ giá được xem là ko với số lượng giới hạn & luôn luôn phản ảnh các đổi khác vào mối quan hệ cung và cầu bên trên Thị Trường ngoại hốiVai trò của NHTW nhập cuộc thị phần ngoại hối mang nhân cách được xem là 1 member Chế độ tỷ giá thả nổi mang điều chỉnhKhái niệm được xem là chính sách vào đấy NHTW thực thi can thiệp lành mạnh và tích cực bên trên Thị phần ngoại hối nhằm mục đích bảo trì tỷ giá dịch chuyển vào 1 chốn khăng khăngđiểm lưu ý NHTW ko khẳng định gia hạn cố định và thắt chặt tỷ giá giỏi 1 biên độ xê dịch khiêm tốn bao quanh tỷ bảng giá cố định và thắt chặt .Vai trò của NHTW Tích cực & dữ thế chủ động can thiệp lên tỷ giá

  Chính sách tỷ giá

  Chính sách tỷ giá được xem là các hoạt động giải trí của chính phủ nước nhà ( đại diện thay mặt được xem là NHTW ) trải qua 1 chính sách tỷ giá nhất thiết ( xuất xắc chính sách quản lý và điều hành tỷ giá ) & mạng lưới hệ thống những quy định can thiệp nhằm mục đích gia hạn 1 nấc tỷ bảng giá cố định và thắt chặt tốt tác động ảnh hưởng nhằm tỷ giá dịch chuyển tới 1 nút thiết yếu tương thích mang tiềm năng chủ trương kinh tế tài chính vương quốcMục tiêu : Ổn định Ngân sách chi tiêu Cân bằng cán cân vãng lai Thúc đẩy phát triển kinh tế tài chính & tạo ra công ăn việc làm khá đầy đủ Các luật chủ trương tỷ giá Nhóm hình thức liên đới

 • 1. Phá giá tiền tệ
 • 2. Nâng giá tiền tệ
 • Nhóm dụng cụ gián tiếp

 • 1. Lãi suất chiết khấu
 • 2. Thuế và hạn ngạch
 • 3. Giá cả
 • Nhóm công cụ trực tiếp – Phá giá tiền tệ Là việc chính phủ đánh tụt giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ Kết quả: Tỷ giá tăng làm đồng nội tệ giảm giá Lý do chính phủ phá giá nội tệ

  Phá giá dữ thế chủ động : kích cầu xuất đi, tránh nhập cảng cải tổ cán cân thương nghiệp, xuất bản công việc, kích cầu sx vào lớp nướcPhá giá tiêu cực : lúc đồng nội tệ bị cấu thành giá thừa tăng cao, mấy thăng bằng cung và cầu bên trên thị phần ngoại hốiNhóm lý lẽ liên đới – Nâng giá tiền tệ Là Việc cơ quan chính phủ đội giá đồng nội tệ so sánh mang những đồng ngoại tệ. Kết quả : tỷ giá tránh có tác dụng mang đến nội tệ đội giá

  ví dụ như : 26/7/2005, Trung Hoa biến hóa tỷ giá 1USD = 8,28 CNY xuống 1USD = 8,11 CNY

  Lý do nâng giá đồng nội tệ
 • ● Áp lực từ các nước đối tác thương mại có cán cân thương mại thâm hụt
 • ● Nhằm hạ nhiệt nền kinh tế quá nóng
 • ● Nhằm tránh phải tiếp nhận những đồng ngoại tệ bị mất giá chạy vào nước mình
 • ● Để xây dựng sự ảnh hưởng của nước mình ở bên ngoài
 • Post navigation

  Leave a Comment

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *