Trang chủ » blog » What Thickness of Card Holder Do I Need?

What Thickness of Card Holder Do I Need?

Interior
W x H
in Inches Depth in Points Description Brand Closing
Method SKU 2½ x 3½ 20-pts. BCW
Mini Snap BCW Mini Snap 1-MS 2½ x 3½ 20-pts. Pro-Mold
Mini Snap
Display Box Pro-Mold Mini Snap PM-PC1D 2½ x 3½ 20-pts. Pro-Mold
Mini Snap
Blank Packaging Pro-Mold Mini Snap PM-PC1B 2½ x 3½ 20-pts. BCW
Regular Snap BCW Snap 1-RS 2½ x 3½ 20-pts. Improved
Mini Snap Pro-Mold Mini Snap PM-PC1II 2 5/9 x 3½ 70-pts. Action Packed
Mini Snap Pro-Mold Mini Snap PM-PC3 2⅔ x 3 8/9 30-pts. Pre-57 Holder Pro-Mold Mini Snap PM-PC4 2 5/9 x 3½ 120-pts. Real Thick Card Pro-Mold Mini Snap PM-PC20 2 1/16 x 2½ 30-pts. 1948-1950
Bowman Pro-Mold 1-Screw PM-PC48 2 3/16 x 3 20-pts. Topps &
Bowman Minis Pro-Mold 1-Screw PM-PC21 2 1/16 x 3 1/8 20-pts. 1951-1952
Bowman Pro-Mold 1-Screw PM-PC51 2 5/8 x 3¾ 30-pts. 1952-1956
Topps Pro-Mold 1-Screw PM-PC52 2 ½ x 3¾ 30-pts. 1953-1955
Bowman Pro-Mold 1-Screw PM-PC53 2½ x 3½ 20-pts. Regular
1-Screw BCW 1-Screw 1-1S 2 9/16 x 3 9/16 50-pts. Thick Card
1-Screw Holder BCW 1-Screw 1-1S-THICK 2 9/16 x 3 9/16 120-pts. Super Thick Card1-Screw Holder BCW 1-Screw 1-1S-STHICK 2½ x 3½ 20-pts. Regular
1-Screw Pro-Mold 1-Screw PM-PC5II 2 5/9 x 3½ 20-pts. 1-Screw
with Stand Pro-Mold 1-Screw PM-PC13 2½ x 3½ 20-pts. 1/2″
1-Screw Pro-Mold 1-Screw PM-PC14 2½ x 3½ 50-pts. 1/2″ 1-Screw
Thick Card Pro-Mold 1-Screw PM-PC15 2½ x 3½ 110-pts. 1/2″ 1-Screw
Real Thick Card Pro-Mold 1-Screw PM-PC16 2½ x 3½ 180-pts. 1/2″ 1-Screw
Super Thick Card Pro-Mold 1-Screw PM-PC17 2½ x 3½ 50-pts. Thick Card
1-Screw Pro-Mold 1-Screw PM-PC6II 2 5/9 x 3 5/9 120-pts. Extra Thick Card
1-Screw Pro-Mold 1-Screw PM-PC18II 1.517 x 2.717 20-pts. 1-Screw T-206 Topps Ginter Pro-Mold 1-Screw PM-PC206 2½ x 3½ 4-Screw
Recessed BCW 4-Screw 1-4SR 2½ x 3½ 30-pts. Pro-Mold 4-Screw
Recessed Pro-Mold 4-Screw PM-PC11 2½ x 3½ 4 Screw
Black Border BCW 4-Screw 1-1CS-B 2½ x 3½ 35-pts. 35-pts. Magnetic BCW Magnetic 1-MCH-35 2½ x 3½ 55-pts. 55-pts. Magnetic BCW Magnetic 1-MCH-55 2½ x 3½ 75-pts. 75-pts. Magnetic BCW Magnetic 1-MCH-75 2½ x 3½ 100-pts. 100-pts. Magnetic BCW Magnetic 1-MCH-100 2½ x 3½ 180-pts. 180-pts. Magnetic BCW Magnetic 1-MCH-180 2½ x 3½ 360-pts. 360-pts. Magnetic BCW Magnetic 1-MCH-360 2½ x 3½ 20-pts. Pro-Mold Regular
Magnetic Pro-Mold Magnetic PM-MH1 2½ x 3½ 50-pts. 50-pts. Magnetic Pro-Mold Magnetic PM-MH2 2½ x 3½ 120-pts. 120-pts. Magnetic Pro-Mold Magnetic PM-MH3 2 9/16 x 3 9/16 180-pts. 180-pts. Magnetic Pro-Mold Magnetic PM-MH4 2½ x 3½ 80-pts. 80-pts. Magnetic Pro-Mold Magnetic PM-MH5 2½ x 3½ 150-pts. 150-pts. Magnetic Pro-Mold Magnetic PM-MH6 2¾ x 3½ Approx.30-pts.. Acrylic Card Stand Vertical BCW Pressure Fit 1-ACS-V 2¾ x 3½ Approx.30-pts.. Acrylic Card Stand Vertical
with Header BCW Pressure Fit 1-ACS-VH 2¼ x 4¼ 1/4″ Acrylic
4-Screw BCW 4-Screw 1-A025 2¼ x 4½ ½” Acrylic
4-Screw BCW 4-Screw 1-A050 2¼ x 4½ 118-pts. ½” Acrylic 4-Screw with
3MM Insert BCW 4-Screw A050–A050-I-3MM 2¼ x 4½ 1″ Acrylic
4-Screw BCW 4-Screw 1-A100 2¼ x 4½ 118-pts. 1″ Acrylic
4-Screw with
3MM Insert BCW 4-Screw A100–A050-I-3MM 2¼ x 4½ 235-pts. 1″ Acrylic
4-Screw with
6MM Insert BCW 4-Screw A100–A100-I-6MM 2 1/16 x 3 1/8 20-pts. Tobacco Card Toploader BCW Topload 1-TLCH-TBC-25 2¾ x 3 7/8 20-pts. 25-Pack Standard
Toploader BCW Topload 1-TLCH-N 1-TLCH-100 2¾ x 3 7/16 20-pts. 25-Pack Premium
Toploader BCW Topload 1-TLCH 2¾ x 3 7/8 20-pts. Toploader with “Rookie Card” BCW Topload 1-TLCH-RG (Gold)
1-TLCH-RW (White) 2¾ x 3 7/8 20-pts. Toploader with
Color Border BCW Topload 1-TLCH-BK
1-TLCH-BL
1-TLCH-RD
1-TLCH-GR
1-TLCH-WH 2¾ x 3 7/8 50-pts. Action Packed
Toploaders BCW Topload 1-TLCH-TH-1.5MM 2¾ x 3 7/8 79-pts. Thick Card
Toploader BCW Topload 1-TLCH-TH-2MM 2¾ x 3 7/8 108-pts. Thick Card
Toploader BCW Topload 1-TLCH-TH-2.75MM 2¾ x 3 7/8 138-pts. Thick Card
Toploader BCW Topload 1-TLCH-TH-3.5MM 2¾ x 3 7/8 168-pts. Thick Card
Toploader BCW Topload 1-TLCH-TH-4.25MM 2¾ x 3 7/8 197-pts. Thick Card
Toploader BCW Topload 1-TLCH-TH-5MM 2¾ x 3 7/8 240-pts. Thick Card
Toploader BCW Topload 1-TLCH-TH-7MM 2¾ x 3 7/8 360-pts. Thick Card
Toploaders BCW Topload 1-TLCH-TH-9MM 2¾ x 4 7/8 20-pts. Tall Card
Toploader BCW Topload 1-TLCH-TALL 3 3/16 x 4 1/4 No inset Semi-Rigid Holder 1 BCW Semi-Rigid 1-SR1  2 7/8 x 3 3/4 No inset  Semi-Rigid Holder 2 BCW Semi-Rigid 1-SR2 3 3/16 x 5 1/8 No inset  Semi-Rigid Holder 3 – Tall BCW Semi-Rigid 1-SR3
source : https://leowiki.com
Category : Economy

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *